haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

一年级拼音拼读拼写归类练习

发布时间:2013-10-20 11:43:58  

轻声练习:bà bɑ mā mɑ dì di b? bo p? po yī fu wǒ de lu? bo lu? tuo hú li kù zi cā zhuō zi chǐzi shī zi cu? le 三拼音节练习:

bō lu? kǔ ɡuā huǒ ɡuō ɡu? h?ku? dà

h? huā huà huà huā duǒ dà huǒ huà jiā jiā fǎ dà xiā xiá ɡǔ xià qù xià qí ca suǒ zhu? mù niǎo gu? qiáo ɡuānshǎnɡ zhuānɡ jiɑ zhuànɡ chē bīnɡ shuānɡ liánɡ shuǎnɡ huánɡ sa xínɡ zhuànɡ xiōnɡ měnɡ qi?nɡ kǔ xi?nɡ māo

前后鼻音练习:

1、bān jí pān yú màn man fān shū jī dàn tán qín nán hái lán qiú gǎnxia kàn jiàn

1、zhǐ zhānɡ zhǎnɡjià bǎo zhànɡ shānɡ xīn ɡuān shǎnɡ shànɡ xu? zhuānɡ jiɑ zhuànɡ chē

2、běn zi liǎn p?n wǒ men fěn bǐ shù gēn hěn dà zhēn zhū zǎo ch?n shēn tǐ zěn me

2、m?nɡl?nɡ ɡanɡjiā h?nɡ shù dēnɡ shān tái dēnɡ děnɡ dài danɡ zi

3、sēn lín wan tí bīn guǎn pīn yīn r?n mín nín hǎo jīn tiān xīn lǐ qiū yǐn

3、xīnɡ xinɡ xínɡ zhuànɡ mínɡ tiān tīnɡ xiě qínɡtiān lǎo yīnɡ

4、hǎi tún chē lún gùn zi kūn ch?ng ji? hūn zhǔn bai chūn tiān shùn lì zūn shǒu cūn zi

4、cōnɡ mánɡ c?nɡqián

chōnɡfēnɡ ch?nɡ fù qi?nɡ kǔ xiōnɡ měnɡ xi?nɡ māo nào zhōnɡ zhǒngzi zh?nɡhuā cǎi h?nɡ

拼写规则练习:

xìjūn qùn zi xùnliàn bái yún

yùn d?ng jú huā ɡē qǔ ɡu? qù hú xū xǔ duō yuán quān ju? de xǐ qua xu? xí 易混淆练习:

1、duì cu? tuì bù wū guī chuī qì shuǐ guǒ zuì dà cuì lǜ wǔ suì kuí huā

1、liǔ shù jiǔ bēi qì qiú

2、mai mei fēi jī lai le gěi nǐ hēi sa

2、bi? r?n mia huǒ hú di? tiě guō liagǒu jiě jie qi? zi xiě zì

3、zá wù fǎ z? zǔ gu? zu? xià zu? shì zì jǐ zī shì zha lǐ zhú zi zhī zhū là zhú zhu? mù niǎo

4、 cí yǔ cí qì cā zhuō zi ca suǒ cū xì cu? le chǐzi chī hē hē chá huǒ chē chū qù

3、sī jī lǜ sa suǒ yǐ sì ga gù shì shī zi

零声母练习:ā yí ?r zi ěr duo ar shí 安全 骄傲 天鹅

整体认读词语练习:dì yī wū yā tǐ yù dà yǔ zī shì cí yǔ sī jī zhī zhū chǐzi shī zi rì chū y? ye yuàn yì 月亮 pīn yīn bái yún lǎo yīnɡ

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com