haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学语文5年级6-9课时

发布时间:2014-01-17 17:15:05  

五年级下册词语盘点

第一单元 词语盘点

gāo gē lǜ tǎn róu měi xuàn rǎn gōu lè dī yín qí lì 高 歌 绿 毯 柔 美 渲 染 勾 勒 低 吟 奇 丽

huí wèi sǎ tuō yū huí jí chí mǎ tí lǐ mào jū shù xiū sè 回 味 洒 脱 迂 回 疾 驰 马 蹄 礼 貌 拘 束 羞 涩 shuāi jiāo tiān yá qīng xī chā zuǐ fèn biàn fǔ mō jiè shào 摔 跤 天 涯 清 晰 插 嘴 分 辩 抚 摸 介 绍

xīn jiāng xiàn rù rè hū hū yī bì qiān lǐ cuì sè yù liú

新 疆 陷 入 热 乎 乎 一 碧 千 里 翠 色 欲 流

jīn piāo dài wǔ hún huáng yī tǐ jīng shén bǎo mǎn měi lún měi huàn 襟 飘 带 舞 浑 黄 一 体 精 神 饱 满 美 轮 美 奂

yín zhuāng sù guǒ yán zhèn yǐ dài shǐ liào bù jí bēi shuǐ chē xīn 银 装 素 裹 严 阵 以 待 始 料 不 及 杯 水 车 薪

fèi qǐn wàng shí

废 寝 忘 食

第二单元 词语盘点

mù tóng suō yī jī lóng lián pеng zhān mào xiè méi jǔ jué 牧 童 蓑 衣 鸡 笼 莲 蓬 毡 帽 卸煤 咀 嚼

jiāo cuò yòu zhì shā mò jì mò mián ǎo tuó róng páo zi 交 错 幼 稚 沙 漠 寂 寞 棉 袄 驼 绒 袍 子

shǎ shì pēi tāi huò huàn huá xiáng shuāng bì tiān fù táo qì

傻 事 胚 胎 祸 患 滑 翔 双 臂 天 赋 淘气

fáng ài qǐ zhǐ chī mí lí mǐ xiū kuì xìng kuī qū zhú

妨 碍 岂 止 痴 迷 厘 米 羞 愧 幸 亏 驱 逐

pò hài suí xīn suǒ yù yùn zhuǎn zì rú jiǎo jìn nǎo zhī yī dòng bú dòng 迫 害 随 心 所 欲 运 转 自 如 绞 尽 脑 汁 一 动 不 动

第三单元 词语盘点

wǔ rǔ wēi fēng ǎi xiǎo lěng xiào wéi nán guī ju zhāo dài

侮 辱 威 风 矮 小 冷 笑 为 难 规 矩 招 待

qiú fàn chū xi dà chén gān jú dào zéi qǔ xiào xiào xī xī

囚 犯 出 息 大 臣 柑 橘 盗 贼 取 笑 笑 嘻 嘻

péi bú shì shí huà shí shuō miàn bùgǎi sè ān jū lè yè wán hǎo wú sǔn 赔 不 是 实 话 实 说 面 不 改 色 安 居 乐 业 完 好 无 损

bù xī dài jià liǎo rú zhǐ zhǎng

不 惜 代 价 了 如 指 掌

第四单元 词语单元

zhàn yì fēng suǒ zàn shí xiāo yān qíng yì è hào gāng qiáng

战 役 封 锁 暂 时 硝 烟 情 谊 噩 耗 刚 强

dà sǎo lán zi páo xiào kuáng bēn níng xiào yōng dài qīng shòu 大 嫂 篮 子 咆 哮 狂 奔 狞 笑 拥 戴 清 瘦

shā yǎ fàng sì bào zi shēn yín xiōng táng chān fú jì diàn

沙 哑 放 肆 豹 子 呻 吟 胸 膛 搀 扶 祭 奠

luàn hōng hōng xuě zhōng sòng tàn tóng guī yú jìn shēn qíng hòu yì

乱 哄 哄 雪 中 送 炭 同 归 于 尽 深 情 厚 谊

shì bùkě dāng diē diē zhuàng zhuàng xǐ chū wàng wài rè qì téng téng 势 不 可 当 跌 跌 撞 撞 喜 出 望 外 热 气 腾 腾

wú biān wú yá hūn mí bù xǐng yǎn yǎn yī xī pò bù jí dài

无 边 无 涯 昏 迷 不 醒 奄 奄 一 息 迫 不 及 待

xīn xīn kǔ kǔ yī shēng bú kēng chéng mén lì xuě jīng wèi tián hǎi

辛 辛 苦 苦 一 声 不 吭 程 门 立 雪 精 卫 填 海

yú gōng yí shān hán xīn rú kǔ rèn láo rèn yuàn jiān kǔ zhuó jué

愚 公 移 山 含 辛 茹 苦 任 劳 任 怨 艰 苦 卓 绝

bǎi zhé bú náo qiān lǐ tiáo tiáo gān dǎn xiāng zhào fēng yǔ wú zǔ 百 折 不 挠 千 里 迢 迢 肝 胆 相 照 风 雨 无 阻

jiān zhēn bù qū chì dǎn zhōng xīn quán xīn quán yì jū gōng jìn cuì 坚 贞 不 屈 赤 胆 忠 心 全 心 全 意 鞠 躬 尽 瘁

fú wēi jì kùn fù tāng dǎo huǒ chōng fēng xiàn zhèn

扶 危 济 困 赴 汤 蹈火 冲 锋 陷 阵

第五单元 词语盘点

zhào jí shāng yì yǔn nuò lóng zhòng yuē dìng dǎn qiè tuī cí jù jué 召 集 商 议 允 诺 隆 重 约 定 胆 怯 推 辞 拒 绝

néng nài zhū wèi dù jì dū du tuī què chí yán tàn tīng màn zi 能 耐 诸 位 妒 忌 都 督 推 却 迟 延 探 听 幔 子 sī zì diào dù shuǐ zhài léi gǔ nà hǎn zhī yuán chéng xiàng

私 自 调 度 水 寨 擂 鼓 呐 喊 支 援 丞 相

hé shì bì jūn lìng zhuàng wú jià zhī bǎo lǐ zhí qì zhuàng

和 氏 璧 军 令 状 无 价 之 宝 理 直 气 壮

wán bì guī zhào gōng wú bù kè zhàn wú bù shèng fù jīng qǐng zuì 完 璧 归 赵 攻 无 不 克 战 无 不 胜 负 荆 请 罪

tóng xīn xié lì zì yǒu miào yòng shén jī miào suàn liàng liàng qiāng qiāng 同 心 协 力 自 有 妙 用 神 机 妙 算 踉 踉 跄 跄

míng míng lǎng lǎng xǐ bù zì shèng tiān zào dì shè shēn tóu suō jǐng 明 明 朗 朗 喜 不 自 胜 天 造地 设 伸 头 缩 颈

zhuā ěr náo sāi

抓 耳 挠 腮

第七单元 词语盘点

pò zhàn gū dōng zhí zi chuān suō láng zhōng xí fù huī huáng 破 绽 咕 咚 侄 子 穿 梭 郎 中 媳 妇 辉 煌

miáo tiáo fēng sāo dǎ liαng biāo zhì qì pài zǔ zōng kě lián 苗 条 风 骚 打 量 标 致 气 派 祖 宗 可 怜

shǒu jí yǎn kuài jīng shén dǒu sǒu bǎng dà yāo cū liǎn shēng bǐng qì 手 疾 眼 快 精 神 抖 擞 膀 大 腰 粗 敛 声 屏 气

fàng dàn wú lǐ zhuǎn bēi wéi xǐ bàn xìn bàn yí xìng zhì bó bó

放 诞 无 礼 转 悲 为 喜 半 信 半 疑 兴 致 勃 勃

miào bù kě yán shí quán shí měi rù mù sān fèn wén zhì bīn bīn

妙 不 可 言 十 全 十 美 入 木 三 分 文 质 彬 彬

yí biǎo táng táng hǔ bèi xióng yāo shēn qiáng lì zhuàng shén cǎi yì yì

仪 表 堂 堂 虎 背 熊 腰 身 强 力 壮 神 采 奕 奕

mǎn miàn chūn fēng chuí tóu sàng qì mù dèng kǒu dāi jiàn bù rú fēi 满 面 春 风 垂 头 丧 气 目 瞪 口 呆 健 步 如 飞

huó bèng luàn tiào dà yáo dà bǎi diǎn tóu hā yāo dī shēng xì yǔ 活 蹦 乱 跳 大 摇 大 摆 点 头 哈 腰 低 声 细 语

qiǎo shé rú huáng wěi wěi dòng tīng yǔ zhòng xīn zhǎng

巧 舌 如 簧 娓 娓 动 听 语 重 心 长

第八单元 词语盘点

tiān xìng yǔ zhòu zhēn qiè jǐ liαng xiǎo tǐng chuán shāo chuán cāng 天 性 宇 宙 真 切 脊 梁 小 艇 船 艄 船 舱

bǎo mǔ dǎo gào huá xiào tíng bó wēi ní sī jiā jiā hù hù

保 姆 祷 告 哗 笑 停 泊 威 尼 斯 家 家 户 户

wǎn ěr yī xiào huā tuán jǐn cù chà zǐ yān hóng yìng jiē bú xiá

莞 尔 一 笑 花 团 锦 簇 姹 紫 嫣 红 应 接 不 暇

nài rén xún wèi zòng héng jiāo chā cāo zòng zì rú shǒu máng jiǎo luàn 耐 人 寻 味 纵 横 交 叉 操 纵 自 如 手 忙 脚 乱

shú shì wú dǔ bīn bīn yǒu lǐ chōng fēng xiàn zhèn piān piān qǐ wǔ 熟 视 无 睹 彬 彬 有 礼 冲 锋 陷 阵 翩 翩 起 舞

yáo tóu huàng nǎo fán huā sì jǐn hán qíng mò mò dà bǎo yǎn fú

摇 头 晃 脑 繁 花 似 锦 含 情 脉 脉 大 饱 眼 福

mù bùxiá jiē

目 不 暇 接

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com