haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

PEP四年级下册单词

发布时间:2013-12-06 09:00:54  

PEP

Unit 1 四年级下册单词 班别: __________ 姓名:_____________ 学号: __________ 成绩: ______

(计算机)_________ (写字板) _________ (风扇) ________ (灯)__________ (这;这个) ________(是)____________ (我的)___________ (那;那个)_____ (你的)_____________ (讲台)__________ _________ (图画;照片)_________ (墙壁)____________ (地板)__________ (是;是的)_________ (它)_________

Unit 2

(一) ___________ (二) ____________ (三) __________ (四) _____________

(五) ___________ (六) ____________ (七) __________ (八) ____________

(九) ____________ (十) __________ (什么)________ (时间)___________ (点钟) _________ (数学)___________ (语文) __________(英语)__________ (体育)___________ (音乐) __________(为;给)__________(课程)__________ Unit 3

(夹克衫) __________(衬衫)___________ (裙子)___________ (连衣裙)_______ (T恤衫)___________ (红色的)________ (蓝色的)_________ (黄色的) ______ (绿色的) __________(白色的) ________(不;不是)________(颜色)__________

Unit 4

(暖和的)__________ (寒冷的)_________ (凉爽的)_________ (今天) ________ (牛仔裤)__________ (长裤)__________ (袜子) __________(鞋子)_________ (玩;踢)___________ (足球)__________ (下雪的) _________(晴朗的)_______

Unit 5

(多少钱)_________ __________ (大的) ________(小的) __________ (长的)___________ (短的)_________ (苹果)__________ (香蕉)_________ (梨) ___________(橙子)___________ (西瓜)____________ (是)____________ 它(他、她)们 _____________

Unit 6

(马)____________ (猫) _________(兔子)____________ (猪) ___________ (鸭子)__________ (狗)___________ (十一)___________ (十二)__________ (十三)__________ (十五)_________ (二十)___________ (那儿;那里)________ (多少)__________ ____________

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com