haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

神奇语音一级

发布时间:2013-12-28 10:42:00  

Pp /p/
pig pen

Bb /b/
bed bag

Cc /k/
cat cup

Kk /k/
kid kick

Gg /g/
girl gum

Tt /t/
tin ten

Dd /d/
duck dot

Ff /f/
fan fin

Vv /v/
van vet [vet]

Hh /h/
hat hen

Ww /w/
wig web

Ss /s/
sun six

Zz /z/
zip zoo

Jj /d?/
jam jacket

Mm /m/
man mug

Nn /n/
neck net

Ll /l/
leg lip

Rr /r/
run rug

Yy /j/
yam yes

QU qu /kw/
quiz quick

Aa / ? /
hat apple

Ee /e/
egg bed

Ii /i/
pig ink

Oo /?/
ox box

Uu /?/
cup bug

Aa / ? /
man

Ee/e/
egg

Aa / ? /
bag

Ii /i/
fish

Aa / ? /
tap

Oo / ?/
top

Aa / ? /
bag

Uu /?/
bug

Ee /e/
pet

Ii /i/
tin

Ee /e/
ten

Oo /?/
pot

Ee /e/
bed

Uu /?/
bud

Ii /i/
tip

Oo /?/
top

Ii /i/
sick

Uu /?/
suck

Oo /?/
cot

Uu /?/
cut

Pp /p/
lip mop

Bb /b/
tub cab

CK ck /k/
sock duck

SK sk /sk/
desk mask

Gg /g/
mug pig

Tt /t/
cut cat

Dd /d/
red bed

FF ff /f/
cuff huff

Ss /s/
bus yes

SS ss /s/
Miss kiss

Xx /x/
fox ox

Zz /z/
quiz Liz

ZZ zz /z/
buzz jazz

Mm /m/
ham jam

Nn /n/
run pen

MP mp /mp/
jump lamp

ND nd /nd/
hand sand

NK nk /nk/
wink bank

NT nt /nt/
tent bent


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com