haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

六年级unit1-2基础知识测试

发布时间:2013-09-23 10:04:05  

六年级上Unit 1-Unit 2 基础知识过关测试

(满分100分)

姓名_____ 班级_______

一.单词(每空1分,共50分)

1.好的________ 2.早晨________ 3.下午________ 4.晚上_______

5.喂________ 6.怎样_______ 7.是_____ _____ ______

8.你,你们________ 9.我_______ 10谢谢_______ 11.健康的________

12.好,可以_________ 13.公斤________ 14.硬黑_____ 15.光盘______

16.全国篮球协会______ 17.停车场____ 18小号_____ ,大号_____

19.不明飞行物_______ 20中央电视台_______

21.英国广播公司_________ 22.上午______ 23.下午_______

24.什么________ 25.这个_______ 26.那个________ 27.英语______

28.用,以________ 29.用英语_______ 30.地图______ 31.杯子________

32.直尺_________ 33.钢笔______ 34.橙子_______ 35.夹克衫________

36.钥匙_________ 37.狗_________ 38.它________, 她_________, 他_________ 39.一个______ _______ 40.风筝________

41.蛋糕_________ 42.自行车________ 43.电脑_______

44.拼写_________ 45.请________

二.下列名字是男孩名字的写B,是女孩名字的写上G。(每题1分,共8分)

1.Alice( ) 2.Bob( ) 3.Cindy( ) 4.Dale( )

5.Eric( ) 6.Frank( ) 7.Grace( ) 8.Helen( )

三.用英语写出下列句子。(每题3分,共27分)

1.早上好!_________________

2.下午好!_____________________

3.晚上好!________________________

4.你好吗?___________________________

5.我很好,谢谢!____________________________

6.这个用英语怎么说?_________________________________

7.那个用英语怎么说?_____________________________________

8.请拼写“ruler”。________________________

9.这是地图。___________________________________

四.写出五个元音字母及它们在单词中的读音。(每空1分,共15分)

1._____ ______ _____2______ _____ _____ 3._____ ______ ______4._______ _____ _____5._____ _____ ______

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com