haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

一、二单元

发布时间:2014-05-10 14:03:02  

第一单元 看拼音写词语

dòng tíng jiāng nán wán shǎng wú xiá kuò sàn pān dēng tài shān

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) luò tuó píng zhàng zhè jiāng yóu tóng yōng jǐ kǒng xì yǎng wò ( )( )( )( )( )( )( ) tún bù shāo wēi é jiǎo cā shāng wān yán yī jù jìng tíng shān ( )( )( )( )( )( )( ) bō lán zhuàng kuò shuǐ píng rú jìng fēng luán xióng wěi

( )( )( )

hóng yè sì huǒ bá dì ér qǐ qí fēng luó liè xíng tài wàn qiān ( )( )( )( )

sè cǎi xiān míng wēi fēng wù lì lián mián bú duàn tū wù sēn yù ( )( )( )( ) ★fěi cuì liáng shuǎng gāo sǒng shān jiàn tòu shè jì jìng ( )( )( )( )( )( )

zēng tiān xì suì mǎ tí róu nèn jǐn duàn mián yán xuàn làn ( )( )( )( )( )( )( ) bái ái ái chóng chóng dié dié bān bān diǎn diǎn

( )( )( )

第二单元 看拼音写词语

wéi chí cái fù jīng zhàn qì zhòng shǔ yú bǎi huò qíng xíng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) dào dé hào mǎ xiàng pí zūn yán táo nán shàn liáng pǔ shí

( )( )( )( )( )( )( ) kuǎn dài lì wài hóu jié zàn shǎng chuí bèi jiāng yìng xǔ pèi

( )( )( ) ( )( )( )( ) bō diàn huà huǎn huǎn shǐ guò mèn mèn bú lè mí huò bú jiě

( )( )( )( ) miàn chéng cài sè pí bèi bú kān láng tūn hǔ yàn gǔ shòu rú chái

( )( )( )( ) ★jié jū bēn chí kuì zèng tiān jīn sǔn shāng liàng shài zhú qiān

( )( )( )( )( )( )( ) huǒ hòu dān wù zhuàn qián shú liàn jiào dǎo jiǎng jiū shòu yì

( )( )( )( )( )( )( ) chén zhòng dào xiè yǎn shén bào yuàn gǔ lì kuān róng

( )( )( )( )( )( ) mèng mèi yǐ qiú zǒu jiē chuàn xiàng jiāng xīn bǐ xīn

( )( )( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com