haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

苏教版四年级语文下册分类、归类复习

发布时间:2014-05-30 14:59:26  

苏教版四年级语文下册分类、归类复习

一、看拼音,写词语复习

zhí shù gōu qú huí dàng yīn fú bǎn tú guāi guαi

( ) ( ) ( ) ( )( )( míng mèi chéng dù zhèng zhòng zhǎng wò zhàn dìng

( ) ( ) ( )( )( dà gài gū jì guī lü jùn qiào huó pō jī ling dàng yàng

( )( )( )( )( )( )( làn màn lüè guò ǒu ěr yuán yùn yìng chèn xiān yàn

( ) ( )( )( )( )( yān yǔ lóu tái jǐǔ qí tōu xián lán yāo shēng shū

( )( )( )( )( )( tú àn gǎn chù cuī cù gōng kè mián yán sī xù

( ) ( ) ( )( )( )( qǐ fā yōu yǎ pò suì jiào xùn xīn shì tǎn kè

( )( )( )( )( )( chāo guò jūn yún jiān gù jī yì tuī jiàn zhǔn xǔ

( )( )( )( )( )( cí zhí hé shì jiē tì shèn zhòng ān wēi yì wài

( )( )( )( )( ) ( ) ) ) ) ) ) )) )

xiān měi wù bì huí wèi nán miǎn shèng qíng wéi fàn

( )( )( )( )( )( ) Xiào lǜ xián shú jǐ yǔ jiān cè pí bèi tōng chàng

( ) ( )( )( )( ) ( ) bó dòu láo lèi fān qié máng tóng tiān shǐ qīng cuì

( )( )( )( )( )( shū cài juān xiàn qīn qi máng lù shòu xiǎo yǎng miàn

( )( )( )( )( )( zé guài bó zi bì shàng lún liú mēn rè kuàng dì

( )( )( )( )( )( qín láo tǎo yàn chōng kuǎ tōng xiǎo cuī cù shū hu

( )( )( )( )( )( tǔ rǎng yāo shàng dài màn cāi xiǎng hào qí fàn làn

( )( )( )( )( )( hú pàn xiōng pú chàn dòng zhǎo zé xiōng měng tā xiàn

( )( )( )( )( ) ( biān yuán jié shù bú shèn shù guān dài jià zhǎ yǎn

( )( )( )( )( )( wǎn xī suí jí chōng shuā è liè shà shí sì nüè

( )( )( )( )( )( cū zhuàng chóng jìng zhān yǎng chóu mì bǎo chí

)( )( )( )( fù jìn xiān ruò jīng què mì mi jì niàn ) ) ) ) ) ) ) ) ()

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xīn mǎn yì zú wú kě nài hé rì yè cāo láo

( ) ( ) ( ) chū chū máo lú cái huá héng yì liào shì rú shén

( ) ( ) ( ) jū gōng jìn cuì sǐ ér hòu yǐ dú mù nán zhī ( ) ( ) ( wēi bù zú dào jī huǐ rén wáng qīng ér yì jǔ ( ) ( ) ( hú lún tūn zǎo fú guāng lüè yǐng bú shèn liǎo liǎo ( ) ( ) ( Shú néng shēng qiǎo xún gēn wèn dǐ wú suǒ bù xiǎo

( )( ) ( Wān yán qǐ fú qīng cuì yù dī xiù lì yí rén ( ) ( ) ( máo sè dùn kāi xún guī dǎo jǔ xiǎn wéi rén zhī

( ) ( ) ( huān shēng xiào yǔ dà yǔ rú zhù shēn xiān shì zú ( )( ) ( chūn shēn sì hǎi fēng yuè wú biān shì wài táo yuán ( ) ( ) ( fēi pù liú quán gǔ mù cān tiān shī qíng huà yì

( ) ( ) ( ) ) ) )) ) ) ) )

bái yī tiān shǐ yù jié bīng qīng jiù sǐ fú shāng ( ) ( ) ( ) wàn zhòng yī xīn zhòng zhì chéng chéng hán xīn rú kǔ

( )( )( ) Shēng sè jù lì fān shān yuè lǐng tū fā qí xiǎng ( ) ( ) ( xìng chōng chōng qǐng kè jiān yòu ér yuán yǐ dé wéi lín

( ) ( )( )( hū péng yǐn lèi yè shēn rén jìng huān hū què yuè ( ) ( ) ( tāo tāo bù jué yí xiè qiān lǐ bù cí ér bié ( ) ( ) ( zòng héng jiāo cuò mù míng ér lái bǎo hán shēn qíng

( ) ( ) ( bù máo zhī dì yuán yuán bù duàn háo wú jié zhì

( )( ) ( yù yán yòu zhǐ tūn tūn tǔ tǔ wú jū wú shù ( ) ( ) ( shǎn shuò qí cí zhī zhī wū wū shù shǒu dài bì( ) ( ) ( kǒu ruò xuán hé miào yǔ lián zhū yǎn huā liáo luàn

( ) ( )( tán xiào fēng shēng méi fēi sè wǔ juàn niǎo zhī huán ) ) ) ) ) )) ) )

( )( )( ) sì jì cháng qīng péng péng bó bó fán yǎn hòu dài

( )( ) ( ) wàn mǎ bēn téng yáng pí fá zǐ zhuó làng pái kōng

( )( )( ) tán xiào fēng shēng bō làng tāo tāo gǔ làng qián jìn

( )( )( jì wǎng kāi lái gé gù dǐng xīn yī yī dài shuǐ ( ) ( ) ( wéi cái shì jǔ zhī rén shàn rèn kē jiào xīng guó ( ) ( ) ( yí chàng yí hè luàn kǎn làn fá huǎng rán dà wù

( )( ) ( dǎn dà xīn xì huí tiān wú lì qiǎn cháng zhé zhǐ ( ) ( ) ( tiān dào chóu qín sān gù máo lú qún xióng fēn zhēng

( ) ( ) ( màn shān biàn yě shān wài yǒu shān wèi wéi zhuàng guān

( ) ( )( chǔ biàn bù jīng shě shēn wàng sǐ léi shēng dà zuò ( ) ( ) ( rú chī rú zuì hūn hūn yù shuì xīng luó qí bù

( ) ( ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) )

kū zhī bài yè bèi gǎn qīn qiè gān dǎn jù liè ( ) ( ) ( ) mù dèng kǒu dāi zhī kū yè luò tí xīn diào dǎn ( ) ( ) ( ) chéng qún jié duì zhuān xīn zhì zhì yǔ shí jù jìn (

piào( 漂{ piāo( xiè( 解{ jiě( chǔ( 处{ chù( yīnɡ( 应{ yìnɡ( xiǎn( 鲜{ ) ( )二、多音字、成语、关联词字归类。

) dānɡ( ) 当{ 兴{

dànɡ( ) ) sì ( ) 似{ 参{

shì( ) nán( ) 难{ 系{

nàn( ) ) shān( ) 扇{ 传{

) shàn( ) ) sài( ) 塞{ 要 {

( xìnɡ( xīnɡ( shēn( cān( xì( jì( chuán( zhuàn( yāo( ) )

) ) ) ) ) )

) ) ) )) )

xiān( ) sè( ) yào( ) qiē( ) cánɡ( ) de( )

切{ 藏{ 地{

qiè( ) zànɡ( ) dì( ) tù( ) zhuǎn( ) zhe( )

吐{ 转{ 着{

tǔ( ) zhuàn( ) zháo( )

二、用“∕”画去下列词语中带点字错误的读音。(9分)

脸颊(jiā jiá) 踮起脚(diān diǎn)频频(pín píng) 讽刺(fěn fěng) 晋国(jìn jìng) 落下毛病(lào luò)

兴奋(xīng xìng) 慎重(shèn shèng) 凭着(pín píng) 解狐(jiě xiè) 压根儿(yā yà) 仰望(yì yǎng) 弱小(luò ruò) 假日(jiǎ jià) 滂沱(pāng páng) 纤细(qiān xiān) 催促(cuī chuī) 猜测(cāi chāi) 犒赏(gào kào) 黄莺(yīn yīng) 闷热(mēn mèn) 簇拥(cù zú) 过瘾(yǐn yǐng) 低垂(chuí cuí) 生存(cún qún) 享用(xiǎng xiǎn) 啄食(zhuó zuó) 相似(shì sì) 钥匙(chi shi) 快捷(jí jié)

瘸腿(qié qué) 两肋(lè lèi) 眩晕(xuán xuàn) 光缆(lǎn nǎn) 悉尼(lí ní) 庞大(báng páng)

三、比一比,再组词。(12.5分)

稠( ) 勃( ) 纪( ) 拒( ) 届( ) 调( ) 劲( ) 记( ) 柜 ( ) 庙( )

绑( ) 效( ) 奖( ) 樟( ) 皎( ) 帮( ) 郊( ) 桨( ) 障( ) 饺( ) 掌( ) 买( ) 脾( ) 涯( ) 娇( ) 撑( ) 卖( ) 碑( ) 崖( ) 骄( )

煦( ) 版( ) 乖( ) 遍( ) 洒( ) 照( ) 板( ) 乘( ) 篇(

需( ) 漫( ) 漂( ) 待(

须( ) 慢( ) 飘( ) 侍(

四、把成语补充完整。(20分)

春( )似( ) ( )( )无边

山( )有( ) ( )( )流泉

诗( )画( ) ( )为( )观

( )( )吞枣 ( )光( )影

天道( )( ) ( )( )生巧

( )( )不晓 初出( )( )

料( )如( ) 胆大( )( )

( )( )后已 独木( )( )

白衣( )( ) ( )洁( )清

( )( )不惊 ( )( )一心

含( )茹( ) 舍( )忘( )

成( )结( ) 一唱( )( )

( )( )欢呼 如( )如( )

昏昏( )( ) ( )( )又止 ) 酒( ) ) 宜( ) ) 宣( ) 世外( )( ) 古木( )( ) 浅尝( )( ) ( )( )了了 寻( )问( ) 才华( )( ) ( )( )尽瘁 ( )( )无力 救( )扶( ) 众志 ( )( ) )鸟知( ) ( )( )引类 ( )( )人静 吞吞( )( ) (

四、句子复习

一、把反问句改成陈述句。(12分)

1.这么重的东西,我怎么拎得动呢?

2.大千世界,哪里没有野花的倩影?

3.我们千千万万个普通人,不正是这样的野花吗?

4.这潮湿冰冷的地面,怎么能睡呢?

5.这么远,箭哪能射得到呢?

6.看到那数不尽的青松白桦,谁能不向四面八方望一望呢?

二、把下面的陈述句改成反问句。(12分)

1.我们不会把你老人家忘怀。

2.人与山的关系密切,使人感到亲切、舒服。

3.你应该相信我。

4.朝鲜人民是不会忘记志愿军战士的。

5.我们小学生要听老师的话。

6.这件事我一定要管。

三、拟人句练习。(12分)

1.蝴蝶、蜜蜂在花丛中飞来飞去。

2.小草儿发芽了。

3.春天来了

4.百灵鸟在树枝上叫。

5.太阳慢慢地从东边升起来了。

6.一排排柳树倒映在水中。

四、照样子写句子。(12分)

例:荷叶挨挨挤挤的,像一个个碧绿的大圆盘。

1.没有风浪的湖面,又平又静。

2. 一棵棵白杨树挺立在铁路两旁。

3. 咆哮的洪水吞没了整个村庄。

4. 月亮挂在夜空中。

5. 百米赛跑的运动员奔向终点。

6.小河慢慢地流向远方。

五、把句子写具体。(5分)

1.磁悬浮列车跑得真快,

2.这幢楼真高哇,

3.夏天真热啊,

4.街上的人好多,

5.花园里的花真漂亮,

六、造句。(9分)

1.心满意足——

2.务必——

3.疏忽——

4.倍感亲切——

5.无论……总是……

6. 只要……就……

七、修改病句练习。(26分)

1.大厅里摆满了看演出的观众。

2.我站在操场上,仔细地看着练习身体的同学们。

3.我们班取得了竞赛第一名,大家的心里露出了胜利的喜悦。

4.小组讨论会上,大家的发言很猛烈。

5.异口同声地说:“赞成!”

6.在老师的教育下,他明确了学习态度。

7.老师要求同学们明确学习目的和学习态度。

8.我爱看《安徒生童话》《伊索寓言》《小荷报》等课外书。

9.改革开放以后,人们的生活越来越富强。

10.春天的景色我觉得十分美丽。

11.你必须一定要认真负责。

12.李老师上课时对我们的态度非常严格。

13.我们课外阅读的数量和质量都明显提高了。

八、口语交际。(12分)

1.班委选举开始了,想一想,班里同学谁适合担任班委?为什么?把你的意见写下来。

2.最近,陈小敏的爸爸妈妈经常吵架,小敏非常担心,整天闷闷不乐,作为她的好朋友,你该如何安慰她呢?

3.张为民买了一套赛车模型,回家拆开包装却发现少了几个零件,他想去退换,却没有勇气,你准备如何鼓励他呢?

4.临近期末了,你心里肯定有不少烦恼,请把你的烦恼写出来。

5.“芳草青青,踏之何忍。”大家一定知道这句话的意思,校园的花坛里想插上一些这样的标语牌,请你设计两个。

6.“鸟儿的确是我们的好朋友”,可现实生活中,总是有人要去伤害鸟儿,你想对这样的人说:

五、短文阅读、文章排序复习

一、把句子重新排列,组成一段连贯的话,将序号写在前面的括号里。(50分)

1.( )最后,太阳好像害羞了,很快不见了。

( )五点半左右,日食开始了。

( )渐渐地,圆圆的太阳只剩月牙儿那么一块儿了。

( )太阳红着脸,不时地在云层中躲来躲去,像是在拼命逃脱追捕。

( )可是每躲一次就被“吃掉”一块。

2.( )我想妈妈平时很忙,回家还得给我做饭,我为什么不能学着做一做,让妈妈一下班就吃上饭呢?

( )中午,我放学回家,妈妈还没下班。

( )火很旺,不久,锅里的水就“咕嘟咕嘟”地响了。

( )于是我学着妈妈的样子,淘起米来。

( )过了一些时候,我闻到一股饭香,揭开锅盖一看,饭做好了。

( )淘了两次,我才把米捞到锅里,然后添上水,把锅放在火炉上。

( )我等到水开了,就把火弄小一点,将它慢慢焖干。

3.( )为了坚持学习,他找了一个坛子,把两只脚伸进坛子里。

( )特别是那双脚,蚊子老来进攻,真没办法。

( )我国的教育家蔡元培爷爷,从小刻苦学习,无论冬夏,他常常看书到深夜。

( )有了坛子的帮忙,蚊子再多,他也不怕咬了。

( )冬天天气冷,他倒不在乎。

( )可是每年夏天的夜晚,蚊子又叮又咬扰得人心烦。

4.( )我小心地拾起风筝,心里好不懊悔。

( )风筝终于又在我们手中乘风飞上了蓝天。

( )一阵风吹过,风筝像喝醉了酒似的歪歪斜斜地一头栽了下来。

( )我和哥哥激动得又跳又叫,又喊又笑。

( )哥哥鼓励我不要泄气,再来一次。

( )在一个风和日丽的日子里,我和哥哥去郊外放风筝。

( )哥哥举着风筝,我拉着线跑啊跑,风筝飞起来啦!

二、阅读短文,回答问题。(50分)

(一) 拐弯处的回头(20分)

①一天,弟弟郊游时脚尖被尖利的石头割破,到医院包扎后,几个同学送他回家。

②在家附近的巷口,弟弟碰见了爸爸。于是他一边跷着扎了绷带的脚给爸爸看,一边哭丧着脸诉苦,满以为会收获一点同情与怜爱。不料爸爸并没有安慰他,只是简单交代他几句,便自己走了。

③弟弟很伤心,很委屈,也很生气。他觉得爸爸“一点也不关心”他。在他大发牢骚时,有个同学笑着劝告道:“别生气,大部分爸爸都这样。其实他很爱你,只是不善于表达罢了。不信你看,等你爸爸走到前面拐弯的地方,他一定会回头看你。”弟弟半信半疑,其他同学也很感兴趣。于是他们不约而同停了脚步,站在那儿注视着爸爸远去的身影。

④爸爸依然笃定地一步一步向前走去,好像没有什么东西让他回头……可是。当他走到拐弯处,就在侧身左拐的刹那,好像不经意似的悄悄回过头来,很快地瞟了弟弟他们一眼,然后才消失在拐弯后面。

⑤虽然这一切都只发生在一瞬间,但那动作却打动了在场的所有人,弟弟的眼睛里还闪着泪光。当弟弟把这件事告诉我时,我也有了一种想流泪的感觉。很久以来,我都在寻找一个代表父爱的动作,现在终于找到了,那就是——拐弯处的回头。

1.

A.弟弟 B.同学 C.“我” D.爸爸

2.找出能够表现弟弟心情变化的语句填在下列横线上。

(1)弟弟受伤后碰到爸爸时: 。

(2)爸爸自己走了以后: 。

(3)同学对他说完话以后: 。

(4)爸爸在拐弯处回头时: 。

3.文中第④自然段中最能表现爸爸此时神态的词是 。最能表现爸爸对弟弟关心的动作的词语是 ,这一动作体现了爸爸的性格是 。

4.第④自然段中“……好像不经意似的悄悄回过头来,很快地瞟了弟弟他们一眼……”这只是极微小的动作,为什么那动作却打动了在场的所有人”?

5.爸爸的爱和其他人的爱在方式上有所不同,试从文章中找出一句来证明这一点。

①小时候,我很不懂事,爷爷一生病,家里人都急得团团转,只有我最开心。因为来看望爷爷的叔叔阿姨时常会留下一些奶粉、罐头之类的“好东西”,爷爷又总是说:“我不爱吃。”于是这些好吃的便成了我的“囊”中之物。可8岁时由吃引起的一件事却给了我很大的触动,使我的

思想感情也发生了变化。

②这一天,爷爷又病了,咳得很厉害。姑姑拎着一大袋东西来看他。“准是又有好吃的啦!”我想着,便偷偷地藏在爷爷卧室门外看。果然,姑姑从袋子里拿出了蜂王浆等补品,还有一大串鲜荔枝! “爸,这是您最爱吃的鲜荔枝!”姑姑边说边剥给爷爷吃。那晶莹的荔枝肉馋得我直流口水,可惜就在这时我被妈妈叫走了。

③回来时,姑姑已经走了,爷爷知道我最爱吃鲜荔枝,就招呼我说:“小琴,来,来,这个爷爷不爱吃,你拿去吃吧!”我感到很奇怪,便问道:“爷爷,刚才姑姑不是说您最爱吃吗?” “噢……爷爷以前爱吃,现在不……不爱了!”太棒了!不管三七二十一,我狼吞虎咽地大吃起来,爷爷在一旁默默地笑着看我吃。

④当荔枝所剩无几时,妈妈给爷爷端饭来了。见此情景,她怒不可遏地呵斥道:“小琴,你怎么把爷爷最爱吃的鲜荔枝给吃了?!”说着就将剩下的几个荔枝夺了过去,放在了爷爷的床边。听了妈妈的话,我委屈地哭了,爷爷赶紧说:“没关系,我……我不爱吃……”

⑤我低着头走出了爷爷的房间,这时我才明白,并非爷爷不爱吃,而是因为他爱我远胜于爱那串鲜荔枝!从这时起我心中便藏下了这串鲜荔枝。

⑥以后,我发现身边有许多像爷爷那样的人,他们以种种“不爱、不喜欢”为借口,把好东西让给了我。而我也再不像小时候那样不懂事了。我也学会了“撒谎”,告诉他们:“我也不喜欢,给您吧!”

⑦一串鲜荔枝,使我明白了许多道理。

1.引号的作用有三个:①表示引用的部分;②表示特定的称谓或需要着重指出的;③表示讽刺或否定的意思。下面的句子中引号起什么作用?请把序号填在句子后的括号里。

(1)于是这些好吃的便成了我的“囊”中之物。 ( )

(2)“准是又有好吃的啦!”我想着。 ( )

(3)他们以种种“不爱、不喜欢”为借口,把好东西让给了我。( )

(4)我也学会了“撒谎”,告诉他们:“我也不喜欢,给您吧!”( )

2.爷爷为什么说鲜荔枝他不爱吃?

3.对文章中的语句分析不确切的是( )。

A、“我”也学会了“撒谎”,表明撒谎虽然不好,但人们都撒谎,“我”也不得不这样做。

B、第③自然段中“我感到很奇怪”的原因是爷爷说的话和姑姑的话相矛盾。

C、爷爷看“我”吃荔枝时“默默地笑”,体现了对“我”的疼爱。

D、“我”贪吃爷爷“不爱吃”的东西是“我很不懂事”的表现。

E、不是爷爷不爱吃鲜荔枝,而是因为他爱我远胜于爱那串鲜荔枝。

4.通过一串鲜荔枝,“我”明白了一些什么道理?

5.对“爷爷”这一人物的性格特点概括最准确的是( )。

A、慈善 B、慈爱 C、和蔼 D、亲切

6.文章题目为什么说是“藏在心中的鲜荔枝”?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com