haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

第六单元课文知识点

发布时间:2013-09-30 11:30:37  

第六单元课文知识点 姓名

一、按要求写词。

1、描写九色鹿的成语:_________________________________________________

2、描写调达的成语:_________________________________________________

3、我知道的民间故事有:_________________________________________________

4、含“手”的成语:_________________________________________________

5、刀枪箭斧:

二、关于诚信的名言。

1、 _________________________________________________

2、 _________________________________________________

3、 _________________________________________________

4、 _________________________________________________

5、 _________________________________________________

三、表示看的词。

__________、______________、__________、___________

四、表示人与人关系亲密的成语:

____________、____________、_______________、_____________

____________、_____________、_____________、______________

五、填空。

1、起先,这小家伙_______________________________,随后就在屋里__________________,一会儿__________________________,一会儿___________________________,一会儿

_____________________________________。

2、白天,它_______________________________;傍晚,它就在父母的再三呼唤声中,

_________________________,______________________________,____________那绿叶

__________________。

3、它先是________________,见我不去伤害它,便_________________,然后

______________________,___________________,再_______________________。

4、学了《诚实与信任》一文,我明白了:

_______________________________________________________________________5、课文《珍珠鸟》第四自然段中有不少表示时间顺序的词语,依次有___________、____________、______________、____________、___________、__________、___________等,这些词语,恰如其分地说明了珍珠鸟和“我”亲近是一个________________________的过程。

6、看着这可爱的家伙,我不由自主地发出了一声呼唤:

___________________________________________________________________?这里的“不由自主”可以用________________替换,反问句的意思是

______________________________________________________________

7、学了《九色鹿》一文,我知道了:

______________________________________________________________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com