haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

字母测试卷

发布时间:2013-12-22 16:51:08  

一 听录音,圈出你所听到的字母。

1 s x z 2 C D B 3 V P T 4 J I Y 5 N W M 6 l a d 7 q b p 8 o c q 9 h n i 10 b d p

二 将你所听到的字母组合的序号填在括号内。( ) 1 A. I J G B I G J C. J I G ( )

2 A. PQRL B. RLQP C. LRPQ( ) 3 A. tvb B. bet C. bct( ) 4 A. pqbd B. bpdq C. qdbp( ) 5 A. SXZ B. XZS C. ZXS

三、听录音给下列字母标序号 1,G R S B V X W N R M

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,R U W A S Q P Y B

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

四 把下列小写字母的大写字母书写出来

( )a ( )b ( ) c ( )d ( )e ( )f ( ( ) h ( ) i ( ) j ( ) ( ) l ( )n ( ) o ( )p ( ) q ( ) r ( ) s ( ( )u ( )v ( )w ( )x ( )y

五把下列大写字母的小写字母书写出来

A( ) B( ) C( ) D ( ) E( ) G( ) H ( ) I ( ) J ( ) K ( ) L ( ) M ( ) N( ) O ( ) P( ) Q( ) S ( ) T ( ) U( ) V( ) W( ) X( ) Y ( ) Z( )

)g

( )m )t ( )z F( )

R( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com