haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

小学三年级英语字母考试卷

发布时间:2013-12-10 11:27:45  

小学三年级英语字母练习

姓名

一、写出下列字母的大写字母。

b( ) h( ) e( ) d( ) n( )

i( ) ɡ( ) r( ) f( ) m( )

二、写出下列字母的小写字母。

A( ) B( ) T( ) G( ) L( )

N( ) M( ) Q( ) J( ) D( )

三、比一比,认一认,再用手写体抄写。

W —— M B —— D F —— E

G ——

C

O

—— Q

R ——

P

四.用手写体抄写以下字母。

e h

n

a d

f i

l m j J k K y x g

五、读一读,连一连。

P Q F m

D b U l

B d I i q p G u R r L g

六、读字母,写出所缺的字母。

__B C D E _ G H__J K L M__ O P Q__S T U V__ X Y Z

a b __ d __ __ g h i __ __ l m n o p __ __ s t u __ w x __ z

按字母表顺序排列下面的字母。J, O, K, P, A, H, Q, E, N, B, W, L. ___________________________________

二、写出相邻的字母。

__ D ___ ___ f ___ ___P ___ ___ w___ ___i ___ ___ R___ ___ t___

三、根据要求改写。

改为小写字母:

END_____________________ COFFEE_____________________ SUPERMARKET____________________________

改为大写字母:

order_____________________ class______________________ restaurant_________________________________

四、连线,将相对应的大小写字母进行连线。(用铅笔连)

1组 2组 3组 4组

N m P g U v A d M h Q y V e F x W n G p E b X a H w Y q B u D f

五、把排列正确的一组字母的编号填入括号内。

( ) 1. A. A E F B. G P T C. U V W

( ) 2. A. a b d B. c d e C. j l k

( ) 3. A. T U V B. X Y V C. M N P

( ) 4. A. g i j B. k l m C. n o q

( ) 5. A. R S T B. C E F C. H I K

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com