haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学语文10-16课时

发布时间:2014-01-17 17:15:01  

一、看拼音写词语

ɡāo ɡē lǜ tǎn róu měi xuàn rǎn ɡōu lè dī yín qí lì

huí wèi sǎ tuō yū huí jí chí mǎ tí lǐ mào jū shù

xiū sè shuāi jiāo tiān yá qīnɡ xī chā zuǐ fēn biàn fǔ mō

Jiè shào Xīn jiānɡ xiàn rù mù tónɡ suō yī jī lónɡ lián pénɡ

zhān mào xiè méi jǔ jué jiāo cuò yòu zhì shā mò jì mò

mián ǎo tuó rónɡ páo zi shǎ shì pēi tāi huò huàn huá xiánɡ

shuānɡ bì tiān fù táo qì fánɡ ài qǐ zhǐ chī mí lí mǐ

xiū kuì xìnɡ kuī qū zhú pò hài wú rǔ wēi fēnɡ ái xiǎo

lěnɡ xiào wéi nán ɡuī ju zhāo dài qiú fàn chū xī dà chén

ɡān jú dào zéi qǔ xiào zhàn yì fēnɡ suǒ zàn shí xiāo yān

qínɡ yì è hào ɡānɡ qiánɡ dà sǎo lán zi páo xiāo kuánɡ bēn

nínɡ xiào yōnɡ dài qīnɡ shòu shā yǎ fànɡ sì bào zi shēn yín

xiōnɡ tánɡ chān fú jì diàn zhào jí shānɡ yì yǔn nuò lónɡ zhònɡ

yuē dìnɡ dǎn qiè tuī cí jù jué nénɡ nài zhū wèi dù jì

dū du tuī què chí yán tàn tīnɡ màn zǐ sī zì diào dù

shuǐ zhài léi ɡǔ nà hǎn zhī yuán chénɡxiānɡ pò zhàn ɡū dōnɡ

zhí zi chuān suō lánɡ zhōnɡ xí fù huī huánɡ miáo tiɑo fēnɡ sāo

dǎ liɑnɡ biāo zhì qì pài zǔ zōnɡ kě lián tiān xìnɡ yǔ zhòu

zhēn qiè jǐ liɑnɡ xiǎo tǐnɡ chuán shāo chuán cānɡ báo mǔ dǎo ɡào

huá xiào tínɡ bó rè hū hū xiào xī xī péi bú shì

luàn hōnɡ hōnɡ hé shì bì jūn lìnɡ zhuànɡ wēi ní sī

yí bì qiān lǐ cuì sè yù liú jīn piāo dài wǔ hún huánɡ yì tǐ

suí xīn suǒ yù yùn zhuǎn zì rú jiǎo jìn nǎo zhī shí huà shí shuō

miàn bù ɡǎi sè ān jū lè yè xuě zhōnɡ sònɡ tàn tónɡ ɡuī yú jìn

shēn qínɡ hòu yì shì bù kě dānɡ diēdiēzhuànɡzhuànɡ wú jià zhī bǎo

lǐ zhí qì zhuànɡ wán bì ɡuī zhào ɡōnɡ wú bú kè zhàn wú bú shènɡ

fù jīnɡ qǐnɡ zuì tónɡ xīn xié lì zì yǒu miào yònɡ shén jī miào suàn

shǒu jí yǎn kuài jīnɡ shen dóu sǒu bǎnɡ dà yāo cū liǎn shēnɡ bǐnɡ qì

fànɡ dàn wú lǐ zhuǎn bēi wéi xǐ jiā jiā hù hù wǎn ěr yí xiào

huā tuán jǐn cù chà zǐ yān hónɡ yìnɡ jiē bù xiá nài rén xún wèi

zònɡ hénɡ jiāo chā cāo zònɡ zì rú shǒu mánɡ jiǎo luàn

xīng( ) mò( ) jǐ( ) chǔ( ) kuài( ) 兴 磨 给 处 会

xìng( ) mó( ) gěi( ) chù( ) huì ( )

dà( ) chuán( ) dàn( ) lè ( ) lù ( ) 大 传 弹 乐 露

dài( ) zhuàn( ) tán ( ) yuè( ) lòu ( )

qiáng( ) quān( ) xià( ) xì( ) shèng( ) 强 圈 吓 系 盛

jiàng( ) juàn( ) hè( ) jì( ) chéng( )

xiāo( ) chéng( ) dǎo( ) méng( ) juǎn( ) 削 乘 倒 蒙 卷

xuē( ) shèng( ) dào( ) mēng( ) juàn( ) píng( ) kōng( ) shà( ) pū( ) shěng( ) 屏 空 厦 铺 省

bǐng( ) kòng( ) xià( ) pù( ) xǐng( )

shǔ ( ) jìn ( ) bēn( ) cān ( ) chā ( ) 数 劲 奔 参 差

shù ( ) jìng( ) bèn( ) shēn( ) chāi ( ) fā ( ) tiāo ( ) lěi ( ) jiè ( ) shě ( ) 发 挑 累 藉 舍

fà ( ) tiǎo ( ) lèi ( ) jí ( ) sè ( )

xiān( ) zhé( ) qǔ( ) jìn( ) zhòng( )

鲜 折 曲 尽 重

xiǎn( ) shé( ) qū( ) jǐn( ) chóng( )

piān( ) jué( ) zhuǎn( ) gōng( ) nán( )

扁 嚼 转 供 难

biǎn( ) jiáo( ) zhuàn( ) gòng( ) nàn( ) jiē( ) zháo( ) jiān( ) wéi ( ) jué( ) 结 着 间 为 角

jié( ) zhuó( ) jiàn( ) wèi ( ) jiǎo( ) páng( ) zhī( ) háng( ) jī ( ) bō ( ) 磅 只 行 几 剥 bàng( ) zhǐ( ) xíng( ) jǐ ( ) bāo( )

kān( ) màn( ) jiào( ) háo( ) zhǎng( ) 看 蔓 觉 号 长

kàn( ) wàn( ) jué( ) hào( ) cháng( ) huán( ) jīn( ) bó( ) féng( ) è( ) 还 禁 泊 缝 恶

hái( ) jìn( ) pō( ) fèng( ) wù( )

biàn( ) bēi( ) mō( ) āi( ) cáng( ) 便 背 摩 挨 藏

pián( ) bèi( ) mó( ) ái( ) zàng( ) dāng( ) dōu( ) bù ( ) zhǎng( ) sì( ) 当 都 薄 涨 似

dàng( ) dū ( ) báo( ) zhàng( ) shì( ) jiāng( ) xiāng( ) wǎn( ) mài( )

将 相 莞 脉

Jiàng( ) xiàng( ) guǎn( ) mò( ) 三、形近字组词

渲( )蹄( )羞( )跤( )崖( )抚( )绍( )僵( ) 喧( )啼( )差( )胶( )涯( )扶( )招( )疆( ) 陷( )蓑( )遮( )醉( )媚( )卸( )漠( )袄( ) 焰( )衰( 袍( )祸( 炮( )锅( 辱( )慌( 唇( )谎( 陪( )硝( 赔( )消( 狞( )淌( 拧( )躺( 妒( )延( 炉( )廷( 媳( )骚( 熄( )掻( 戎( )鸵( 戒( )驼( 侵( )篙( 寝( )蒿( )蔗( )碎( )陶( )防( )淘( )妨( )敝( )矩( )蔽( )炬( )碳( )谣( )炭( )摇( )揪( )瞪( )瞅( )蹬( )寨( )呐( )赛( )纳( )帕( )脊( )泊( )背( )贸( )唤( )货( )奂( )棹( )媪( )桌( )温( 眉( )御( )绞( )梁( )较( )粱( )囚( )臣( )因( )巨( )跺( )胯( )躲( )挎( )呻( )馋( )神( )搀( )绽( )板( )定( )扳()暇( )颇( )瑕( )破( )绕( )巍( )娆( )魏( )咀( )炸( )阻( )蚱( ( )沃()诣( )乃()谐( )奶()淮( )贼()准( )贱()蓝( )咆()篮( )泡()祭( )奠()察( )尊()郎( )脸( )敛()稍( )祷()艄( )涛()媒( )狰(煤( )挣()漂( )澄()瓢( )登() ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

))寞 )朗( )

棵( )搪( )奄( )绣( )询( )募( )努( )跪( ) 稞( )塘( )淹( )锈( )旬( )墓( )弩( )诡( ) 踉( )顽( )挠( )烽( )署( )焚( )剔( )怯( ) 粮( )玩( )绕( )峰( )薯( )梦( )惕( )劫( ) 憧( )憬( )郭( )浆( )傅( )诈( )熔( )挺( ) 撞( )影( )敦( )桨( )缚( )作( )溶( )艇( ) 驰( )磨( )监( )彬( )澜( )织( )沛( )瓤( ) 弛( )摩( )尴( )杉( )斓( )炽( )肺( )嚷( ) 悍( )犷( )壁( )猪( )荆( )漫( )援( )锦( )

四、近义词

打量(端详) 标致(美丽) 破绽(马脚) 欺负(欺侮) 趁势(趁机) 吩咐(嘱咐) 规矩(规则)

威严(威武) 到底(究竟) 扎眼(刺眼) 能耐(本事) 衔接(连接) 难堪(尴尬) 刻薄(薄情)

操心(操劳) 考究(讲究) 道歉(赔礼) 耽误(延误) 凝结(凝固) 胆怯(胆小) 恰恰(恰好)

凝视(凝望) 憧憬(向往) 着急(焦急) 商议(商讨) 允诺(承诺) 隆重(庄重) 抵御(抵挡)

削弱(减弱) 推却(推辞) 紧急(紧迫) 惩罚(处罚) 吩咐(叮嘱) 吓唬(恐吓) 诡计(阴谋)

盼望(渴望) 沉思(深思) 巍峨(高大) 狰狞(凶恶) 热闹(喧闹) 响亮(洪亮) 天涯(天际)

舒服(舒坦) 洒脱(潇洒) 矗立(耸立) 欢腾(欢跃) 繁华(繁荣) 清晰(清楚) 分辨(争辩)

表白(表明) 迅速(敏捷) 实验(试验) 威胁(要挟) 高傲(骄傲) 勾勒(勾画) 乐趣(情趣)

痴迷(着迷) 驱逐(驱除) 安静(清静) 充满(布满) 幸亏(幸好) 喧闹(喧嚣) 闪烁(闪耀)

戏耍(玩耍) 瞎闹(乱闹) 存心(故意) 惩罚(处罚) 轻盈(轻巧) 天赋(禀赋) 营养(养分)

强盛(强大) 侮辱(欺侮) 吩咐(嘱咐) 欺骗(哄骗) 规矩(规则) 招待(款待) 迎接(欢迎)

浓厚(深厚) 乘机(趁机) 聪惠(聪敏) 温柔(温情) 猛烈(强烈) 纯洁(纯净) 凝视(注视)

担心(担忧) 休养(疗养) 刚强(坚强) 焦急(焦虑) 崎岖(坎坷) 封锁(封闭) 特别(格外)

收拾(整理) 爱惜(疼惜) 信心(信念) 照料(照顾) 安顿(安排) 弥漫(充满) 严厉(严峻)

咆哮(怒吼) 惊慌(惊惶) 拥戴(拥护) 放肆(放纵) 逼近(迫近) 祭奠(祭祀) 请求(恳求)

爽快(直爽) 心急如焚(心急如火) 绞尽脑汁(想方设法) 精神饱满(精神焕发) 一本正经(道貌岸然)

喜出望外(喜从天降) 五、反义词

陌生(熟悉) 胆怯(勇敢) 刻薄(宽厚) 雅致(俗气) 素净(鲜艳) 仔细(粗心)

慌忙(从容)

标致(丑陋) 聪惠(愚蠢) 侮辱(尊重) 故意(无意) 沙哑(清脆) 放肆(约束) 脆弱(坚强)

粗糙(细腻) 严厉(慈祥) 饱满(干瘪) 增强(减弱) 低沉(响亮) 衰弱(强化) 崎岖(平坦)

温暖(寒冷) 刚强(脆弱) 热闹(冷清) 响亮(低吟) 动摇(坚定) 严肃(随便) 稀薄(浓厚)

失败(成功) 干冷(湿热) 暖和(凉快) 清脆(沙哑) 黑暗(光明) 简单(复杂) 妨碍(促进)

柔软(坚硬) 强盛(弱小) 尊重(鄙视) 昏暗(光明) 粗暴(温柔) 刚强(脆弱) 崎岖(平坦)

坚持(放弃) 增强(减弱) 低沉(响亮) 衰弱(强壮) 惊慌(镇静) 干净(肮脏) 胆怯(勇敢)

惩罚(奖励) 迟延(提前) 酥软(坚硬) 饥渴(饱暖) 炎热(寒冷) 明白(糊涂) 美丽(丑陋)

残破(完整) 簇拥(散开) 消失(显现) 紧张(松弛) 流动(静止) 茂盛(稀疏) 无限(有限)

放诞无礼(彬彬有礼) 小心翼翼(漫不经心) 了如指掌(一无所知) 雪中送炭(雪上加霜)

商旅不绝(人迹罕至) 安居乐业(流离失所) 理直气壮(理屈词穷) 放诞无礼(彬彬有礼)

六、反问句改陈述句

1、淮南的柑桔,又大又甜。可是这种桔树一种到淮北,就只能结又小又苦的积,难道不是因为水土不同吗?

2.那电线上停着的几个小黑点,不正是伶俐可爱的小燕子吗?

3.如果没有人们的辛勤劳动,这里还不是荆棘丛生的荒坡吗?

4.这位小姑娘天真美好的心灵,不正像一朵含苞欲放的花蕾吗?

5.学习如登山,需要有踏实苦干和坚持不懈的精神,才能登上高峰。这难道不是十分清楚的道理吗?

6.肺结核病人躺在床上呻吟的时候,他怎么会想到使他生病的就是那个在马路上随便吐痰的人呢?

7.字典不正是我无声的朋友和老师吗? 8、六小开展的师生才艺表演活动难道不好看吗?

9、难道顽强拼搏的运动员不是我们学习的榜样吗?

10、现在的条件这么好,难道我们不应该好好学习吗?

11. 居里夫人只要在专利书上签个字,所有的困难不是都可以解决了吗?

12.李大钊同志对革命事业充满信心,怎么会惧怕反动军阀?

陈述句改反问句

1.这三克镭体现了居里夫人伟大的人格。 2.如果把水倒下去,吸水器不出水,就白白浪费这壶救命之水。

3.没有革命先辈的流血牺牲,就没有我们今天的幸福生活。 12.乡村的孩子知道那是母亲辛辛苦苦挣来的。

4.小玲取得的优异成绩正是她勤奋学习的结果。 5.你用脏手随便抓东西吃,肚子准会长蛔虫。

6.战士们没有离开他们的阵地,我不能离开手术台。 7.北京获得了2008年奥运会举办权,大家很高兴。

8.如果我们也能像水滴那样,没有什么事情做不成。 9.斗争的烈火是永远扑灭不了的。 10邱少云严格遵守纪律的革命精神,值得我们学习。 11.如果下面没有泉水,这么旱的天气,泥土不会这样湿。

改为双重否定句

1、香港回归伟大的祖国,我们感到无比自豪。2、您为我们付出了这样高的代价,足以表达您对中国人民的友谊。

3、每个小孩子都喜欢小动物。 4、我对同学们的勇敢精神,从心底里感到无限的敬佩。

5、信赖,往往创造出美好的世界。 6、这是伟大的奇观。

7、你应该知道这件事。 8、我们建成了希望小学。

9、詹天佑是我国杰出的爱国工程师。 10、星期天,我们必须去看排球赛。

11、报纸的诱惑力如此之大,每日都要读它。 12、他这样做虽然过分了点,但还是有道理的。

13、问题还没有弄清,但已经有了一点儿头绪。 14、写得不怎么样,但还是有希望的。

15.楚王只好吩咐手下打开城门,迎接晏子。 16.我们得保证那东西完好无损。

17.飞向遥远的地方,要和爸爸妈妈商量商量。 18.星期天,我们必须去看排球赛。

19.学校里只给每人发一张票,这真叫人为难。 20.我们应当参加集体活动。

修 辞

1、比喻是用具体、浅显的,人们容易理解的事物去给抽象的、深奥的、人们生疏的事物打比方。一个比喻句中有本体和喻体以及比喻词。 2、拟人就是把物当作人写,赋予它们人

的思想感情,和人一样会说话、有感情。

3、夸张是把要描写的事物有意地夸大或缩小,使其更鲜明,更突出。

4、反问是用疑问的形式表达比肯定更强烈的情感。 5、设问也就是明知故问、自问自答。

6、把结构相同或相似、语气一致、意义密切相关的三个或三个以上的短语、句子排列起来,就是排比。

(一)、把下列句子改为拟人句。

1、蝴蝶、蜜蜂在花丛中飞来飞去。 2、小草儿发芽了。

3、百灵鸟在树枝叫。 4、太阳慢慢地从东边升起来了。

(二)、把下列句子改成比喻句。

1、海浪激起的泡沫,美丽极了。 2、割草的孩子们的脸蛋红扑扑的。

(三)、判断下列句子是否是比喻句。

1、邱少云像千斤巨石一般,趴在火堆里一动也不动。( ) 8、她长得很像我邻居的小妹妹。( )

2、看他的样子,好象有什么喜事似的。( ) 3、蜻蜓在飞来飞去,小猫就像没看见似的。

( )

4、真的,再没有像马一样忠实的动物了。( ) 5、旧上海是冒险家的乐园。( )

6、我们要像孔繁森那样,全心全意为人民服务。( ) 7、春天的江南大地仿佛铺上了一块绿地毯。( )

(四)、分析下列句子中分别使用什么修辞手法,填在括号内。

1、豆大点的人也想造反。( ) 2、春天,蝴蝶在花丛中翩翩起舞。( )

3、学习如钻探石油,钻得愈深,愈能找到知识的精髓。( )

4、一年之计,莫如树谷:十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。( )

5、这件事怎能不是你的错呢?( ) 6、危楼高百尺,手可摘星辰。( )

7、花儿在欢笑,鸟儿在歌唱,小草在翩翩起舞。( )

8、老师是园丁,我们是花朵。( ) 9、学如逆水行舟,不进则退。( )

10、几场春雨过后,许多鲜嫩的笋,成群地从土里探出头来。( )

11、牛群出草时非常专注,有时站立不动,仿佛正在思考着什么。( )

12、一个麦穗儿,就是一个跳动的音符。( )

13、是谁又吹响了那欢快、柔美的麦哨?是田间玩耍的孩子们。( )

15、兴安岭多会打扮自己呀:青衫作伴,白桦为裙,还穿着绣花鞋!( )

16、不劳动,连棵花也养不活,这难道不是真理吗?( )

17、随着山势,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪声也时时变换调子。( )

18、在轻轻荡漾着的溪流的两岸,满是高过马头的野花,五彩缤纷,像织不完的锦缎那么绵延,像天边的霞光那么耀眼,像高空的彩虹那么绚烂。( ) 19、生物真是人类的好老师啊!( )

20、不再胆怯的小白菊,慢慢地抬起它们的头。( ) 25、太阳冲破了云霞,跳出了海面。( )

21、你难道要违背人类的真理吗?( ) 26、桂子花开,十里飘香。( )

22、森林里的害虫大量繁殖,成群地向树木进攻,吃树叶,咬树根,钻树心。( )

23、像这样一条多灾多难的祸河,怎么能成为中华民族的“摇篮”呢?( )

24、有翠绿,有淡青,有金黄,也有火一般的红色。( )

27、他在呼唤什么?在呼唤和平。( ) 24.多媒体电脑真是个神奇的魔术师。( )

28、桂林的山,像老人,像巨象,像骆驼,奇峰罗列,形态万千。( )

29、成千上万的笑鸡,成群结队的长毛山羊,在见不到一个人影的地方,安闲地欣赏着这属于它们自己的王国。

20、那齐刷刷的麦芒,犹如乐谱上的线条,一个麦穗儿,就是一个跳动的音符。( )

21、骏马和大牛都有时静立不动,好像在回味着摹的无限乐趣。( )

22、只见师傅的手臂悠然摆来,悠然摆去,如同伴着鼓点,和着琴音,每一摆刷,那长长的带浆的毛刷便在墙面啪地清脆一响,极是好听。( )

23、山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。( )

关联词

用关联词语的句子,一般都由两个以上的分句组成。而分句与分句之间存在着各种各样的关系,正符合我们表达的需要。常见的几种关系:

1、并列关系:既……又……;不是……而是……;一方面……一方面……

2、因果关系:因为……所以……;既然……就……;因此……之所以;……是因为……

3、条件关系:只要……就……;只有……才……;无论……都……;不管……总……

4、转折关系:虽然……但是……;尽管……还是 6、选择关系:不是……就是……;是……还是……

5、假设关系:如果……就……;即使……也……;要是……就……

7、取舍关系:与其……不如……;宁可……也不…… 8、递进关系;不但……而且……;不仅……还……

一、用关联词语把下面两句话连起来。

1、 我的成绩在班级里名列前茅。 我不能骄傲。

2、 这本书写得太精彩了。 我把这本书一连看了三遍。

3、 彭德怀杀死心爱的大黑骡子。 不让一个战士掉队。

4、 做个好猎手要枪法好。 做个好猎手要机智、勇敢。

5、 你每天坚持早锻炼。 你的身体素质会得到提高。

6、 学习的道路上会有很多困难。 困难不能阻挡我们争取进步的决心。

二、选择关联词语,填在句子中。

⑴ 我们( )把轮船停在港口,( )冒着狂风暴雨前进。

⑵ ( )从小学好本领,( )更好地为国家建设出力。

⑶ 小王的学习( )有进步,是( )老师和同学的帮助。

⑷ 妈妈( )工作,( )参加业务培训。

⑸ 鲁迅( )是伟大的文学家,( )是伟大的思想家和革命家。

⑹ ( )明天下雨,我们( )要去探望李老师。

⑺ ( )长城是那样雄伟壮丽,( )吸引了很多游客。

⑻ 一滴水( )很小很小,( )无数滴水汇集起来,就可以形成江河湖海。

三、用恰当的关联词把句子连起来。

1、 他不了解诸葛亮借船有什么用。 他回来报告周瑜, 果然不提借船的事。

2、 五壮士痛击追上来的敌人。 五壮士有计划地撤退。

3、 敌人不在身后。 他们可以追上主力。

4、 塘里结着薄冰。 我们站在水里, 溅了满脸满身的泥, 心里非常高兴。

5. 我的成绩在班级里名列前茅。 我不能骄傲。

6. 这本书写得太精彩了。 我把这本书一连看了三遍。

八、日积月累

(一)《浪淘沙》唐 刘禹锡 九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。如今直上银河去,同到牵牛织女家。 (二)*天行健,君子以自强不息。《周易》

*有志不在年高,无志空长百岁。《传家宝》 *莫等闲,白了少年头,空悲切!《满江红》 *少年易老学难成,一寸光阴不可轻。《偶成》 *路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。《离骚》 *不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。《荀子》

(三)地满红花红满地 天连碧水碧连天(回文联)

一夜五更,半夜二更有半 三秋九月,中秋八月之中(数字联)

翠翠红红,处处莺莺燕燕 风风雨雨,年年暮暮朝朝(叠字联)

楼外青山,山外白云,云飞天外 池边绿树,树边红雨,雨落溪边(顶针联)

(四)关于磨砺意志、艰苦奋斗、尽职尽责、不怕困难的成语。 程门立雪

精卫填海 愚公移山 含辛茹苦 任劳任怨 艰苦卓绝 百折不挠 千里迢迢 肝胆相照 风雨无阻 坚贞不屈 赤胆忠心 全心全意 鞠躬尽瘁 扶危济困 赴汤蹈火 冲锋陷阵

(五)*刘关张桃园三结义——生死之交 *孔明借东风——巧用天时 *孙猴子的脸——说变就变

*关公赴会——单刀直入 *徐庶(shù)进曹营——一言不发 *梁山泊的军师——无(吴)用

(七)关于描写人物外貌、神态、行动、说话情态的词语

文质彬彬 仪表堂堂 虎背熊腰 身强力壮 神采奕奕 满面春风 垂头丧气 目瞪口呆 健步如飞 活蹦乱跳 大摇大摆 点头哈腰 低声细语 巧舌如簧 娓娓动听 语重心长

(八)你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值。——(德国)歌德

让预言的号角奏鸣!哦,西风啊,如果冬天来了,春天还会远吗?——(英国)雪莱

果实的事业是尊贵的,花的事业是甜美的,但还是让我在默默献身的阴影里做叶的事业吧。——(印度)泰戈尔 假如生活欺骗了你,不要心焦,也不要烦恼,阴郁的日子里要心平气和,相信吧,那快乐的日子就会来到。——(俄国)普希金

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com