haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

音标检测题

发布时间:2014-07-09 11:57:49  

音标练习

1. [wie] [mai] [?un] [i?z] [ai] ['kli?li] [h?:d] [e?] [hɑ:t] [bi:t] [?v] [e?]

['nju:kli?] [b?m].

我亲耳清楚地听到原子弹的心脏的跳动。

2. [nekst] [ji?] [e?] ['bi?did] [be?] [wil] [be?] [?] [di?] ['beibi] [in] [e?]

[ri?].

明年,长胡子的熊将在后方产一头可爱的小崽.

3. ['?:li] [ai] [s??t?t] [θru:] [e?] [?:θ] [f?:,f?] ['?:θwe?] ['s?u] [?z]

[tu:,tu] [ri's?:t?] [in] ['?:θkweik].

早先我在泥土中搜寻陶器以研究地震.

4. [ai] [l?:n] [e?t] ['l?:nid] ['?:nist] [men] [?:n] [m?t?] [bai] ['l?:ni?]. 我得知有学问而认真的人*学问挣很多钱.

5. [?i:] [swe?] [tu:,tu] [we?] [e?] [p?:lz] [e?t] [?'pi?] [tu:,tu] [bi:,bi]

[pe?s].

她发誓要戴那些看起来像梨子的珍珠。

6. [ai] ['ni?li] [fi?] [tu:,tu] [t??] [e?] ['ti?ful] [g??lz] [test] ['peip?]. 我几乎害怕撕那个泪流满面的女孩的试卷.

7. [e?] [b?uld] [f?uk] [f?uld] [?p] [e?] [ɡ?uld] [?nd] [h?uld] [it] [in]

[h?nd].

大胆的人们将黄金折叠起来拿在手里。

8.[e?] ['k?stm?][ɑ:] [?'k?st?md] [tu:,tu] [e?] [dis'ɡ?sti?] ['k?st?m]. 顾客们习惯了令人讨厌的风俗.

9.[e?] [d?st] [in] [e?] [in'd?stri?l] [z?un] [fr?'streitid] [e?]

[in'd?stri?s] [m?n].

工业区里的灰尘使勤勉的人灰心.

10. [e?] [d??st] ['b?d?it] [d??d?] [d??st] ['d??stifai] [e?]

[?'d??stm?nt] [?v] ['d??stis].

公正的预算法官只不过为司法调整辩护而已。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com