haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

新课标人教版语文五年级下册看拼音写词四字词语与日积月累练习巩固特训

发布时间:2014-03-08 12:59:41  

状元教育语文知识乐园 新课标人教版小学五年级语文下册生字词巩固特训

一单元词语盘点

gāo gē lǜ tǎn róu měi xuàn rǎn gōu lè dī yín mǎ tí

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

qí lì huí wèi sǎ tuō yū huí jí chí qīng xī jiè shào

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lǐ mào jū shù xiū sè shuāi jiāo tiān yá xiàn rù xīn jiāng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

rè hū hū yí bì qiān lǐ cuì sè yù liú jīn piāo dài wǔ fǔ mō chā zuǐ

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

hún huáng yì tǐ gǔ pǔ diǎn yǎ chù lì róng zhuāng fēn biàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shǒu hòu tuó niǎo bǐ shǒu shāng mào zhī mɑ yāo ráo chěng xiōng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sī chě xiào lǜ guàn tōng xià mǎ wēi jīng shéng bǎo mǎn zhēng níng

( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )

měi lún měi huàn yín zhuāng sù guǒ yán zhèn yǐ dài méi tǐ jī xiè

( ) ( ) ( ) ( )( )

shǐ liào bù jí bēi shuǐ chē xīn fèi qǐn wàng shí wēi é kāi záo

( ) ( ) ( ) ( )( )

默写日积月累

1 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 二单元词语盘点

mù tóng suō yī jī lóng lián peng zhān mào xiè méi lí mǐ pò hài

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( )( ) jǔ jué jiāo cuò yòu zhì shā mò jì mò mián ǎo qū zhú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tuó róng páo zi shǎ shì pēi tāi huò huàn huá xiáng xìng kuī

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

shuāng bì tiān fù táo qì fáng ài qǐ zhǐ chī mí xiū kuì

( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )

suí xīn suǒ yù yùn zhuǎn zì rú jiǎo jìn nǎo zhī shuǐ mò huà ( ) ( ) ( ) ( ) mà zhɑ yīng táo bàng ké xiā nào wō guā chéng chè ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shuǐ piáo kùn jiǒng huā bāo róu ruǎn yí dòng bú dòng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

liǔ xù xuān nào shū zhuāng yuán gǔn gǔn

( ) ( ) ( ) ( )

默写日积月累

2 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园

三单元词语盘点

wǔ rǔ wēi fēng ǎi xiǎo lěng xiào wéi nán fù zé liǎo rú zhǐ zhǎng ( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ) guī ju zhāo dài qiú fàn chū xi dà chén bù xī dài jià ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) gān jú dào zéi qǔ xiào xiào xī xī péi bú shi wán hǎo wú sǔn ( )( shí huà shí shuō ( )

默写日积月累

( ) ( miàn bù gǎi sè ( ) ) ( ān jū lè yè ( ) 3

) ( jiě shì ( ) ) 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 四单元词语盘点

zhàn yì fēng suǒ zàn shí xiāo yān qíng yì è hào wú biān wú yá ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) gāng qiáng dà sǎo lán zi páo xiào kuáng bēn níng xiào fàng qì

( )( )( )( ) ( ) ( )( )

yōng dài qīng shòu shā yǎ fàng sì bào zi shēn yín hóng xiù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiōng táng chān fú luàn hōng hōng xuě zhōng sòng tàn chōu yē

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jì diǎn tóng guī yú jìn shēn qíng hòu yì shì bù kě dāng cū cāo shōu liǎn ( )( ) ( ) ( )( )( ) diē diē zhuàng zhuàng quán gǔ liǎng bìn bān bái táng cí gē dɑ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

xià xún mù juān shuǐ bèng chóu qí diān bǒ jié zòu hūn mí bù xǐng ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) cù yōng sù yíng dì qīng kē miàn xǐ chū wàng wài rè qì téng téng

( ) ( )( )( ) ( )

yǎn yǎn yì xī pò bù jí dài xīn xīn kǔ kǔ yì shēng bù kēng yán lì

( ) ( ) ( )( ) ( )

默写日积月累

4 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 五单元词语盘点

zhào jí shāng yì yǔn nuò lóng zhòng yuē dìng sī zì màn zi tàn tīng( )( )( ) ( ) ( )( )( )( ) dǎn qiè tuī cí jù jué néng nɑi zhū wèi dù jì chí yán tuī què ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) diào dù shuǐ zhài léi gǔ nà hǎn zhī yuán chéng xiàng dū du ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( ) hé shì bì jūn lìng zhuàng wú jià zhī bǎo tóng xīn xié lì

( ) ( ) ( ) ( )

lǐ zhí qì zhuàng wán bì guī zhào gōng wú bú kè

( ) ( ) ( )

zhàn wú bú shèng fù jīng qǐng zuì xiàn qī xià hu bèng liè bì shǔ ( ) ( ) ( )( )( )( ) zì yǒu miào yòng shén jī miào suàn guǐ jì pī lì sū ruǎn líng tōng ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) kǎi shū zào huɑ jiā dàng wán liè gōng nǔ shǒu

( )( ) ( ) ( ) ( )

liàng liàng qiàng qiàng míng míng lǎng lǎng xǐ bú zì shèng

( ) ( ) ( )

tiān zào dì shè shēn tóu suō jǐng zhuā ěr náo sāi

( ) ( ) ( )

5 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 七单元词语盘点

pò zhàn gū dōng zhí zi chuān suō láng zhōng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xí fù huī huáng miáo tiao fēng sāo dǎ liang ( )( ) ( ) ( ) ( ) biāo zhì qì pài zǔ zong kě lián shǒu jí yǎn kuài ( ) ( ) ( ) ( ) ( )jīng shén dǒu sǒu bǎng dà yāo cū liǎn shēng bǐng qì ( ) ( ) ( ) ( ) fàng dàn wú lǐ zhuǎn bēi wéi xǐ shuā jiāng pì gu

( ) ( ) ( ) ( ) shī fu bāo fu tòu liang qīng shuǎng xián jiē ( )( ) ( ) ( ) ( ) sōu suǒ wēi yán lòu xiàn fā zhèng fā shǎ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mó lì tōng róng kè bó chāo piào wǔ duàn ( )( ) ( ) ( ) ( ) róng yán jiǒng kuàng kuò lǎo niǎn pǎo yǎ zhì ( )( ) ( ) ( ) ( ) kǎo jiu bàn xìn bàn yí xìng zhì bó bó ( ) ( ) ( ) miào bù kě yán shí quán shí měi ( ) ( )

默写日积月累

6 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 八单元词语盘点

tiān xìng yǔ zhòu zhēn qiè jǐ liang xiǎo tǐng chuán shāo

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chuán cāng bǎo mǔ dǎo gào huá xiào tíng bó wēi ní sī

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiā jiā hù hù wǎn ěr yí xiào huā tuán jǐn cù chà zǐ yān hóng

( ) ( ) ( ) ( )

yìng jiē bù xiá nài rén xún wèi zòng héng jiāo chā

( ) ( ) ( )

cāo zòng zì rú shǒu máng jiǎo luàn yōu xián sōng chí

( ) ( ) ( ) ( )

àn mó gān gà shēn shì qìng fēn gǎn rǎn bèn zhòng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

táo zuì bān lán chì rè zhàn lán chōng pèi shuò dà

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

huǒ jù jù mǎng shèn tòu líng tīng mù shǔ qiáng hàn

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cū guǎng gōu huǒ shú shì wú dǔ bīn bīn yǒu lǐ

( ) ( ) ( ) ( )

chōng fēng xiàn zhèn piān piān qǐ wǔ yáo tóu huàng nǎo

( ) ( ) ( )

fán huā sì jǐn hán qíng mò mò dà bǎo yǎn fú

( ) ( ) ( )

mù bù xiá jiē

( )

默写日积月累

7 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 新课标人教版语文五年级下册四字词语与日积月累练习巩固特训

姓名________成绩_______

一、补充下列四字词语。

一( )千里 翠色( ) ( ) ( )飘( )舞 ( )黄一体 ( )( )脑汁

精神( )( ) ( )心所( ) ( )( )自如 ( )中送( ) ( )( )动听

实( )实说 ( ) ( )改色 ( )居( )业 ( )声( )语 ( )舌如( )

无( )之宝 理( )气( ) 完( )归赵 攻无( )( ) 语( )心( )

战无不( ) 负( )请罪 ( )心( )力 自有( )用 ( )机( )算

同( )于尽 深( )厚( ) ( )不可( ) 跌跌( )( ) 花团( )( )

手( )眼( ) ( )( )抖擞 ( )大腰粗 ( )声( )气 银( )素( )

放( )无礼 转( )为喜 ( )尔一笑 ( )( )交叉 ( )( )自如

( )( )嫣红 应( )不( ) ( )人( )味 手( )( )乱 美( )美( )

( )( )以待 始料( )( ) 杯水( )( ) 废( )忘( ) ( )迷不醒

一( )不( ) 完好( )( ) 不惜( )( ) 了如( )( ) 一声不( )

( )出望外 热气( )( ) 无( )无( ) 天( )地设 兴致( )( )

( )( )一息 迫不( )( ) ( )辛( )苦 ( )( )有礼 ( )( )填海

( )( )跄跄 ( )( )朗朗 ( )不自胜 ( )花似( ) ( )折不( )

( )头( )颈 ( )耳( )腮 半( )半( ) ( )( )不屈 风雨( )( )

妙不可( ) 十( )十( ) ( )视无( ) 扶危( )困 ( )胆相( )

冲锋( )( ) 翩翩( )( ) 摇头( )( ) 千里( )( )( )心( )意

含情( )( ) 大饱( )( ) ( )不暇( ) ( )( )尽瘁 ( )胆( )心

( )( )移山 任( )任( ) ( )( )卓绝 点头( )腰 大摇大( )

8 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园 赴( )蹈( ) 文质( )( ) 仪表( )( ) ( )背( )腰 活( )乱( )

神采( )( ) 满面( )( ) ( )头( )气 目( )口( ) ( )步如飞

二、日积月累

(一)名言

1、天行健,______________________。《周易》

2、有志______________,无志_____________。《传家宝》

3、________,白了少年头,_____________!《满江红》

4、_______________________________,一寸光阴不可轻。《偶成》

5、路曼曼_________________吾将_________________。《离骚》

6、不积跬步,不积小流,_______________________________。荀子》

7、你若要喜爱你自己的价值,你就得______________________。——(德国)歌德

8、让预言的号角奏鸣!哦,西风啊,______________________?——(英国)雪来

9、果实的事业是_________________的,花的事业是____________________的,但还是让我在默默

献身的阴影里做_____________________的事业吧。——(印度)泰戈尔

10、假如生活欺骗了你,不要心焦,也不要烦恼,阴郁的日子里要心平气和,相信

吧,____________________________。——(俄国)普希金

(二)对联

地满红花红满地 天连碧水碧连天 ( )

一夜五更,半夜二更有半

三秋九月,中秋八月之中 ( )

翠翠红红,处处莺莺燕燕

风风雨雨,年年暮暮朝朝 ( )

楼外青山,山外白云,云飞天外

池边绿树,树边红雨,雨落西边 ( )

(三)歇后语

9 冯伟健整理

状元教育语文知识乐园

1、刘关张桃园三结义—— 2、孔明借东风—— 3、关公赴会——

4、徐庶进曹营—— 5、梁山泊的军师—— 6、孙猴子的脸——

10 冯伟健整理

上一篇:翠鸟的资料
下一篇:永生的眼睛
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com