haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

小学英语26个字母认识初步练习题目[1]1

发布时间:2013-12-22 16:51:03  

英语字母试卷

一、读字母,写出所缺的字母。

__B __D E _ G __ __J__ __ M__ O __Q__S __ __ V__ X __ Z a __ __ d __ __ g__ i __ __ l __ n __ p __ __ s __ __ __ w x __ z 按字母表顺序排列下面的字母。R U W A S Q P Y B ___________________________________

(1) H M P Q N O I J K L R W G X T

________________________________________________________

(2) p q v t z w x y u r s k n r z

________________________________________________________

二、从下列各组字母中,选出元音字母。

( ) 1. A. Ee B. Ff C. Hh

( ) 1. A. Cc B. Dd C. Aa

( ) 1. A. L B. Ii C. Jj

( ) 1. A. Mm B. Nn C. Ww

( ) 1. A. Dd B. Gg C. Oo

三、根据要求改写。

改为小写字母:

EGG_____________________ APPLE___________________ BANANA_________________ BLUE___________________ 改为大写字母:

pear_____________________ hello______________________

watermelon_________________________________

四、

五、把排列正确的一组字母的编号填入括号内。

( ) 1. A. A E F B. G P T C. U V W

( ) 2. A. a b d B. c d e C. j l k

( ) 3. A. T U V B. X Y V C. M N P

( ) 4. A. g i j B. k l m C. n o q

( ) 5. A. R S T B. C E F C. H I K

六、 写出所给字母的邻居

13. ____Ss____ 14. ____q ____ 15. ____u_____

16. ____ Oo____ 17. Ww____ ____ 18. ____ ____d

19. ____Xx_____ 20. ____ ____ Hh 21.____Y____

22. Mm ___ ____ 23. ____ _____Vv 24. j ____ ____

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com