haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

汉语拼音复习四_教学课件(xin )

发布时间:2013-10-16 10:34:58  

汉 语 拼 音
复 习 四

快 乐 的 旅 行

第 一 站

小画家

小画家

第二站

动 物 园

dān dǐng hè
丹 顶 鹤

kǒng què
孔 雀

dà xió māo ng
大 熊 猫

cháng jǐng lù
长 颈 鹿

lǎo hǔ
老 虎

shī zi
狮 子

读一读

kǒng què dān dǐng hè dà xió māo ng cháng jǐng lù shī zi lǎo hǔ

kǒng què dān dǐng hè dà xió ng māo cháng jǐng lù shī zi lǎo hǔ

kǒng què dān dǐng hè dà xió ng māo cháng jǐng lù shī zi lǎo hǔ

táo zi xiāng jiāo pí ng guǒ
xī guā pú tao lí

táo zi xiāng jiāo pí ng guǒ
xī guā pú tao lí

野餐时间到

wàng yuǎn jì ng

望 远 镜

miàn bāo

面 包

cǎo mào

草帽

yǔ sǎn 雨伞

shǒu juàn

手绢

shuǐ hú

水壶

tiào qí
跳棋

bǐng gān

饼 干

shuǐ guǒ

水 果

读读画画

秋游你想带什么?

shǒu juàn

yǔsǎn wàngyuǎnjì ng
雨 伞 望 远 镜

手 绢 草 帽

cǎo mào tiào qí miàn bāo
跳 棋 饼 干 面 包 水 果

shuǐhú bǐng gān shuǐ guǒ
水 壶

shǒu juàn cǎo mào shuǐ hú

yǔ sǎn
tiào

wànɡ yuǎn jìnɡ
miàn bāo shuǐ ɡuǒbǐnɡ ɡān

第三站

蓝 猫 村 庄

老师

大家

花朵

草地
小河

大桥

水田

风雨

结束旅行

1

2

拼音总动员

声母(23个) bpmf dtnl gkh jqx zh ch sh r z c s y w

我能分得清

b —d f—t n —l c —ch

p —q m —n z —zh s—sh

韵母(24个)

ɑ o e i u ü (单韵母) ɑi ei ui ɑo ou iu (复韵母) ie üe er ɑn en in un ün(前鼻韵母) (后鼻韵母) ɑnɡ enɡ inɡ onɡ

我能分得清

ɑ—ɑn—ɑng i—in—ing iu—ui—in ie—ei—er

e—en—eng un—ün—üe ɑn—ɑo—ɑi

整体认读音节(16个)

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuɑn yin yun ying


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com