haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二年级上册看拼音写词语汇总

发布时间:2014-02-04 17:11:35  

二年级上册各类看拼音写词语(须掌握)

Yǎn jīng zhǐ chuán qīng zh?ng yú zh?u piāo fú ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Hēi d?ng dào yǐng zāi hài shì jiàn bì xū ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lì shǐ ( ) Ka zhǐ ( ) Qiān bǐ ( ) Pín fù ( ) C h?ng ka ( ) Wān qū ( ) Xiāng xìn ( ) Bǔ ka ( )

kē jì ( ) hēi ya ( ) zhù fú ( ) bìng chuáng ( ) bǎo hù d?ng wù ( ) shēn qiǎn ( ) guǒ jì ( ) bá yá ( ) fǎng zhī ( ) shēng sǐ ( ) zhuā zhù ( ) tǐ cāo ( ) gào sù ( ) piào liang ( ) zhù suǒ ( ) jīng qí ( ) zhí wù ( ) r?ng yì ( ) jī bǎo ( ) cāo chǎng ( ) hú li ( ) cu? guài ( ) gōng láo ( ) jiǎng tái ( ) zhǐ beī ( ) zhūo yǐ ( ) wēn nuǎn ( ) gū niáng ( ) biǎo shì ( ) zì xìn ( ) luǒ huǒ ( ) hù xiāng ( )

Yōng bào jīng ch?ng ch?ng shì shì qū zǔ gu? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Huān qìng qí zhì mín zú zǐ xì nào zhōng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Hā qiàn jiào shì ān níng qiān guà xiū yǎng ( ) Tán qíng ( ) Bō làng ( ) 答案:

Yǎn jīng 眼 睛 Hēi d?ng 黑 洞 Lì shǐ 历 史 Ka zhǐ 刻 纸 Qiān bǐ 铅 笔

( ) yǐ jīng ( ) y?u qí ( ) zhǐ chuán 纸船 dào yǐng 倒 影 kē jì 科 技 hēi ya 黑 夜 zhù fú 祝 福 ( ) zhī shi ( ) qīng zh?ng 轻重 zāi hài 灾 害 fǎng zhī 纺 织 shēng sǐ 生 死 zhuā zhù 抓 住 ( ) zhuàng lì ( ) yú zh?u 宇宙 shì jiàn 事 件 zhí wù 植 物 r?ng yì 容 易 jī bǎo 饥 饱 ( ) huá dēng ( ) piāo fú 漂浮 bì xū 必 须 zhǐ beī 纸 杯 zhūo yǐ 桌 椅 wēn nuǎn 温 暖

Pín fù bìng chuáng tǐ cāo cāo chǎng gū niáng 贫 富 病 床 体 操 操 场 姑 娘 C h?ng ka bǎo hù d?ng wù gào sù hú li biǎo shì

乘 客 保 护 动 物 告 诉 狐 狸 表 示 Wān qū shēn qiǎn piào liang cu? guài zì xìn 弯 曲 Xiāng xìn 相 信 Bǔ ka 补 课

Yōng bào 拥 抱 Huān qìng 欢 庆 Hā qiàn 哈 欠 Tán qíng 弹 琴 Bō làng 波 浪

深 浅 guǒ jì 国 际 bá yá 拔 牙 jīng ch?ng 京 城 qí zhì 旗 帜 jiào shì 教 室 yǐ jīng 已 经 y?u qí 尤 其 漂 亮 zhù suǒ 住 所 jīng qí 惊 奇 ch?ng shì 城 市 mín zú 民 族 ān níng 安 宁 zhī shi 知 识 错 怪 gōng láo 功 劳 jiǎng tái 讲 台 shì qū 市 区 zǐ xì 仔 细 qiān guà 牵 挂 zhuàng lì 壮 丽 自 信 luǒ huǒ 落 后 hù xiāng 互 相 zǔ gu? 祖 国 nào zhōng 闹 钟 xiū yǎng 修 养 huá dēng 华 灯

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com