haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

PEP新版三年级上字母练习

发布时间:2013-10-31 08:02:51  

字母练习(一)

姓名 日期 2012年 月 日

一、写出下列字母的左邻右舍

⑴⑵⑶

⑷ ⑸ ⑹

⑺ ⑻ ⑼

⑽ ⑾ ⑿

二、按正确顺序给字母排序

Cc Ff Gg Aa Ee Dd Bb

Ii Kk Hh Mm Ll Jj Nn

Cc Ff Gg Aa Ee Dd Hh Bb

Ee Dd Ii Bb Ff Gg Cc Hh Aa Jj

Bb Ff Gg Dd Ii Hh Aa Jj Cc Ee Kk

字母练习(二)

姓名 三年 班 2012年 月 日

一、认房子写字母。将下列字母写在正确的房子里。

Ff Gg Jj Pp Qq Yy

ood

ook at

L Q I P K b g d y j 四、写出下面字母相应的大写或小写。

C b f E I A c a F B D G h i 五、 默写Aa---Zz。

字母练习(三)

姓名 三年 班 2012年 月 日

一、写出所给字母的邻居

1 _____ F_____ 2. _____G _____ 3. _____k_____

4. _____o_____ 5. _____m _____ 6. _____v_____

7. _____i _____ 8. _____ R_____ 9. _____t_____

10. _____D _____ 11. _____f _____ 12. _____P _____

13. _____Hh_____ 14. _____Ll _____ 15.____Rr_____

二、判断下列各组字母的排列顺序,正确的写 √,不正确地写× 。

1、ABD( ) 2、BGD( )3、LEN( )4、EHK( )

5、DEB( ) 6、BGI( ) 7、HIG ( ) 8、JKM( )

9、FGJ( )10、CFI( )

三、读字母,写出所缺的字母。

B C D E G H __J K L M __ O P Q __S T U V __ X Y Z a b __ d __ __ g h i __ __ l m n o p __ __ s t u __ w x __ z 按字母表顺序排列字母J, O, K, P, A, H, Q, E, N, B, W, L.

四、根据要求改写。

改为小写字母:

END________________ COFFEE________________ 改为大写字母:

order________________ class____________________

字母练习(四)

姓名 三年 班 2012年 月 日

一、连线,将相对应的大小写字母进行连线。

N m P g U v A d M h Q y V e F x W n G p E b X a H w Y q B u D f

二、把排列正确的一组字母的编号填入括号内。

( ) 1. A. A E F B. G P T C. U V W

( ) 2. A. a b d B. c d e C. j l k

( ) 3. A. T U V B. X Y V C. M N P

( ) 4. A. g i j B. k l m C. n o q

( ) 5. A. R S T B. C E F C. H I K

三、按要求写出下列字母的笔画。

1. H 的第3画_______ 2. K 的第2画_______

3. B 的第1画_______ 4. A 的第3画______

5. t 的第1画________ 6. Y 的第2画_______

四、填空。

英语字母的书写是有规范的:大写字母占_____ 格;

小写字母则各不相同,其中:

写在上面两格的有_____________ ___________(5个), 写在最中间的有___________________ _______________(13个), 写在下面两格的有______________ ____________(3个), 写在三格里的有____________________________(3个), 写一格半的有__________________________(2个)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com