haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

音标归纳

发布时间:2014-05-11 13:49:01  

26个英语字母的发音

Aa Aa [e?] [e?] [e?] name Aa Aa [?] [?] [?] apple Bb Bb [b] [b] [b] book Cc Cc [k] [k] [k] cat Dd Dd [d] [d] [d] desk Ee Ee [i:] [i:] [i:] be Ee Ee [e] [e] [e] yes Ff Ff [f] [f] [f] five Gg Gg [d?] [d?] [d?] orange Gg Gg [g] [g] [g] bag Hh Hh [h] [h] [h] hello Ii Ii [a?] [a?] [a?] bike Ii Ii [?] [?] [?] big Jj Jj [d?] [d?] [d?] Jack Kk Kk [k] [k] [k] desk Ll Ll [l] [l] [l] like Ll Ll [l] [l] [l] apple Mm Mm [m] [m] [m] my Nn Nn [n] [n] [n] nine Oo Oo [??] [??] [??] no Oo Oo [?] [?] [?] box Pp Pp [p] [p] [p] pear Rr Rr [r] [r] [r] red Ss Ss [s] [s] [s] see Tt Tt [t] [t] [t] take

Uu Uu [ju:] [ju:] [ju:] student Uu Uu [?] [?] [?] bus Vv Vv [v] [v] [v] five Ww Ww [w] [w] [w] walk Xx Xx [ks] [ks] [ks] box Yy Yy [a?] [a?] [a?] fly Yy Yy [?] [?] [?] twenty Zz Zz [z] [z] [z] zoo

辅音字母组合发音

bl [bl] [bl] [bl] blue cl [kl] [kl] [kl] clock

fl [fl] [fl] [fl] fly gl [gl] [gl] [gl] glue pl [pl] [pl] [pl] play sl [sl] [sl] [sl] sleep br [br] [br] [br] brown cr [kr] [cr] [cr] cry dr [dr] [dr] [dr] driver fr [fr] [fr] [fr] friend gr [gr] [gr] [gr] green pr [pr] [pr] [pr] present tr [tr] [tr] [tr] tree st [st] [st] [st] stand sk [sk] [sk] [sk] sky sp [sp] [sp] [sp] sports ts [ts] [ts] [ts] cats ds [dz] [dz] [dz] birds wh [w] [w] [w] what wh [h] [h] [h] who sh [?] [?] [?] fish th [e] [e] [e] father th [?] [?] [?] three ch [t?] [t?] [t?] chair ph [f] [f] [f] photo tw [tw] [tw] [tw] twelve qu [kw] [kw] [kw] quite ck [k] [k] [k] clock wr [r] [r] [r] write 48个国际音标

元音:

/ɑ:/ /?:/ / ?:/ /i:/ /U:/

/?/ /?/ /?/ /?/ /?/ /e/ /?/

/??/ /e?/ /??/ /??/ /a?/ /e?/ /a?/ /??/ 辅音

p b t d k ɡ ? ? tr dr ? ? f v θ e s z ? ? h m n ? l r j w

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com