haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小语四上词语盘点

发布时间:2013-10-03 12:34:39  

第一单元(1)

kuānku?

bēnt?ngbáowùyījiùlǒngzhàohuīfùfait?ngzhúgān( )( ) ( )( ) cànlàn

( )( )( )( )( )

guīlǜfangxìzhàoyàoshùshāojìng

( )( )( )( )(

báimángmángru?yǐnru?xiàn

( )( )

ángshǒudōngwàngfēngpínglàngjìng

( )( )

shuǐtiānxiāngjiēh?ngguànjiāngmiàn

( )( )

qít?ubìngjìnmàntiānjuǎndì

( )( )

第 1 页 共 21 页 ì ) j

第一单元(2)

chànd?ng

zhǎngcháo

( shàshír?ngshùfǎnchāhuāhuìlíhuáng ) ( )( )( )( ) zhanjìng ) ( )( )(

zǐtánsabǎih?sapútáohuīqi?zi( )( ) ( )(

jīncàncànxiàoyíngyíng

( )( )

r?nshēngdǐngfaishānbēngdìlia

( )( )

bùr?ngzhìyísh?nmìm?cash?nláizhībǐ

( ) ( ) ( ) qiānzībǎitàir?njìhǎnzhìyìngjiēbùxiá

( ) ( ) ( ) juānjuānxìliúliánliánfēipùtāotāojiāng

( ) ( )( yùyùcāngcānghuǎnghuǎnghūhū

( )( )

第 2 页 共 21 页 ǐ ) ǐ ) z shu

第二单元(1)

jūnyún

chùjiǎo

zhùzhái

zhùzhǐ

qīngxi?ch?ngdi?h?njìyǐnbìd?ngxu?píngtǎnk?ngxìzhújiànyǐncángr?uru?bātǔyabǐngxiūxiǎng ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( xuǎnz?sōusuǒkuānchǎng

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

yǐnr?nzhùyìháobùkěxī

第 3 页 共 21 页 suíyù?rān( ) ( ) ( )

第二单元(2)

jiāol?ng

háofàng

piāoyí

kǎozhang

( shanzh?ngwúliáoqīngyìqǐyuánníngjìngjìngmì( ) ( ) ( ) ( ) ǒuránzīliàozhǎnxīnzhangjùgǔwǔ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhàokāijiǎshuō ) ( ) ( ) ( )

zhand?ng

bùkěsīyìzu?w?bùníngxiāom?shíguāng ) ( ) ( ) ( jīngsh?ndàzhanwǎngfaixīnjī

( ) ( ) ( ) hàorúyānhǎi

( )

第 4 页 共 21 页

第二单元日积月累

zhēngyuam?ihuāxiāngy?uxiāng

aryualánhuāp?nlizhuāngsānyuatáohuāliánshíli

, , sìyuaqiángwēikàoduǎnqiángwǔyuashíliuh?ngsìhuǒ , ,liùyuah?huāmǎnchítángqīyuazhīzit?ushàngdài

, , bāyuadānguìmǎnzhīhuángjiǔyuajúhuāchūkāifàng

, , shíyuafúr?ngzhangshàngzhuāng

shíyīyuashuǐxiāng?ngshàngàn

shíaryualàm?ixuělicáng

第 5 页 共 21 页

第三单元(1)

yángyì

xùnchìyǔnxǔfùgàiw?iqiángníngshì

fámùl?ngdōnglěngkùgūdú( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yúkuàihuǒlàlà( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chāichúshangxià

( ) ( gàoshìpái ) ( ) ( ) ( ) m?iy?udēngxiānhuāshangkāilǜshùch?ngyīn

) ( ) (

( ) ( ) ( xiānguǒpiāoxiāngkuángfēngdàzu?

cǎocuìhuākāi

( )

第 6 页 共 21 页 xuěhuāfēiwǔ ) ( )

第三单元(2)

liǎnjiá

màizǐ

langzhù

xiàoxīxībǐcǐyìwùtiěqiāomùjiàngshùchàmùǒuchàyì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) biǎoqíngm?zhàng ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhuàizhùwēnr?usǎhuǎng( ) ( ) ( ) ( ) ( xìngchōngchōng

máor?ngr?ng( ) ( ) ( )

kūzhībàiyaqínqínkěnkěn

kěliánbābā ( ) ( ) bangbangtiàotiào

第 7 页 共 21 页 ( ) ( )

第三单元(3)

yǔzhōngdeshùlín

yǔzhōngdeshùlínshìgat?nghuàshìjiazǒujìnqùnǐ ,

。 jiùhuìbiànch?ngyīgaxiǎojīnglíngměikēshùdōu

huìs?nggěinǐhěnduōxǐyuanǐháihuìfāxiànhěnduō , xīnqídeshìqíngjīngyíngdeyǔzhūgǔnd?ngzàiya 。 miànshàngzhīzhūtǔsīgěinǐchuànyīchuànxiàng , liànlu?huāpūch?ngdedìtǎny?uruǎny?uxiānghái 。 , yǒuqīngwājīgǔtiàowǔw?inǐbiǎoyǎn

第 8 页 共 21 页

第四单元(1)

gāoào

tǎngru?

xìngg?

gǎozhǐzhangzh?ng jīngjùpíqìzīwailínjìn( ) ( ) ( ) ( ) shìh?uranpíngm?ihuāz?baijìnzhíkāipì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tānwándiēdǎo( ) ( ) ( ) ( ) júcùbùān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) háobùxiāngràng

(

( yīrìsāncānkōngkōngrúyě

bùshangqífán

biànhuàduōduānc?ngr?ngbúp? ) ( ) ( ) ) ( ) yángcháng?rqùg?ngyǎngbùzhōubǐngxīníngshì

第 9 页 共 21 页 jiàzishízúzhīsh?huālu? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第四单元(2)

kuángfai

( pāntán

liányī

qīwǔnínìngshǔyúch?ngjìqiāngdiào ) ) ( ) ( ) ( diānliáng( zhǔzǎiqīcǎntáoqìcíài ) ( ) ( ) ( ) ( )

) ( ) ( ) fǎnkàng

xīnkǔ( ) ( ) ( yǐnkēngdàjiàomàntiáosīlǐ

rúyuànrúsù ( ) ( ) ( ) zìy?uzìzài

chanqíbùbai

( )

shēngqìb?b?( ) ( ) ( )

第 10 页 共 21 页

第四单元日积月累

wàngzich?ngl?ngláil?ngqùmàiqúnl?ngwúshǒu

( )( )( ) l?ngfēifangwǔ

qíhǔnánxià

hànmǎgōngláo

niúdāoxiǎoshì

dāiru?mùjī

第 11 页 共 21 页 rúhǔtiānyìzhàomāohuàhǔdiàohǔlíshāntiānmǎhángkōnglǎomǎshítú( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mǎdàoch?nggōngbanniǎoxiānfēidǎnxiǎorúshǔ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第五单元(1)

pánxuán

bǎolěich?ngzhuān ch?ngqiáng túnbīngzhìhuì( ) ( ) ( ) ( ) dǎzhànghūyìngjiānbǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) níngji?chánglángzhùzijiànzhùgōng

( ) ( ) ( ) ( ) (

cōngyùyǎnyìngzhūh?ngdīàndiāoka

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shīzif?xiāngg?qìp?xi?ngwěi

( ) ( ) ( )

jīnbìhuīhuángsh?nqīngqìshuǎng

( ) ( )

yǐnyǐnyuēyuēzītàibùyī

( ) ( )

第 12 页 共 21 页 àn ) di

五单元(2)

dǒuqiào

niǎokàn

diāosùsǒnglìhuàfǎngyuǎntiàopaih?yíh?yuán( ) ( ) ( ) ( ) duānxiángqìgàiyúnchēng( ) ( ) ( ) ( ) jiāyùguān

( ) ( ) ( ) ( ) ch?ngshān jùnlǐng

(

( jǔshìwúshuāng ) ) ( xiǎngyùshìjia

sh?ntàizìru?shēncáikuíwújiǔjīngshāchǎng

) ) ( ) ( ) (

nánzhēngběizhàn

( suǒxiàngpīmǐ ) ) (

yuayuayùshìru?yǒusuǒsī

第 13 页 共 21 页 shūsǐpīnb?( ) ( ) ( )

第五单元日积月累

yījìngzhúyīnyúnmǎndìbànliánhuāyǐngyual?ng , shāběijīngyíh?yuányuabōl?u

( )

shùh?ngshùbìgāodīyǐngyāndànyānn?ngyuǎnjìn , qiūsìchuānqīngch?ngshānzhēnwǔdiàn

( )

sìmiành?huāsānmiànliǔyīch?ngshānsabànch?nghú ,

shāndōngjǐnándàmínghú

( )

qīngfēngmíngyuaběnwújiàjìnshuǐyáoshānjiēyǒu , qíngjiāngsūsūzhōucānglàngtíng

第 14 页 共 21 页 )

第六单元(1)

jiàng?

kuàyualǎndu?hǎixiásúyǔpíngh?ngliánji?guìshùcāngbáih?ngrùn( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yízhíxìngyùntáiwānxíjī

( ) ( ) ( ) ( )

kōngkuàngzàntíngshānh?ngbàofā

( ) ( ) (

qīngbōyàngyànglǐsuǒdāngrán

( ) ( )

tánh?r?ngyìpíngānwúshìtū

( ) ( ) (

gǔr?ut?ngbāoxuamàiqīnqíng

( ) ( )

第 15 页 共 21 页 qīdài( ) ) rúqílái )

第六单元(2)

qiǎnz?

zhǔfùdiāolínghuáibàolìhàibēiāiliánmǐnshīrùndīngníngxǐyua( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xi?tiáoyǒuxùr?nyǐngchu?chu?háo

( ) ( ) (

huǎngrándàwù

( )

gu?gùr?nzhuāng

gùr?njùjīshǔyāowǒzhìtiánjiā

, 。

lǜshùcūnbiānh?qīngshānguōwàixi?

, 。

kāixuānmiànchǎngpǔbǎjiǔhuàsāngma

, 。

dàidàozh?ngyángrìháiláijiùjúhuā

, 。

第 16 页 共 21 页 táodà kū )

第七单元(1)

b?fù

bàofùm?fànxúnjǐngchǎorǎngtuījiàn

r?ngqiàch?ngchǔ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( xiōnghuáiguīfànhacǎizàorayǎnliánhuánghūn

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shāndiào

katīng( ) ( ) ( ) ( ) ( dìgu?zhǔyìdēngh?ngjiǔlǜ

yàowǔyángwēi( ) ( ) ( ) ranaofēifán

d?yìyángyáng

fēngh?rìlì( ) ( ) ( ) zhanxìngzhōnghuá ) ( ) (

第 17 页 共 21 页

第七单元(2)

qūshǐ

fǎnb?

fēnxīju?qǐlu?jíyúhuīmàomaiyùnhánxǐshùqiayìjìm?( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shūyuǎncǎifǎng( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) piāopiāoránkēngqiāngyǒulì

) ( ) ( ) (

jīnpílìjìn

h?mùxiāngchù

( diànhuàháomǎhuànnányǔg?ngxíngdānyǐngzhīsh?uyìfěiqiǎn ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( )

) ( ) niánshàoqìshangniányúgǔxī(

第 18 页 共 21 页

第七单元日积月累

yǒuzhìzhěshìjìngch?ng

。《后汉书》

m?yǐshànxiǎo?rbùw?im?yǐaxiǎo?rw?izhī

, 。(刘备)

yajīngyúqínhuāngyúxīhángch?ngyúsī

(韩愈) ; huǐyúsuí , 。

shangniánbùzh?ngláiyīrìnánzàich?njíshídāng , 。 miǎnlìsuìyuabùdàir?n

, 。(陶渊明)

第 19 页 共 21 页

第八单元(1)

gǎiguānch?ngdùyīlàijìtuō

( ) ( ) ( ) ( )

huànxiǎngd?ngcháliánxìkǒngl?ng

( ) ( ) ( ) ( )

xiōngměnggēzimiáohuìqīngyíng

( ) ( ) ( ) ( )

mǐnji?yīntawǎngyuánzǐh?zh?xu?jiā

( ) ( ) ( ) ( ) hūfēnghuànyǔchūhūyìliàon?nggēngshahuì

( ) ( ) ( ) t?ngyúnjiàwùch?ngk?ngdiànhuàguīgēndào

( ) ( ) ( xīnxǐru?kuángxíngtàigayì

( ) ( )

第 20 页 共 21 页 ǐ ) d

第八单元(2)

shùjù

shìfàn

tígōng

táotàiqīngsōngdiàopēngchídùnyánjiǎndìyuaěryùyuēlìrúcāngkùzōngh?shāixuǎnchǔcúnpànduànfúsha( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tángniàobìng

y?ngwǔzhīdì( ) ( ) ( ) yuǎnyángchuánb?

( )( ) měiwaijiāyáo

( )

第 21 页 共 21 页

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com