haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版四年级上册语文-看拼音写词语

发布时间:2014-05-22 12:02:31  

四上语文看拼音写词语

第一单元词语 姓名:

第一单元 读读写写

kuān kuò bó wù lǒng zhào fèi téng bēn téng yī jiù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

huī fù càn làn zhú gān guī lǜ fèng xì zhào yào

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) shù shāo jìng jì bái māng māng ruò yǐn ruò xiàn

( )( ) ( ) ( )

áng shǒu dōng wàng fēng píng làng jìng shuǐ tiān xiāng jiē

( ) ( ) ( )

héng guàn jiāng miàn qí tóu bìng jìn màn tiān juǎn dì

( ) ( ) ( )

第一单元 读读记记

chàn dòng shà shí fǎn chā huā huì zhǎng cháo róng shù

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) zhèn jìng lí huáng zǐ tán sè bǎi hé sè pú táo huī qié zi zǐ ( ) ( )( )( )( )( ) jīn càn càn xiào yīng yīng rén shēng dǐng fèi shān bēng dì liè bù róng zhì yí

( ) ( ) ( )( )( ) shén mì mò cè shén lái zhī bǐ qiān zī bǎi tài rén jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá ( )( ) ( ) ( )( ) juān juān xì liú lián lián fēi pù tāo tāo jiāng shuǐ yù yù cāng cāng huǎng huǎng hū hū ( )( )( ) ( ) ( )

四上语文看拼音写词语

第二单元 读读写写 姓名:

jūn yún chóng dié kòng xì yè bǐng chù jiǎo hén jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì yǐn cáng xuǎn zé

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhù zhǐ dòng xué róu ruò sōu suǒ qīng xié píng tǎn bā tǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kuān chǎng yǐn rén zhù yì háo bù kě xī suí yù ér ān

( ) ( ) ( ) ( ) 第二单元读读记记

jiāo lóng shèn zhòng níng jìng jìng mì háo fang wú liáo ( ) ( )( )( )( )( ) ǒu rán zhǎn xīn piāo yí qīng yì zī liào zhèng jù ( )( )( )( )( )( )

gǔ wǔ kǎo zhèng qǐ yuán zhào kāi jiǎ shuō

( ) ( ) ( )( )( )

zhèn dòng zuò wò bù ān xiāo mó shí guāng bù kě sī yì

( ) ( )( ) ( )

jīng shén dà zhèn wǎng fèi xīn jī hào rú yān hǎi

( ) ( )( )

四上语文看拼音写词语

第三单元 读读写写 姓名:

yáng yì yǔn xǔ wéi qiáng lóng dōng gū dú xùn chì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fù gài níng shì lěng kù yú kuài chāi chú shèng xià

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fá mù gào shì pái huǒ lā lā méi yóu dēng xiān huā shèng

( ) ( ) ( ) ( ) ( lǜ shù chéng yīn xiān guǒ piāo xiāng kuáng fēng dà zuò

( ) ( ) ( )

xüě huā fēi wǔ cǎo cuì huā kāi

( ) ( )

第三单元 读读记记

liǎn jiá bǐ cǐ tiě qiāo shù chà chà yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mài zi yì wù mù jiàng mù ǒu biǎo qíng lèng zhù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhuài zhù wēn róu sā huǎng mó zhàng xiào xī xī

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xìng chōng chōng máo róng róng kū zhī bài yè qín qín kěn kěn

( ) ( ) ( ) ( ) bèng bèng tiào tiào kě lián bā bā

( ) ( ) kāi )

四上语文看拼音写词语

第四单元 读读写写 姓名:

gāo ào zhèng zhòng jīng jù zī wèi tǎng ruò shì hòu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pí qì zé bèi rèn píng tān wán jìn zhí gǎo zhǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) méi huā diē dǎo kāi pì lín jìn xìng gé

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

háo bù xiāng ràng jú cù bù ān yí rì sān cān

( ) ( ) ( )

cóng róng bú pò yáng cháng ér qù kōng kōng rú yě

( ) ( ) ( )

gōng yǎng bù zhōu bú shèng qí fán jià zi shí zú

( ) ( ) ( )

bǐng xī níng shì biàn huà duō duān zhī shé huā luò

( ) ( ) ( )

第四单元 读读记记

kuáng fèi pān tán ní nìng qiāng diào diān liang lián yī shǔ yú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhǔ zǎi táo qì fǎn kàng qī wǔ chéng jì qī cǎn cí ài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xīn kǔ yǐn háng dà jiào màn tiáo sī lǐ zì yóu zì zài

( ) ( ) ( ) ( )

shēng qì bó bó rú yuàn rú sù chèn qí bú bèi

( ) ( ) ( )

第五单元 读读写写 姓名:

四上语文看拼音写词语

pán xuán chéng zhuān chéng qiáng tún bīng bǎo lěi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dǎ zhàng hū yìng jiān bǎng zhì huì níng jié cháng láng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhù zi jiàn zhù gōng diàn cōng yù yǎn yìng zhū hóng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dī àn diāo kè shī zi fó xiāng gé qì pò xióng wěi

( ) ( ) ( )( ) ( )

jīn bì huī huáng shén qīng qì shuǎng yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī

( ) ( ) ( ) ( ) 第五单元 读读记记

dǒu qiào sǒng lì huà fǎng yuǎn tiào niǎo kàn tǒng shuài duān xiáng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yún chèn pèi hé diāo sù qì gài jiā yù guān yí hé yuán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chóng shān jùn lǐng jǔ shì wú shuāng xiǎng yù shì jiè

( ) ( ) ( )

shēn cái kuí wú shén tài zì ruò jiǔ jīng shā chǎng nán zhēng běi zhàn

( ) ( ) ( ) ( )

suǒ xiàng pī mǐ yuè yuè yù shì ruò yǒu suǒ sī shū sǐ pīn bó

( ) ( ) ( ) ( )

四上语文看拼音写词语

第六单元 读读写写

姓名:

jiàn gé lǎn duò sú yǔ píng héng lián jié

( ) ( )( ) ( ) ( ) kuà yuè hǎi xiá guì shù cāng bái hóng rùn ( ) ( )( ) ( ) ( ) yí zhí xìng yùn tái wān xí jī qī dài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kōng kuàng zàn tíng shān hóng bào fā qīng bō yàng yàng ( ) ( ) ( ) ( lǐ suǒ dāng rán tán hé róng yì píng ān wú shì

( ) ( ) ( )

tū rú qí lái gǔ ròu tóng bāo xuè mài qīn qíng

( ) ( ) ( )

第六单元 读读记记

qiǎn zé diāo líng lì hài lián mǐn dīng níng zhǔ fù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) huái bào bēi āi shī rùn xǐ yuè xié tiáo yǒu xù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) rén yǐng chuò chuò háo táo dà kū huǎng rán dà wù

( ) ( ) ( )

四上语文看拼音写词语

第七单元 读读写写 姓名:

bó fù mó fàn xún jǐng chǎo rǎng chéng chǔ bào fù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiōng huái hè cǎi tuī jiàn yǎn lián shān diào guī fàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zào rè róng qià huáng hūn kè tīng dì guó zhǔ yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dēng hóng jiǔ lǜ rè nào fēi fán fēng hé rì lì yào wǔ yáng wēi

( ) ( ) ( ) ( )

dé yì yáng yáng zhèn xīng zhōng huá

( ) ( )

第七单元 读读记记

qū shǐ jué qǐ yú huī yùn hán xǐ shù qiè yì fǎn bó luó jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mào mèi shū yuǎn cǎi fǎng jì mò fēn xī piāo piāo rán kēng qiāng yǒu lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jīn pí lì jìn diàn huà háo mǎ xíng dān yǐng zhī hé mù xiāng chǔ

( ) ( ) ( ) ( ) huàn nàn yǔ gòng shòu yì fěi qiǎn nián shào qì shèng nián yú gǔ xī

( ) ( ) ( ) ( )

四上语文看拼音写词语

第八单元 读读写写 姓名:

gǎi guān chéng dù yī lài jì tuō huàn xiǎng dòng chá lián xì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kǒng lóng xiōng měng gē zi miáo huì qīng yíng mǐn jié

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yīn tè wǎng yuán zǐ hé zhé xué jiā hū fēng huàn yǔ chū hū yì liào ( )( )( )( )( ) nóng gēng shè huì téng yún jià wù nóng gēng shè huì téng yún jià wù

( ) ( ) ( ) ( ) chéng kòng diàn huà guī gēn dào dǐ xīn xǐ ruò kuáng xíng tài gè yì

( ) ( ) ( ) ( ) 第八单元 读读记记

shù jù qīng sōng yuè ěr cāng kù chǔ cún shì fàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pēng tiáo pēng chǎo yù yuē zōng hé pàn duàn tí gōng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chí dùn lì rú shāi xuǎn fú shè táo tài yán jiǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yuǎn yáng chuán bó yòng wǔ zhī dì měi wèi jiā yáo

( ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com