haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

音标表

发布时间:2013-09-18 15:45:04  

48个英语音标表 (20个元音音标+28个辅音音标)

单元音(12个)

短元音(7个) [i] [?] [?] [u] [Λ] [?] [e] 长元音(5个) [i:] [?:] [?:] [u:] [ɑ:]

双元音 (8个) [ai] [ei] [?i] [au] [?u] [i?] [e?] [u?]

清浊成对的辅音(10对)

清辅音

[p] [t] [k] [f] [?] [s] [tr] [ts] [∫] [t∫]

浊辅音

[b] [d] [g] [v] [e] [z] [dr] [dz] [?] [d?]

其他辅音(8个)

[m ] [n] [?] [w] [j] [ l] [r] [h]

例子: [i]: kid /kid/ rabbit /'r?bit/ [?]:ago [??g?u] police [p??li:s]

[?] :hot [h?t] want [w?nt] [u]: look [luk] woman [?wum?n]

[Λ] : uncle [???kl] come [k?m] [?]: bad [b?d] land [l?nd]

[e]: head [hed] egg [eg] [i:]: sea [si:] people [?pi:pl]

[?:] : work [w?:k] serve [s?:v] [?:] : pork [p?:k] ball [b?:l]

[u:] : who [hu:] blue [blu:] [ɑ:] class [klɑ:s] plant [pl ɑ:nt]

[ai]: bike [baik] light [lait] [ei] cake [keik] paly [ple?]

[?i]: toy [t?i] soil [s?il] [au] :house [haus] cow [kau]

[?u] :cold [k?uld] [i?] dear [di?] [e?] pear [p??] [u?] sure [?u?]

[p] pen [t] tell [k] cat [f] fine [?]think [s] miss [h] how

[tr] tree [ts] bats [∫] she [t∫] teach [b] bed [d]day [g]game

[v]very [e]they [z]zoo [dr] dream [dz] goods [d ?] Japanese

[m ] mom [n] nice [?] long [w] wet [j] yellow [ l] leg [r] read

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com