haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

四年级上册百词竞赛

发布时间:2014-01-14 15:56:08  

四年级上册看拼音写词语竞赛

姓名 成绩

ch?nɡ ɡāo biān zhī xīn láo zhì huì sù zào zhu? zhuànɡ ɡuān shǎnɡ niànɡ zào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kuān wai mán yuàn fán nǎo r?u ran zhào yào yí shì qū zhǐ kě shǔ bēi huān lí h?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) máo z? dōnɡ zhuānɡ yán xuān ɡào pí juàn zhanɡ fǔ xiāo huǐ xínɡ yǐnɡ bù lí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lì shǐ lì hài yán bā cha dǐ qī wǔ yīn qínɡ yuán quē huā tuán jǐn cù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xuán yá zhàn lǐnɡ qià sì jì xù táo cuàn wán pí yán sù ?u ěr shēnɡ chù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xia lu? y?u qí fēn fu tiāo jiǎn zī tài chà zǐ yān h?nɡ yǒnɡ wǎnɡ zhí qián

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xuān t?nɡ ru? wú qí sh shuǐ xia bù tōnɡ zhan jīnɡ zhōnɡ wài shī qínɡ huà yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

h? lǒnɡ tōu dào mài jìn ch?nɡ fá ɡāo dī cu? lu? m? m? wú yán ban ban zhuō zhuō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ɡǎn nù ɡǎn yán wai w?i zhuànɡ ɡuān hān tài kě jū xiǎo xīn yì yì dà fā l?i tínɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhu? shí xī là jiāo ào cán kuì xiānɡ d? yì zhānɡ mínɡ yua qīnɡ fēnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jīnɡ pílìji? z?nɡ h?nɡ jiāo cu? kuà yua xī ní yì fēnɡ xìn biàn huà wàn duān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shāo wēi qī m? xí ɡuàn jī chǔ hùn dùn bù fēn hūn tiān hēi dì dà dāo ku? fǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yào cái zhǔ fàn xiū dìnɡ jiǎo ji? duān xiánɡ chě xià kāi tiān pì dì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jiān kǔ tuō lěi mì mi wù zhì quē fá shì liànɡ huà tí yǔ rì jù zēnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chá yua fù kuǎn áo bú qì něi qín n?nɡ bǔ zhuō ru? yǒu suǒ wù p? bù jí dài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jī cān kě yǐn xiǎo xínɡ ya sù yǐn yǐn yuē yuē kuài ji? fānɡ biàn

( ) ( ) ( ) ( )

ya mù jiànɡ lín běn cǎo ɡānɡ mù qǐ sǐ huí shēnɡ bú zhì ?r yù mǎn fù jīnɡ lún

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ch?nɡ fēnɡ p? lànɡ xī xī xiānɡ ɡuān xu? ɡuàn zhōnɡ xī b? ɡǔ tōnɡ jīn

( ) ( ) ( ) ( ) 1

yù fā cāi ca zhù zu? děnɡ shēn wēn w?n ěr yǎ w?n zhì bīn bīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ch?nɡ shí ɡù zhànɡ lí mǐ bì jìnɡ z? ran jū rán dì zhǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bō kāi panɡ zhuànɡ táo qì p?i bàn fú àn xìn lài niǔ d?nɡ fā cái

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fā shì línɡ hún cán hài chì z? huán ɡù sì zhōu bō tāo xiōnɡ yǒnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qiān ēn wàn xia tū fā qí xiǎnɡ hào hào dànɡ dànɡ chūn ɡuānɡ mínɡ mai

( ) ( ) ( ) ( )

dāo qiānɡ jiàn fǔ zhī ēn tú bào ēn jiānɡ ch?u bào jiàn lì wànɡ yì

( ) ( ) ( ) ( )

bai xìn qì yì kāi ch?nɡ xiānɡ jiàn t?nɡ zhōu ɡ?nɡ jì xīn chūn jiā ji?

( ) ( ) ( ) ( ) xīn zhào bù xuān zhì t?nɡ dào h? r?nɡ rǔ yǔ ɡ?nɡ chún wánɡ chǐ hán

( ) ( ) ( ) ( ) wù sōnɡ sú chēnɡ bǎo h? nínɡ ji? sha shì dù mí màn línɡ xià

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lǒnɡ zhào yān m? m? hu zhānɡ tiē zēnɡ tiān xiánɡ h? qì fēn liú lǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )yua lǎn ɡē s?nɡ shēnɡ lǜ ào miào cí jiù suì ji? bái jīnɡ yínɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yín ɡuānɡ shǎn shu? qiān zī bǎi tài qi?nɡ zhī yù shù qínɡ bú zì jīn

( ) ( ) ( ) ( ) xīn xīn xiànɡ r?nɡ yì yánɡ dùn cu? h? xi? d?nɡ tīnɡ kāi juàn yǒu yì

( ) ( ) ( ) ( ) chūn mǎn r?n jiān qiān fān jìnɡ fā wàn mǎ bēn t?nɡ liù chù xīnɡ wànɡ

( ) ( ) ( ) ( ) wǔ ɡǔ fēnɡ dēnɡ ɡu? tài mín ān r?n sh?u nián fēnɡ

( ) ( ) ( )

订正栏:

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com