haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

上海二年级第二学期语文第三四单元词语复习卷

发布时间:2013-09-23 09:02:22  

2008学年度第二学期二年级语文第三单元词语复习卷

班级 姓名 学号 第11课:

yǎn quān pí fū dòu yǐn dài biǎo yá chǐ shào nián liú lèi

dài lǐng chū fā huò zhě fēng lì shé tou jī dòng nán wàng luó gǔ guó qí kāi shǐ zhāng wàng hǎi àn yí shì lèi wāng wāng rè nào fēi fán yòu féi yòu pàng

第12课:

cái jiǎn jiǎn dāo ér tóng cài huā zhī tiáo hú dié chūn fēng bù diàn bì lǜ qīng cài xún zhǎo wén zhāng xú xú 第13课:

luò chéng qī dài zhèng zhòng qīn pèi fēn fēn xué xiào fā yán shěn yáng qīn qiè hún shēn gǎn ēn gào sù dú shū

1

huán gù sì zhōu nóng méi dà yǎn ruò yǒu suǒ sī

第14课:

róng huò lǐ jié zǔ zhǐ xiàn chǎng zhé zhōng huò jiǎng fā biǎo yīng dāng jiǎng lì lì zi má fan fù zé shāng liang fù shù huá rén yǔ yán biǎo dá zǔ guó zì yóu yù dào wú xiàn lǐng jiǎng zuì hòu hàn yǔ bàn fǎ

第15课:

zhǐ huī tǐ cāo huī dòng qī hēi fǎng fú sàn bù yè wǎn duì miàn qiáo miàn suí shí jīn sè zuò cāo dào chù hū rán gù xiāng guāng máng bō làng yuè liang yòu dà yòu yuán yín guāng shǎn shǎn qiáo

2

2008学年度第二学期二年级语文第四单元词语复习卷

班级 姓名 学号

第16课:

yáo huàng xǐ zǎo suí shǒu huǒ yàn lián máng xiōng è

jué xīn kǎn fá rēng qiú pēn fā yīng gāi chá kàn zhuō ná

jī ling jīng cháng suí jí lì kè cóng cǐ qì chōng chōng

yuán xíng xīng fēng zuò làng tāo tiān jù làng zuò è duō duān

hú zuò fēi wéi tài píng rì zi

第17课:

zhèng zhí zhǔ zhāng lián hé kàng jī jì niàn rè ài hūn àn

zhōng chéng lù tú gōng zhàn miè wáng tiǎo bō shì fēi

kě kǒu piāo bó dū chéng gù shi zhī dao jì niàn rè hū hū

lǎo bǎi xìng duān wǔ jié mì luójiāng gǎi gé tú qiáng

3

第18课:

bái zhòu shèng kāi jiě jué dāng jiā rén jiān gōng yìng má fan fàn wéi zhòu yè zǐ sūn sāng shù fāng fēi táo huā cūn zhuāng hèn zhī rù gǔ

第19课:

wú shù bì yù yī wēi zǔ xiān qīng chǔ zhuàn dòng jié chū kè kǔ huái niàn shǎn shuò jù lí zǔ hé zuān yán sháo zi wéi rào zhēn zhū běi jí xīng shǎ hū hū

第20课:

wèn tí nǎo jīn nán dào zuò guài zāo gāo gǎi biàn jīng qí qí guài tāo qián bèn zhòng tǔ duī xìng qu xiàng yàng tài dù shì qing suī rán zhǐ nán zhēn kē xué jiā

4

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com