haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

六年级语文第十一册所有生字看拼音写词语成语改错和非四字成语填空

发布时间:2014-03-04 19:34:54  

2009年秋学期六年级语文生字词整理

pàmǐtrɡüoyuán n?nɡzhuünɡdànmǒ táo cí wū jǐ shu? ɡuǒ küi tu? nú yì zhùjūn ( ) ( ) ( )( )( )( )( ) ( ) künɡkǎij?ánɡ h?nɡxínɡbàdào fynɡ fün bì kōnɡ xiǎo xi?nɡ sǒnɡlì yù zhào ( )( )( )( )( ) ( )

sh?u r?u lí dì pá zi lián düo xiüo bünɡ yǒnɡchànɡ w? shǒu yōu lǜ xiànɡfǔxiànɡch?nɡ ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) mǎn qiünɡraxua làzhú bü lí kǎ chy tì lai wū xiá lu? yánɡ zhàoɡu? áo xiánɡ ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) lián pō hán b? háobújùpà chún qiünɡsh?jiàn lǎo mài hūn yōnɡ báo wù shtn ku? ( )( )( )( ) ( )( )( ) nu?màn dǐ mǎ lì kūqì zhìxù yìlì jiàn qiáo y?nsynktbù qiáo y? shùnx?wànbiàn ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) diün bǒ áixiǎo chytüi wàzi lanɡzhù cünɡuǎn q?n wtn kün chynɡ pái huái búxia ( )( )( )( )( )( ) ( ) ( )( )( ) nìjìnɡ pitxià qián bai xiázhǎi quán h?nɡ yìlì qiün bǐ ɡünɡtit háobùy?uyù ( )( )( )( )( )( ) ( )( )( ) zhuàn xit yíya pínɡtün dǐnɡlǐm?bài mùpái dárǎo jùjiànɡ xiū rǔ jiàn shǎnɡ ( )( )( )( )( )( )( )( )( )

jiüodài zhünbǔ chùjiüo yìsōu fai xū xǐ shù zhan hàn üo tū quán shì yáo huàng ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) duǎn zàn z? shì tün tü xiǎojù kuünɡzi y?uchǒuy?uban xiǎotún waizhū diüonàn qǐzh? ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) zhuünɡjiɑ tu?zhe ktnshí q?nɡq?nɡshuǎnɡshuǎnɡ ɡysǎo niúp?nɡ chàdào wài b?n ( )( )( ) ( )( )( )( )( ) shuüi lǎo chanj? zhynɡzhá xiōnɡyǒnɡp?nɡpài ɡüoliɑnɡ zh?uyǔ zǎoshù pünshünyualǐnɡ ( )( )( )( )( )( )( )( ) b? j? zhànlì m?shynɡ duànzhù yìzhì n?ashü cu?huǐ yín s?nɡ dǒu pō j?xiào ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) jiünkǔzhu?ju? bào yuàn ranjìn xuànrǎn yū huí bō li j?n piüo dài wǔ künca ( )( )( )( )( )( )( )( ) cǎi h?nɡ mǎtí xiūsa shuüi jiüo jiünɡzǐyá bǔrǔ zhǎoz? bá sha cháoxiào ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) fán zhí diünpailiúlí xìnɡɡuō chán juün yuán liànɡ xiàn mù qián ?

( )( )( )( )( )( )( )

fùmtiliúxu? fùyù ch?nɡktn ɡ?nɡxiàn zhün tiün y?u q?nɡmia

( )( )( )( )( )( )

改正下列成语中用错的字

再接再厉( )走头无路( )不甘示落( )专心之志( ) 任牢任怨( )以身作责( ) 穿流不息( )循序惭进( ) 和颜月色( )对正下药( ) 成上启下( )迫不急待( ) 改雅归正( )没精打彩( ) 永往直前( )风卷惨云( ) 不句言笑( )喜笑严开( ) 指高气昂( )稀稀攘攘( ) 不知所错( )顾名思意( ) 兴喜若狂( )欢兴鼓舞( ) 汉流浃背( )阴谋鬼计( ) 变本加励( )查言观色( ) 熟视无堵( )见义思迁( ) 面面相虚( )神计妙算( ) 谈笑风声( )防微肚渐( ) 眼急手快( )毕贡毕敬( ) 耀武杨威( )洁白无暇( ) 兴国安帮( )兴兴向荣( ) 勤勤垦垦( )喜出忘外( ) 大显伸手( )手屈一指( ) 无事生飞( )异口同身( ) 一一到来( )受一非浅( ) 应接不瑕( )各抒已见( ) 赞叹不己( )明辫是非( ) 无微不志( )一成不染( ) 仗义直言( )万人空相( ) 相背相望( )

填写下列非四字的成语

千里之行,( ); 天下兴亡,( ); 差之毫厘,( 若要人不知,( ); 司马昭之心,( );

以其人之道,( ); 只许州官放火,( )。 小巫见( ); 习惯成( ); ( )自然成; 万变不离( ); 反其道而( ); 迅雷不及( )之势;九牛( )之力; 心有( )一点通; 解铃还需( ); 此地无银( ); 只知其一,( ); 冰冻三尺,( );听其言,( ); 求大同,( );

先天下之忧而忧,( );

路遥知马力,( )。 ; )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com