haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二年级第二学期词语

发布时间:2014-01-29 09:49:42  

二年级第二学期词语表 第一单元 1-6

1、 huü shù

xiüng qì

( )

( )

zhtn t?u

ji? máo

( )

( )

2、 xiǎng sh?u

syn lín

( )

( )

fán mì

zh? yü ( )

( ) 3、 kuaì la j?n qiüng yú ( ) ( ) cǎi h?ng

guǒ d?ng

( )

( )

4、 xiünɡ yuy jiàn zào ( ) ( ) hōng zhà zàn shǎng

( ) ( )

5、 gōng ka

chì bǎng

( )

( )

qiǎo ka lì

s? j?

( )

( )

6、 lǎo lǎo

jìu jìu

( )

( )

y? gǔ nǎo er bün zhǎng

( ) ( ) x?u kuì nán düng

( )

wyn nuǎn

lù shuǐ

( )

( )

xiüng xìn

zá cǎo

( )

( )

zhüo qì p?ng b? dang zi

) ( )q? he? chōng mǎn

( )

( )

q?ng liáng

( )

shüng liàng jià shǐ

( ) ( )

qiáng bì

bǐng gün

( )

( )

zaǐ

huàn xiǎng

( )

( )

shtn shtn

lǐ wù

( )

( )

zu? ya s? xiàn

( )

( )

第二单元 7-8

7、 8、 9、 10、 11、 12、

jìu yúan

( )

jǐng bào

( )

yíng jìu

( )

b? d?u

( )

jù jí

( )

qì chǔan xū xū w?i y? y? kào

( ) ( ) ( )

yán sa

( )

ɡǎn j?

( )

xìng mìng

( )

xún zhǎo

( )

wyi xiǎn

( )

wàng yn fù yì

( )

y?u qì y?u han

( )

jìu y? lànɡ fai qíng kuàng y? yín bù fü

( ) ( ) ( ) ( )

suì piàn

( )

jiǎn chá

( )

fù qián

( )

hú di? gǔ

( )

tái wün

( )

tú àn

( )

huü w?n

( )

zhyn zhū

( )

guüng hu?

( )

piün piün qǐ wǔ

( )

shuǐ hú

( )

biǎn dan

( )

fü ch?u

( )

zhù xìng

( )

wǔ cǎi b?n fyn yōu rán zì d? zhú l?u

( ) ( )

míng d? yōu mti y?u rú lián mián qǐ fú

( )

( ) ( ) ( )

l?a gu?

( )

jì niàn

( )

s?ng cháo

( )

第三单元 13-17

13、 14、 15、 16、 17、

wài miàn

( )

küi biàn

( )

mù yù

( )

w?i qún

( )

niàn dao

( )

fyn füng pū bí

( )

ün wai

( )

líng lì

( )

sǎng zi

( )

ta bi?

( )

l?n

( )

yüo

( )

yíng miàn

( )

ch?n diàn diàn

( )

diy dǎo

( )

( )

q? fu

( )

yǎn lai

( )

zhtng qí bù zhì tàn qì dì fù tiün fün

( )

( ) ( ) ( )

gù shì

( )

lǚ xíng

( )

xū yào

( )

pí juàn

( )

ch?n zuì

( )

s?

( )

lü j?

( )

xiū yǎng

( )

tàn wàng

( )

jià q?

( )

cǎi xiá

( )

chà zǐ yün h?ng h?ng pū pū liǎn páng

( )

yú kuài

( )

( ) ( )

第四单元 18-23

18、 19、 20、 21、 22、

bō làng gǔ jiy küi shì tí q?ng q?ng chǔ chǔ

( )

( ) ( ) ( )

ch?ng j?

( )

fǔ mō

( )

ftn suì

( )

p?n mìng

( )

zhyng zhá

( )

fù nǚ

( )

yǐn yǐn yuy yuy

( )

q?nɡ cuì

( )

j? áng

( )

chuán bō

( )

jù l?ng

( )

t?u yūn

( )

w?i qiáng

( )

y? xiù

( )

zhào shí

( )

zhyng qì

( )

ka t?ng

( )

r?ng yì

( )

yù yán

( )

zì xiüng máo dùn

( )

jiào mài kuü kǒu

( ) ( )

ruì lì yǎ kǒu wú yán yün tr dào ling

( )

líng dang

( )

( ) ( )

guün chá

( )

kūn ch?ng

( )

püo qì

( )

nu? d?ng

( )

ban zhuō

( )

byi guün sh? wàng xiàn mù jìn x?n ji? lì

( ) ( ) ( )

23、 pú gōng y?ng

wǔ zhuüng kǎi jiǎ

( )

shí liú

( )

( ) ( )

wün d?u lu? hù ün jiü d?u jiá

( )

bang tiào

( )

( ) ( )

第五单元 24-29

24、 25、 26、 27、 28、 29、

huüng wú

( )

chú fyi

( )

y? shyng bù kyng

( )

s? háo

( )

tǎn ta bù ün

( )

ün rán wú yang

( )

shǐ zhōng

( )

páng xia

( )

yín song

( )

hǎi gu? xiàng pí cü

( ) ( )

x?n x?n kǔ kǔ

( )

bái t?u wyng sh? piün

( ) ( )

dí qua

( )

w?i dú wú nài shyn ha sa

( ) ( ) ( )

fǔ làn

( )

bào yuàn

( )

r?ng yù

( )

( )

zhǎng shyng

( )

cán jí

( )

qǔ xiào

( )

lún liú

( )

y?u yù

( )

wtn ding

( )

jiǎng shù

( )

xì jù jiü

( )

yōu m? shì jia w?n míng jiüo ào

( ) ( ) ( )

pǔ pǔ tōng tōng

( )

qiün xū

( )

qǐ dí

( )

h?ng yàn yàn

( )

chōng j?

( )

tàn suǒ

( )

shü m?

( )

hu? fù

( )

jiàn küng

( )

第六单元 30-35

30、 mù tong

( )

yuǎn jìn w?n míng

( )

zì xìn

( )

jiū jìng

( )

mì mì má má

( )

yǒng h?ng

( )

jiün bǎng

( )

31、 guün yuán

( )

xià ch?n

( )

32、 zu? ka

( )

jí xiáng

( )

33、 lu? tuo

( )

zhǐ diǎn

( )

34、 yōu yǎ

( )

là zhú

( )

35、 zhōng yüng

( )

guǐ jì

( )

zhù zi

( )chuán xián

( )tíng yuàn

( )qiú jìn

( )yá chǐ

( )bù jǐn bù m s? r?n

( )yì shù

( )duì fù

( )mào pái

( )

yì lùn

( )

zh?ng liàng

( )

m? lǜ sa

( )

fan fan

( )

àn zǒu sh?

) ( )yǎn z?u

( )

xíng shì

( )

gōng jìng

( )

zhí xíng

( )

chang gün

kuáng fyng

xiáng xì

chu? x?

xiào guǒ

xìn tú

zuì gu?

((

第七单元 36-40

36、 37、 j?ng zhì

( )

táo zuì

( )

y nu? duō z?

( )

jú huü

( )

qiün z? bǎi tài

( )

bù wai yán hán

( )

cán kuì

( )

lǎ ba huü

jia shào

zhú gün

x?n xǐ

( ) jiüo nan

( )38、 ?r gy

( )

shyng xiào

( )39、 x? yáng

( ) chu? yün

( )40、 yù zhào

( ) jùn qiào

( )

zhu? shí

( )( )

xiün yàn

( )

yín huǒ ch?ng

( )

j?n dǒu

( )

chuí liǔ

( )

bō h?n

( )

guüng z? ( ) hu? pō

( )

( )

( )

ch?u mì

lín jū

( )

( )

cái f?ng

xiōng dì

( )

( )

jiü y?u

( )

y?u zhǎi y?u cháng

lia duì

( )

( )píng jìng

( )

ji? bái wú xiá q?ng yíng

( )

( )

yua tr

shyng j? b? b?

( )

( )

第八单元 41-45

41、

gün lù ( ) sì jì cháng lǜ ( ) ping huá ( ) zuǐ chún ( ) tián j?n j?n y?u suün y?u ruǎn ( ) ( )

42、 bù xǐng r?n shì fǎng fú hūn shuì gün cuì (

y? lǜ

( )

43、 zhú lán

( )

xí sú

( )

44、 z?ng zi

( )

huái niàn

( )

45、 xǐ zǎo

( )

wǎn rú

( ) ( ) ( ) ( )yú la fǎn kàng ( ) ( ) xiün nan guō zào lǎo y? bai ( ) ( ) ( ) zào fú d? güo wàng zh?ng j?n gǔ ( ) ( ) ( ) duün wǔ ji? büo hán cuì lǜ ( ) ( ) ( ) rt r?n xǐ ài ch?ng jìng ( ) ( ) xiào yín yín màn tiáo s? lǐ niy ( ) ( ) ( ) xiǎo x?n yì yì y? gū lu ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com