haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二年级上册各单元看拼音写词语(最新修改)

发布时间:2013-10-10 08:02:10  

第一单元看拼音写词语

班级 姓名 签名

jǐnɡ sa yí r?n ɡuǒ shí zhī tiáo rì jì

jīn sa chūn huá qiū shí zhōnɡ huá ɡǔ zi

shān ɡǔ

jìn qínɡ

zhuànɡ lì

shù zhī zu

xiě zì p

jīnɡ chánɡ

qí tā

ān xīn

zhàn lì li

d?u jiǎo hu

huánɡ jīn fēnɡ h? rì lì diàn dēnɡ c?nɡ cì ɡāo c?nɡ fēnɡ shōu zu? ya bō lànɡ tái dēnɡ fēnɡ lín shǒu xiān ? pǐn sì hǎi w?i jiā y?u qí ínɡ ɡuǒ jù r?n shān wā hǎo chù wá wá láo d?nɡ qū fēn qí zhōnɡ qí shí dì qū jù lànɡ jù shí ān quán jǐ kuài yú shì chē zhàn ú hǎi yǐ wǎnɡ yǐ jīnɡ jiǎ ch?nɡ ánɡ d?u zhī shi rú ɡuǒ fēn fēn

1

第二单元

ar hú hú zi kàn xì jīnɡ xì jiā bān

xià qí ɡānɡ qín ɡuān zh?nɡ xiū xi shēn zhí

tán qín yǎnɡ ch?nɡ ?r ɡē xiānɡ tián chú fǎ

ɡē shēnɡ tián měi xìn xī yuàn zhǎnɡ nín hǎo

qiān d?nɡ kùn kǔ ān nínɡ jiào shì nínɡ jìnɡ

t?nɡ yànɡ xiào yuán qīn qia xiǎnɡ liànɡ bān jí

chuān liú bù xī duì yuán qīnɡ cǎo qīnɡ nián

shū bāo chí dào nào zhōnɡ zǐ xì jí ɡ?

shēn tǐ c?nɡ cì wài jiāo lǐ wài zh?nɡ jì

hā qiàn yuán dàn zhōnɡ diǎn tàn qì tàn xī

lǐ pǐn pēnɡ rán xīn tiào shào xiān duì yuán

2

第三单元

yǔ qí shān chuān yì wàn ji? jìnɡ huān la

bīnɡ chuān tái fēnɡ jiǎnɡ tái ɡuǎnɡ zhōu zǔ ɡu?

zhēnɡ qì zhēnɡ ɡuānɡ r?n mín mín zú jiā zú

jīnɡ ɡōnɡ zhī niǎo lǜ shù ch?nɡ yīn dì tú

ɡu? qí chánɡ ch?nɡ ɡu? jiā běi jīnɡ ji? bái huān qìnɡ ɡē qǔ zhōnɡ yānɡ qí zhì shì mín ch?nɡ shì pánɡ biān yīn tiān yōu xiù huā tán āo wǎnɡ shēn bàn hù xiānɡ lai shuǐ hǎi yánɡ biǎo yánɡ yōnɡ bào xiānɡ xìn shǒu zhǐ jīnɡ qí ǎnɡ huà dǎ sǎo ɡù xiānɡ jiē s?nɡ qí ɡuài

í h?u mǎ pǐ zhǐ jiào d? yì yánɡ yánɡ

3 ji ji sh

第四单元

chǐ cùn lu? ya bǔ xí bá h? ɡōnɡ láo

bānɡ zhù suǒ yǐ zhēnɡ qǔ xiě xìn jǐnɡ yán

tái t?u ɡu? jì qīnɡ wā cu? ɡuài huí dá

xī shōu wú biān wú jì zu? jǐnɡ ɡuān tiān

jǐnɡ dǐ zhī wā yǔ yán měi tiān zhì shuǐ

hái yǒu jì ɡuà qí ɡuài kuài màn hǎo wa

zěn me biǎo shì wān qū bǐ fānɡ qiǎn shuǐ hú li

yì si piào lianɡ ɡōnɡ fu ɡào sù běi jí xīnɡ

jì hào hàn shuǐ h?u zi shānɡ xīn yī kē shù

nán jí chuàn m?n bái tù hū xī qiǎn lǜ sa

qǔ chánɡ bǔ duǎn kē lì fū ren chuān yī fú

4

第五单元

qiān jīn zh? zhǐ tiāo xuǎn shù ɡēn dān dú mǎ lù

mǎn yì r?nɡ yì dú zì cǎi y?ng dì yī rì qī

dú yī wú ar bǎi huā qí fànɡ xiāo chú xiàn shí

yǐ zi dàn shì bàng wǎn ɡǔ bǎn zhuō yǐ chē lún

xiāo xī qīng liáng y?u yú shǒu shù ka jiān xiàn zài

měi shù lǐ y?u tǔ qì zhù yì qiān bǐ m?n dì

zì y?u zì zài yǐn r?n zhù mù fēng jǐng bǐ zhí

ná shǒu sōng shù xìng fú jūn lìng rú shān dāng xīn

huài r?n zhuā zhù zhù fú jù hào mìng lìng yì zhí

qǔ zhī bù jìn h?u huì yǒu qī zǒng zhī

lái zhī bú yì yī mǎ dāng xiān yī lún h?ng rì

5

第六单元

yǒng yuǎn wēn nuǎn chū chǒu měi chǒu wēn bǎo

fēng fù gu? fù hù kǒu yà jūn kàn bìng

zhōu qī jiǎo lu? bìng chuáng cāo láo xún zhǎo

kāi sh kāi zhāng tǐ cāo shuāng fāng liáng hǎo

shí wù qiān jiā wàn hù ān jiā lu? hù

kū xiào bù d? dú shū ka r?n kǒu yīn

guǎng chǎng jī chǎng miàn fěn zu? tiān zu? wǎn

nián fa qíng tiān xiǎo zhōu ch?ng liáng jī mín

qíng kōng wàn li gū mā gū niáng ch?ng chē

jiě mai biǎo mai dú shū pín kùn ran h?

shēng yīn ch?ng ka pín fù zhānɡ yánɡ wāng yáng

6

第七单元

bǎo hù bǎo wai láo jì pāi qiú c?ng lín

gōng jī d?ng wù wù tǐ yǔ máo línɡ hu?

huā c?ng huā mā lǐ y?u zhuō ch?ng bang chuánɡ

běn lǐng lǐng xiān tiào yua rēnɡ diào zhǐ jīn

jī líng rēng jìn diū shī shī lu? ju? de

zǎo ch?n qīng ch?n zhǐ chuán xiāo shī zài hū

yǎn jīng jiǎn qǐ jī hū qì wai r?n qún

zhì shǎo zhì jīn wān yāo shān yāo shēng sǐ

bai zǐ bai d?ng kē lì huà l?nɡ diǎn jīnɡ

bù jiǔ huān tiān xǐ dì ya wǎn zh?ng dà

qīng kuài lì ka shí ka bìng qiě kǒu wai

7

第八单元

yùn d?ng wai shēng yǔ zh?u háng kōng jiàn duì

chōng xǐ shài gàn jī qì ɡǔ dài hēi bǎn

zāi hài fú d?ng hài pà

bō w?n y?u xì y?u ka

dào yǐng chǎn dì diàn yǐng sh

yuán diǎn zhōu w?i w?i jīn

piāo fú shān d?nɡ w?n jiàn

gān bēi bì xū hú xū k

shì qíng qiān ka zǐ sūn xi

zhí wù shǐ shū biàn huà

nián dài n?ng mín gōn chǎng

hài ch?ng huā w?n jì shù shuǐ chí àng àn kē jì zhù fáng jì zhù shìjiàn n?ng lì a fú zhōnɡ jia āo mia zhí shù huà shí dài biǎo fǎng zhī fǎng chē

8

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com