haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

最新人教版语文五年级下册词语盘点看拼音写词

发布时间:2014-02-07 15:52:16  

状元教育语文知识乐园 新课标人教版小学五年级语文下册生字词巩固特训

一单元词语盘点

gāo gē lǜ tǎn róu měi xuàn rǎn gōu lè dī yín mǎ tí

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

qí lì huí wèi sǎ tuō yū huí jí chí qīng xī jiè shào

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lǐ mào jū shù xiū sè shuāi jiāo tiān yá xiàn rù xīn jiāng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

rè hū hū yí bì qiān lǐ cuì sè yù liú jīn piāo dài wǔ fǔ mō chā zuǐ

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

hún huáng yì tǐ gǔ pǔ diǎn yǎ chù lì róng zhuāng fēn biàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shǒu hòu tuó niǎo bǐ shǒu shāng mào zhī mɑ yāo ráo chěng xiōng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sī chě xiào lǜ guàn tōng xià mǎ wēi jīng shéng bǎo mǎn zhēng níng

( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )

měi lún měi huàn yín zhuāng sù guǒ yán zhèn yǐ dài méi tǐ jī xiè

( ) ( ) ( ) ( )( )

shǐ liào bù jí bēi shuǐ chē xīn fèi qǐn wàng shí wēi é kāi záo

( ) ( ) ( ) ( )( )

默写日积月累

冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 二单元词语盘点

mù tóng suō yī jī lóng lián peng zhān mào xiè méi lí mǐ pò hài

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( )( ) jǔ jué jiāo cuò yòu zhì shā mò jì mò mián ǎo qū zhú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tuó róng páo zi shǎ shì pēi tāi huò huàn huá xiáng xìng kuī

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

shuāng bì tiān fù táo qì fáng ài qǐ zhǐ chī mí xiū kuì

( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )

suí xīn suǒ yù yùn zhuǎn zì rú jiǎo jìn nǎo zhī shuǐ mò huà ( ) ( ) ( ) ( ) mà zhɑ yīng táo bàng ké xiā nào wō guā chéng chè ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shuǐ piáo kùn jiǒng huā bāo róu ruǎn yí dòng bú dòng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

liǔ xù xuān nào shū zhuāng yuán gǔn gǔn

( ) ( ) ( ) ( )

默写日积月累

冯伟健整理

状元教育语文知识乐园

三单元词语盘点

wǔ rǔ wēi fēng ǎi xiǎo lěng xiào wéi nán fù zé liǎo rú zhǐ zhǎng ( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ) guī ju zhāo dài qiú fàn chū xi dà chén bù xī dài jià ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) gān jú dào zéi qǔ xiào xiào xī xī péi bú shi wán hǎo wú sǔn ( )( shí huà shí shuō ( )

默写日积月累

( ) ( miàn bù gǎi sè ( ) ( ān jū lè yè ( ) ) ( jiě shì ( ) ) 冯伟健整理

) )

状元教育语文知识乐园 四单元词语盘点

zhàn yì fēng suǒ zàn shí xiāo yān qíng yì è hào wú biān wú yá ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) gāng qiáng dà sǎo lán zi páo xiào kuáng bēn níng xiào fàng qì

( )( )( )( ) ( ) ( )( )

yōng dài qīng shòu shā yǎ fàng sì bào zi shēn yín hóng xiù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiōng táng chān fú luàn hōng hōng xuě zhōng sòng tàn chōu yē

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jì diǎn tóng guī yú jìn shēn qíng hòu yì shì bù kě dāng cū cāo shōu liǎn ( )( ) ( ) ( )( )( ) diē diē zhuàng zhuàng quán gǔ liǎng bìn bān bái táng cí gē dɑ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

xià xún mù juān shuǐ bèng chóu qí diān bǒ jié zòu hūn mí bù xǐng ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) cù yōng sù yíng dì qīng kē miàn xǐ chū wàng wài rè qì téng téng

( ) ( )( )( ) ( )

yǎn yǎn yì xī pò bù jí dài xīn xīn kǔ kǔ yì shēng bù kēng yán lì

( ) ( ) ( )( ) ( )

默写日积月累

冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 五单元词语盘点

zhào jí shāng yì yǔn nuò lóng zhòng yuē dìng sī zì màn zi tàn tīng( )( )( ) ( ) ( )( )( )( ) dǎn qiè tuī cí jù jué néng nɑi zhū wèi dù jì chí yán tuī què ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) diào dù shuǐ zhài léi gǔ nà hǎn zhī yuán chéng xiàng dū du ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( ) hé shì bì jūn lìng zhuàng wú jià zhī bǎo tóng xīn xié lì

( ) ( ) ( ) ( )

lǐ zhí qì zhuàng wán bì guī zhào gōng wú bú kè

( ) ( ) ( )

zhàn wú bú shèng fù jīng qǐng zuì xiàn qī xià hu bèng liè bì shǔ ( ) ( ) ( )( )( )( ) zì yǒu miào yòng shén jī miào suàn guǐ jì pī lì sū ruǎn líng tōng ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) kǎi shū zào huɑ jiā dàng wán liè gōng nǔ shǒu

( )( ) ( ) ( ) ( )

liàng liàng qiàng qiàng míng míng lǎng lǎng xǐ bú zì shèng

( ) ( ) ( )

tiān zào dì shè shēn tóu suō jǐng zhuā ěr náo sāi

( ) ( ) ( )

冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 七单元词语盘点

pò zhàn gū dōng zhí zi chuān suō láng zhōng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xí fù huī huáng miáo tiao fēng sāo dǎ liang ( )( ) ( ) ( ) ( ) biāo zhì qì pài zǔ zong kě lián shǒu jí yǎn kuài ( ) ( ) ( ) ( ) ( )jīng shén dǒu sǒu bǎng dà yāo cū liǎn shēng bǐng qì ( ) ( ) ( ) ( ) fàng dàn wú lǐ zhuǎn bēi wéi xǐ shuā jiāng pì gu

( ) ( ) ( ) ( ) shī fu bāo fu tòu liang qīng shuǎng xián jiē ( )( ) ( ) ( ) ( ) sōu suǒ wēi yán lòu xiàn fā zhèng fā shǎ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mó lì tōng róng kè bó chāo piào wǔ duàn ( )( ) ( ) ( ) ( ) róng yán jiǒng kuàng kuò lǎo niǎn pǎo yǎ zhì ( )( ) ( ) ( ) ( ) kǎo jiu bàn xìn bàn yí xìng zhì bó bó ( ) ( ) ( ) miào bù kě yán shí quán shí měi ( ) ( )

默写日积月累

冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 八单元词语盘点

tiān xìng yǔ zhòu zhēn qiè jǐ liang xiǎo tǐng chuán shāo

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chuán cāng bǎo mǔ dǎo gào huá xiào tíng bó wēi ní sī

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiā jiā hù hù wǎn ěr yí xiào huā tuán jǐn cù chà zǐ yān hóng

( ) ( ) ( ) ( )

yìng jiē bù xiá nài rén xún wèi zòng héng jiāo chā

( ) ( ) ( )

cāo zòng zì rú shǒu máng jiǎo luàn yōu xián sōng chí

( ) ( ) ( ) ( )

àn mó gān gà shēn shì qìng fēn gǎn rǎn bèn zhòng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

táo zuì bān lán chì rè zhàn lán chōng pèi shuò dà

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

huǒ jù jù mǎng shèn tòu líng tīng mù shǔ qiáng hàn

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cū guǎng gōu huǒ shú shì wú dǔ bīn bīn yǒu lǐ

( ) ( ) ( ) ( )

chōng fēng xiàn zhèn piān piān qǐ wǔ yáo tóu huàng nǎo

( ) ( ) ( )

fán huā sì jǐn hán qíng mò mò dà bǎo yǎn fú

( ) ( ) ( )

mù bù xiá jiē

( )

默写日积月累

冯伟健整理

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com