haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

上海版新牛津英语2B M2U2教案

发布时间:2014-02-15 18:35:14  

Teaching plan

Period 1

1 11

2

22

3

33

4

44

Period 2

5

55

6

66

7

77

Period 3

8

88

9

99

10

1010

11

1111

附附::练练习习

II..LLiisstteenn aanndd cciirrccllee::

HWoHeellloo,,II??mm BBiigg BBiigg Wollff..((灰灰太太狼狼))

II ((lliikkee,,ddoonn’’tt lliikkee)) eeaattiinngg ((bbaannaannaass,,bbaannaannaa))..II ddoonn’’tt lliikkee eeaattiinngg ((ppaarrrroottss,,ccaarrrroottss)) aanndd ((sBtt,,ctth..saallaadd,,ssaallaaddss))..II lliikkee eeaattiinngg ggooaattss.(.(山山羊羊))Buutt II ((ccaann’’caann)) ccaattcchh ((抓抓))hee ggooaattss..II??mm hhuunnggrryy((饿饿))

IIII..RReeaadd aanndd cchhoooossee::

1W1.. Whhaatt ccaann tthhee hhiippppoo eeaatt ?? ____________ ..

AA.. CCaarrrroottss BB.. MMeeaatt

22.. ____________ lliikkee eeaattiinngg bbaannaannaass ..

AoA.. FFoxxeess BB.. MMoonnkkeeyyss

33.. II lliikkee eeaattiinngg ______________ ..

AA.. nnooooddlleess BB.. MMiillkk

4o4..WWhhaatt ddoo yyouu lliikkee eeaattiinngg ??__________ ..

AA.. SSaallaadd BB.. SSwweeeett

5C5.. II lliikkee eeaattiinngg ________ aatt KKFFC((肯肯德德基基))..

AA.. rriiccee BB..hhaammbbuurrggeerrss

IIIIII..LLiisstteenn aanndd ffiillll iinn tthhee bbllaannkkss::

__aann__ __eenn __eeaa__ __aaiirr __ee __eerree

__ii__ __oo __oopp __aarr__ __aamm__uurr__eerr __eellloo

12

1212

I..LIVVLiisstteenn aanndd cchhoooossee::

1AA1.. A.. mmeeaatt BB.. eeaatt CC.. eeiigghhtt 22.. A.. rriiccee BB.. nniiccee CC.. nniinnee 3AA3.. A.. ppaarrrroott BB.. ccaarrrroott CC.. ssaallaadd 44.. A.. cchhiicckk BB.. cchhiicckkeenn CC.. kkiittcchheenn 5AA5.. A.. hhaanndd BB.. hheeaadd CC.. hheenn 66.. A.. sshhiipp BB.. sshheeeepp CC.. ssoouupp

13 1313

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com