haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

课改五小四年级拼音卷

发布时间:2014-06-06 14:02:46  

语文第八册拼音练习

第一单元

yǐcán zhē tiān shēn yuān fān jiǎo qì p? tiào wàng( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lián mián wàn lǐ cū guǎng ch?ng shān jùn lǐng dà bà

( ) ( ) ( ) ( ) hū xiào shēng jī b? b? cōng l?ng yún xiāo xù rì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fān gu? lǒng zhào shān liáng guà zi mái cáng bǎo kù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yào shi lí míng xī shēng kǎi xuán xiān xua shu? shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jīng jì g?ng xiàn guāng r?ng hū yù jiàn kāng ā yí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 第二单元

chì jiǎo huǒ chái jiū chán líng qián qǐqiú zhuàng dǎo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) zhào gù gǎn jī y?u báo y?u p? mù bù zhuǎn jīng

( ) ( ) ( ) ( ) y?u h?ng y?u zhǒng áo xiáng cōng l?ng qīng cuì

( ) ( ) ( ) ( )

jiāo jí lú dí wǎn zhuǎn yōu yáng wēn rùn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

liǎn jiá cháo xùn yáo hàn dǎ suì guǒ xi?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pēn sǎ quán suō jiā zá kǒng jù qū gǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第三单元

nan lǜ r?ng huà cāng cuì xī gài y?u r?n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) nǎo dài jiàn duì yù yù cōng cōng dǎng zhù lì jiàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shù shāo sù sha rǔ bái sa fēng háo làng hǒu

( ) ( ) ( ) ( )

wēi ní sī xiǎo tǐng gōng jù qiáo liáng cù yōng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jià shǐ cāo z?ng zì rú yōng jǐ jiāo wài yú bō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chù lì cán p? tíng b? fai t?ng shà shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yì lì man l?i gǔn d?ng dùn shí tǎn ka

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hào hào dàng dàng shān bēng dìlia màn tiān juǎn dì

( ) ( ) ( )

第四单元

yǎn z?u h? xi? kǎo lǜ mù dì fù ha quán wēi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) guì guān zhǐ huī bàng mai lì máng r?n mù pái

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chuān zhu? shēn shì dǎ bàn wú d?ng yú zhōng zēng tiān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yīng gē yàn yǔ táo zuì liáng ch?n měi jǐng qī hēi xīn suān

( )( ) ( )( )( ) guǒ gǎn pàn duàn ōu zhōu yua pǔ yǒu yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mán tou zuǐ chún a yì cì jī liǎn jiá lín shī ( ) ( )( )( ) ( )( ) h?u huǐ hē zhōu m? m? h?n jì chún zhēn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第五单元

yuǎn tiào jiū chán bù qīng fēng cháo gāng jīn yā yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yí xīn jiàn xì p?ng p?ng b? b? chāi diào tuī yí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiān nan dī cuì jīng yíng qiān lián lia qiāng zhǎo z?

( )( ) ( ) ( ) ( )

jiàng lín hū xiào zhuàn you qīng cuì xiōng pú pū dǎ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jìng zi zhan d?ng tā xiàn kū long ku? dà kōu d?ng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bān jī jiān t?u máo gāo cài nián ya zhān zhù zhēng zhá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhū l?ng cǎo ch?ng mǎn diē jìn fǔ làn w?i chí wú gōng

( )( )( ) ( )( )( ) bàn ji? ji? lì

( ) ( )

第六单元

yìng bī kē p? wū p? má fán kāi záo qú dào

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

guàn gài xī m?n bào lǎo bǎi xìng tián dìhuāng wú

( ) ( ) ( ) ( )

r?n yān xīshǎo tíxīn diào dǎn miàn rú tǔ sa piàn qián hài r?n

( ) ( )( )( )

第七单元

gǎo zi zhíbān shì r?ur?u yuán quān ra t?ng t?ng fú zhang

( )( )( )( )( )( ) gōng diàn ch?n sha g? bì shěn yua zīxún liú lǎn

( )( )( )( )( )( )

láo kǔ jiǎn pǔ jíqí jiǎn dān rú cǐ?r yǐ shuì jiào

( )( )( )( )( ) rěn jī ái a pí bai bí zi dīng zhe ju? jiàng

( )( )( )( ) ( )

zī shì qīng kē miàn dì gěi yìng bāng bāng gǔ tou

( )( )( )( ) ( )

第八单元

jiāo diǎn gē fang zh?u ch?ng xiū fù zhǒng liú xiǎn zhù

( )( )( )( )( )( ) shìwǎng m? yán zhì zhu? shāng qiē gē kùn nán xiǎo kǒng

( )( )( ) ( )( )( )

huá p? yí qì jì lù dài tì p?i zhí jī guāng pào

( )( )( )( )( )( ) tū t?u jìng áng t?u tǐng xiōng màn cháng guāng huá tàn suǒ

( ) ( )( )( )( ) bái zh?u hēi ya kuà shàng qīng t?ng qīng xī h?ng liáng

( ) ( )( )( )( ) tiǎo zhàn biàn huàn duō duān zhāng h?ng tái jī huǎn huǎn

( )( )( )( )( ) qiāo jī l?i xiǎng zhàn gǔ zhù zào tào tú yuán hú

( )( )( )( )( )( ) qīn shí huì tú fēng shuāng yǔ xuě duī fàng xī xì

( )( )( )( )( ) qiū yǐn zhīzhūwǎng chuāng yán dà lián peng liū dào

( )( )( )( )( ) zǒu láng qián jīn zhē gài dǎo huǐ chí yí dǎn qia

( )( )( )( )( )( ) jìng zhí hào jìn gē da shìsǐ rú guī chuāng kuàng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wā chū dà gài fǎn b? chan zhe fù ch?u m?i xīn

( )( )( )( )( ) ( ) jù lia tuō jìn shī tǐ bǎng qǐ lái jià shi

( )( )( ) ( ) ( )

上一篇:苹果教案
下一篇:28.父亲的菜园
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com