haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

三年级语下看拼音写词语

发布时间:2014-02-08 09:48:00  

1、yàn zǐ wū hyi jùn qiào q?nɡ kuài chì bǎnɡ jiǎn düo hu? pō j? línɡ

燕 子 乌 黑 俊 俏 轻 快 翅 膀 剪 刀 活 泼 机 灵

m?nɡ m?nɡde xì yǔ ɡǎn jí jù lǒnɡ ɡuünɡ cǎi du? mù zynɡ tiün shynɡ j? l?t ɡu? 蒙 蒙 的 细 雨 赶集 聚 拢 光 彩 夺 目 增 添 生 机 掠 过

dào tián y?zhuǎn yǎn wti jiün ǒutr zhün shuǐy?quün fyi juàn y?n fú y? zh? yǎn z?u zàn ɡy 稻 田 一 转 眼 尾 尖 偶 尔 沾水 一 圈 飞 倦 音 符 一 支 演 奏 赞 歌

2、yǒnɡ liǔ ha zh? zhünɡ s? tüo xì ya cái chū jiǎn düo sì shuǐ b?n ɡuünɡ jǐnɡ 咏 柳 贺 知 章 丝 绦 细 叶 裁 出 剪 刀 泗 水 滨 光 景 dtnɡ xián wàn zǐ qiün h?nɡ

等 闲 万 紫 千 红

3、ɡuün cháo yán ɡuün zhan qián tánɡ jiünɡ l?nɡzhào báo wù yì lì ru? yǐn ru? xiàn 观 潮 盐 官 镇 钱 塘 江 笼 罩 薄 雾 屹 立 若 隐 若 现 ánɡ shǒu man l?i ɡǔn d?nɡ r?n shynɡ dǐnɡ fai fynɡ pínɡ lànɡ jìnɡ shuǐ tiün xiünɡ jiy 昂 首 闷 雷 滚 动 人 声 鼎 沸 风 平 浪 静 水 天 相 接 fai t?nɡ bái xiàn h?nɡ ɡuàn zhàn mǎ qí t?u bìnɡjìn hào hào dànɡ dànɡ shün bynɡ dì lia 沸 腾 白 线 横 贯 战 马 齐 头 并 进 浩 浩 荡 荡 山 崩 地 裂 shà shí y? jiù fynɡ hào lànɡ hǒu hu? fù

霎 时 依 旧 风 号 浪 吼 恢 复

5、mti bù shanɡ shōu qiün s? wàn lǚ pá shün hǔ zhàn dì y? shùn ?r jūn yún 美 不 胜 收 千 丝 万 缕 爬 山 虎 占 地 一 顺 儿 均 匀 chóng di? kōnɡ xì yànɡ qǐ bō wén j?nɡ ya ya bǐnɡ chù jiǎo

重 叠 空 隙 漾 起 波 纹 茎 叶 叶 柄 触 角

h?n jì zhú jiàn láo ɡù xiū xiǎnɡ

痕 迹 逐 渐 牢 固 休 想

6、biàn ran shì yàn fynɡ wō zhǐ dài zhanɡ shí sì miàn fyi sàn jǐ hū dà ɡài 辨 认 试 验 蜂 窝 纸 袋 证 实 四面 飞 散 几 乎 大 概 zǔ lì yáo yuǎn tu?cè büo ku? zhǔn qua wú wù nì fynɡ ?r fyi yán tú m? shynɡ 阻 力 遥 远 推测 包 括 准 确 无 误 逆 风 而 飞 沿 途 陌 生 qua qua shí shí chüo chánɡ wú fǎ jit shì ɡài ku?

确 确 实 实 超 常 无 法 解 释 概括

7、mínɡ tánɡ jìnɡ piàn kün shǒu ɡōnɡ zu? q?nɡ xián dài zhe xì wyi yua dú 名 堂 镜 片 看 守 工 作 清 闲 待 着 细 微 阅 读 tuǐ ɡù dìnɡ suí yì diào ji? jiǎn dün jǐ lái jǐ qù pìn qǐnɡ qiün lǐ t iáo tiáo 腿 固 定 随 意 调 节 简 单 挤 来挤去 聘 请 千 里 迢 迢 bài fǎnɡ wán jù

拜 访 玩 具

9、h?nɡ t?nɡ t?nɡ wǎn xiá p?i zhe xì shuǐ yánɡ qǐ lànɡ huü

红 彤 彤 晚 霞 陪 着 戏 水 扬 起 浪 花

10、piüo liú lǚ xínɡ xiün yàn shun liú ?r xià biàn zhǎi fánɡ zhǐ b? zǐ y? duàn 漂 流 旅 行 鲜 艳 顺 流 而 下 变 窄 防 止 脖 子 一 段 q? hyi zhuànɡdǎn xǐnɡ lái wú yǐnɡ wú zōnɡ huünɡ wú r?n yün xiǎo zhan

漆 黑 壮 胆 醒 来 无 影 无 踪 荒 无 人 烟 小 镇

chǔ jìnɡ wú nai pínɡ dtnɡ jiüo yì bí zǐ y?u yù j?nɡ zhì y? rán jiüo huàn 处 境 无 奈 平 等 交 易 鼻子 犹 豫 精 致 依 然 交 换

lanɡ le y? xià xián shǎo shù qǐ fai y?nɡ fyn fünɡ de xiün huü

愣 了 一 下 嫌 少 竖 起 费 用 芬 芳 的 鲜 花

11、mài mù diüo y?u lǎn m? x? ào tú ní yà mínɡ bù xū chuán y?u r?n rú zh?

卖 木 雕 游 览 莫 西 奥 图 尼 亚 名 不 虚 传 游 人 如 织 jǐnɡ sa zhuànɡ ɡuün chū shòu chén liè lín lánɡ mǎn mù ɡa shì ɡa yànɡ 景 色 壮 观 出 售 陈 列 琳 琅 满 目 各 式 各 样 d?nɡ zhǔ tu? zhe ɡ?u s? xǔ xǔ rú shynɡ wǔ ɡuün duün zhanɡ ɡuün shǎnɡ 叮 嘱 驮 着 构 思 栩 栩 如 生 五 官 端 正 观 赏

tüo qián jí jiünɡ ch?nɡ ktn liú lù b?n ɡuǎn wǎn fàn q?nɡ x? kt biàn 掏 钱 即 将 诚 恳 流 露 宾馆 晚 饭 清 晰 可 辨 yī duī y? m? y? yànɡ fù qián biüo zhǔn yá chǐ

一 堆 一 模 一 样 付 钱 标 准 牙 齿

13、xìnɡ ɡ? htn ɡuüi wú yōu wú lǜ ran pínɡ tün wán jìn zhí nínɡ shì 性 格 很 乖 无 忧 无 虑 任 凭 贪 玩 尽 职 凝 视 wyn r?u kt q?n zhuü yǎnɡ ɡǎo zhǐ m?i huü fynɡ fù duō qiünɡ chánɡ duǎn 温 柔 可 亲 抓 痒 稿 纸 梅 花 丰 富 多 腔 长 短 cū xì ɡa yì biàn huà duō duün yǒnɡ mtnɡ sh? táo qì diy dǎo

粗 细 各 异 变 化 多 端 勇 猛 蛇 淘 气 跌 倒

zhuànɡ t?nɡ küi pì zh? sh? huü lu? shynɡ qì b? b?

撞 疼 开 辟 枝 折 花 落 生 气 勃 勃

14、mǐn ji? ɡuünɡ huá chá y?u máo r?nɡ r?nɡ lián banɡ dài tiào

敏 捷 光 滑 搽 油 毛 茸 茸 连 蹦 带 跳

zhy bì zhyn zǐ xiànɡ lì chǔ cánɡ f?nɡ xì bü kāi

遮 蔽 榛 子 橡 栗 储 藏 缝 隙 扒 开

15、zuǒ ɡù y?u pàn t?u jǐnɡ z? tài ɡüo ào zhanɡ zh?nɡ lì shynɡ hy chì 左 顾 右 盼 头 颈 姿 态 高 傲 郑 重 厉 声 呵 斥

yǐn háng dà jiào ào màn jú cù bù ün dà m? dà yànɡ j?nɡ jù jìnɡ ju? 引 吭 大 叫 傲 慢 局 促 不 安 大 模 大 样 京 剧 净 角

háo bùxiünɡ rànɡ y? rì sün cün shy chǐ y? s? bù ɡǒu tǎnɡ ru?

毫 不 相 让 一 日 三 餐 奢 侈 一 丝 不 苟 倘 若

c?nɡ r?nɡ bù p? pí qì yǎo r?n dūn zhe yánɡ chánɡ?r qù ánɡ shǒu dà jiào 从 容 不 迫 脾 气 咬 人 蹲 着 扬 长 而 去 昂 首 大 叫 ɡ?nɡ yǎnɡ bù zhōu lín jìn bù shanɡ qí fán yuǎn jìn wú dìnɡ jià zǐ shí zú 供 养 不 周 邻 近不 胜 其 烦 远 近 无 定 架 子十 足

17、chuán shuō cùn cǎo bù shynɡ jiàn fǎ qí shí dǐ de shànɡ wyn dù sha shì 传 说 寸 草 不 生 箭 法 其 实 抵 得 上 温 度 摄 氏 ɡū jì niǎo sh?u shynɡ cún fán zhí shū cài mián má dì qū

估 计 鸟 兽 生 存 繁 殖 蔬 菜 棉 麻 地 区

bǐ jiào shü jūn yù fánɡ zhì liáo

比 较 杀 菌 预 防 治 疗

18、ya mù jiànɡ lín xuán ɡuà jiǎo ji? c?nɡ j?nɡ ào mì nǔ lì qí yì de jǐnɡ sa

夜 幕 降 临 悬 挂 皎 洁 曾 经 奥 秘 努力 奇 异 的 景 色 ran h? xì jūn shuǐ zǎo y? dàn nián línɡ sh?n mì tàn suǒ

任 何 细 菌 水 藻 一 旦 年 龄 神 秘 探 索

19、xìn x? qínɡ bù zì jìn wǎnɡ lu? biàn bù jiü tínɡ xìn xiünɡ lián xì 信 息 情 不 自 禁 网 络 遍 布 家 庭 信 箱 联 系

wǔ hú sì hǎi p? bù jí dài kǎ tōnɡ mù bù zhuǎn j?nɡ mǐ lǎo shǔ tánɡ lǎo yü

五 湖 四 海 迫 不 及 待 卡 通 目 不 转 睛 米 老 鼠 唐 老 鸭 jǐnɡ chánɡ zàn tàn ky jì b? lǎn chǎnɡ küi jì xìn jǐ miǎo

警 长 赞 叹 科 技 博 览 敞 开 寄 信 几 秒

liàn liàn bù sht x?n qí ɡōnɡ n?nɡ

恋 恋 不舍 新 奇 功 能

21、 ch?nɡ shün jùn lǐnɡ wün yán pán xuán jiü yù ɡuün xiū zhù ch?nɡ zhuün 崇 山 峻 岭 蜿 蜒 盘 旋 嘉 峪 关 修 筑 城 砖 ch?nɡ qiánɡ xiünɡ ɡ? tún b?nɡ bǎo lti hù xiünɡ hū y?nɡ fú zhe jiün bǎnɡ 城 墙 相 隔 屯 兵 堡 垒 互 相 呼 应 扶 着 肩 膀 nínɡ ji? qì p? xi?nɡ wti wti dà de qí jì

凝 结 气 魄 雄 伟 伟 大的 奇 迹

22、yí h? yuán mti lì dà diàn chánɡ lánɡ züi mǎn sh?n q?nɡ qì shuǎnɡ jiàn zhù 颐 和 园 美 丽 大 殿 长 廊 栽 满 神 清 气 爽 建 筑 sǒnɡ lì f? xiünɡ ɡ? j?n bì hu? huánɡ ɡōnɡ diàn cōnɡ yù yǎn yìnɡ

耸 立 佛 香 阁 金 碧 辉 煌 宫 殿 葱 郁 掩 映

zhū h?nɡ huà fǎnɡ yuǎn tiào yǐn yǐn yuy yuy d? àn diüo ka sh? zǐ

朱 红 画 舫 远 眺 隐 隐 约 约 堤 岸 雕 刻 狮 子

23、sh?n qí yín ɡuünɡ shǎn shǎn q?nɡ cha jiàn dǐ sa cǎi bün lán wǔ cǎi b?n fyn 神 奇 银 光 闪 闪 清 澈 见 底 色 彩 斑 斓 五 彩 缤 纷 ɡüo d? cu? lu? wǎn rú bái liàn t?nɡ kōnɡ yín huü sì jiàn wai w?i zhuànɡ ɡuün 高 低 错 落 宛 如 白 练 腾 空 银 花 四 溅 蔚 为 壮 观 z?nɡ shyn xínɡ jìn lín shyn ya mào diào zài línɡ yánɡ hün tài kt jū 纵 深 行 进 林 深 叶 茂 吊 在 羚 羊 憨 态 可 掬 ru? wú qí shì yì shòu zhēn qín sh? qínɡ huà yì

若 无 其 事 异 兽 珍 禽 诗 情 画 意

25、huánɡ ha l?u manɡ hào rán ɡuǎnɡ línɡ x?cí bìkōnɡ w?i jiàn ka sht quàn jūn 黄 鹤 楼 孟 浩 然 广 陵 西 辞 碧空 唯 见 客 舍 劝 君

26、xùn q? shün h?nɡ bào fü mtnɡ zhǎnɡ wǎn kù jiün ɡ? lǎn du? pínɡ wtn sú yǔ

汛 期 山 洪 暴 发 猛 涨 绾 裤 间 隔 懒 惰 平 稳 俗 语 pínɡ h?nɡ xi? diào yǒu xù q?nɡ bō yànɡ yànɡ liǎnɡ r?n fú xià lǐ suǒ dünɡ rán 平 衡 协 调 有 序 清 波 漾 漾 俩 人 伏下 理 所 当 然

27、hánɡ zhōu ɡuì shù cünɡ bái huàn bìnɡ diüo línɡ hán büo de huü duǒ tán h? r?nɡ yì 杭 州 桂 树 苍 白 患 病 凋 零 含苞 的花 朵 谈 何 容 易 xìnɡ yùn tái wün bǐ àn lián huü xí j? pínɡ ün wú shì q? dài tū rú qí lái kōnɡ kuànɡ 幸 运 台 湾 彼 岸 莲 花 袭 击 平 安 无 事 期 待 突 如 其 来 空 旷 zàn tínɡ shyn qū juün juün liú chū ɡǔ r?u t?nɡ büo jià qǐ xua mài q?n qínɡ

暂 停 身 躯 涓 涓 流 出 骨 肉 同 胞 架 起 血 脉 亲 情

29、nǚwü hōnɡl?nɡl?nɡ tüxià lùchū zhèn liè rán shüo xi?nɡ xi?nɡ dà huǒ w?i kùn zhynɡ hü

女娲 轰 隆 隆 塌下 露出 震裂 燃 烧 熊 熊 大 火 围 困 挣 扎 x? mia pyn huǒ quy shǎo chún q?nɡ shí yt liàn ya tǐ j?n ɡuünɡ sì sha yún xiá 熄 灭 喷 火 缺 少 纯 青 石 冶 炼 液 体 金 光 四 射 云 霞

30、iǎn qua zhì bìnɡ cài huán ɡōnɡ ɡyn jù lǐ cǎi chánɡwai jit shì fū tànɡ jǐ jì

扁 鹊 治 病 蔡 桓 公 根 据 理 睬 肠 胃 解 释 敷 烫 几 剂 tünɡ yào wú n?nɡ w?i lì yī zhì hún shēn

汤 药 无 能 为 力 医 治 浑 身

31、pǔ tōnɡ byi cǎn chíɡu? pyn sha huǒ yàn qū ɡǎn qì jí bài huài ch?nɡ fá jìnɡ pai

普通 悲 惨 驰 过 喷 射 火 焰 驱 赶 气 急 败 坏 惩 罚 敬 佩 ch?nɡ ran ráo shù zào fú w?i kànɡ htn x?n zhu? shí ɡün zünɡ fan fan bù pínɡ 承 认 饶 恕 造 福 违 抗 狠 心 啄 食 肝 脏 愤 愤 不 平

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com