haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

新课标小学六上语文的词语盘点拼

发布时间:2013-10-20 11:44:02  

新课标小学六上语文的词语盘点(带拼音)

第一单元

qīng shuǎng yín sòng chàng hè pù bù

清 爽 吟 诵 唱 和 瀑 布

dǒu qiào tǐng bá shēn qū jīng zhì

陡 峭 挺 拔 身 躯 精 致

yùn hán ào mì xiá kè jìng mì

蕴 含 奥 秘 侠 客 静 谧

zhuī suí xiǎo xiàng qiào lì hōng kǎo

追 随 小 巷 俏 丽 烘 烤

yīn yùn yǎn zòu tàn suǒ qín miǎn

音 韵 演 奏 探 索 勤 勉

màn yóu qīn wěn dé gāo wàng zhòng jīn jīn lè dào

漫 游 亲 吻 德 高 望 重 津 津 乐 道

bié yǒu shēn yì zuǒ chōng yòu zhuàng yì wèi shēn cháng

别 有 深 意 左 冲 右 撞 意 味 深 长

páng rán dà wù xíng sè cōng cōng shén qí

庞 然 大 物 行 色 匆 匆 神 奇

yōu yǎ biàn rèn qīng xīn huān yuè

优 雅 辨 认 清 新 欢 悦

qīng cuì níng jù è zuò jù qí miào wú bǐ

清 脆 凝 聚 恶 作 剧 奇 妙 无 比

bù jū yì gé nián guò huā jiǎ

不 拘 一 格 年 过 花 甲

第二单元

jié chū xiū zhù shè jì shī gōng

杰 出 修 筑 设 计 施 工

zǔ náo kòng zhì hōng dòng jiān jù

阻 挠 控 制 轰 动 艰 巨

yì rán chǎn píng miǎn lì è liè

毅 然 铲 平 勉 励 恶 劣

ní jiāng chà dào zhēn zhì bì miǎn

泥 浆 岔 道 真 挚 避 免

méng lóng qī liáng

朦 胧 凄 凉

yǐn yòng qiáng liè jū yōng guān xuán yá qiào bì

引 用 强 烈 居 庸 关 悬 崖 峭 壁

kuáng fēng nù háo rě rén jī xiào qǐn bù ān xí

狂 风 怒 号 惹 人 讥 笑 寝 不 安 席

sī cháo qǐ fú kě jiàn yì bān kān cè

思 潮 起 伏 可 见 一 斑 勘 测

tiáo jié chén mèn fēn xiǎng

调 节 沉 闷 分 享

fú yǎng chūn jié rè liè gāng jìng

抚 养 春 节 热 烈 刚 劲

lǐng lvè fù sū xiān qū mí liàn

领 略 复 苏 先 驱 迷 恋

zhuāng diǎn jīng tàn bì kōng rú xǐ bō tāo qǐ fú 装 点 惊 叹 碧 空 如 洗 波 涛 起 伏 shuǐ luò shí chū bǎi zhé bù huí yá yá xué yǔ 水 落 石 出 百 折 不 回 牙 牙 学 语

第三单元

shū shì gē bǎn mián qiǎng bào yuàn

舒 适 搁 板 勉 强 抱 怨

qīng tīng xiān qǐ kuí wú sī pò

倾 听 掀 起 魁 梧 撕 破

dǎo méi yán sù yōu lǜ shén shèng

倒 霉 严 肃 忧 虑 神 圣

yōu yōu zhuāng zhòng yí shì bào qiàn

悠 悠 庄 重 仪 式 抱 歉

liū zǒu jiè yì

溜 走 介 意

zhuī wèn huāng táng shēng wàng gē shě

追 问 荒 唐 声 望 割 舍

shī lín lín xīn jīng ròu tiào zì yán zì yǔ 湿 淋 淋 心 惊 肉 跳 自 言 自 语 zì zuò zì shòu féng féng bǔ bǔ dà chī yì jīng 自 作 自 受 缝 缝 补 补 大 吃 一 惊

cán jí shòu xuē kuān hòu

残 疾 瘦 削 宽 厚

zhāng huáng jié lì tài rán qiǎng zhì

张 皇 竭 力 泰 然 强 制

máng rán quàn zǔ jiāo huáng zháo mí

茫 然 劝 阻 焦 黄 着 迷

nài xīn xiū lǐ rú yuàn liú lián wàng fǎn 耐 心 修 理 如 愿 流 连 忘 返

shēn wú fēn wén liū zhī dà jí shí zhǐ lián xīn 身 无 分 文 溜 之 大 吉 十 指 连 心 nù mù yuán zhēng xìng gāo cǎi liè

怒 目 圆 睁 兴 高 采 烈

第四单元

yáo wàng jīng yíng zī yuán kuàng wù

遥 望 晶 莹 资 源 矿 物

ēn cì jié zhì kū jié làn yòng

恩 赐 节 制 枯 竭 滥 用

wēi xié zhǐ wàng shè xiǎng yí mín

威 胁 指 望 设 想 移 民

pò suì mù dǔ shèng jié jùn mǎ xióng yīng

破 碎 目 睹 圣 洁 骏 马 雄 鹰

chán chán huí dàng zī rùn shàn dài

潺 潺 回 荡 滋 润 善 待

sōng zhī bǎo guì zī yǎng yīng ér

松 脂 宝 贵 滋 养 婴 儿

juàn liàn hé ǎi kě qīn shán shǎn fā guāng

眷 恋 和 蔼 可 亲 闪 闪 发 光

zàng lǐ zhǔ chí yǔ diào bēi jù zhì lǐ

葬 礼 主 持 语 调 悲 剧 治 理

guī sù dàng yàng lǐng wù tāo tāo bù jué

归 宿 荡 漾 领 悟 滔 滔 不 绝

yí xiè qiān lǐ fēn zhì tà lái shì wài táo yuán

一 泻 千 里 纷 至 沓 来 世 外 桃 源

cóng tiān ér jiàng shēng mìng chuí wēi fēng yǔ tóng zhōu

从 天 而 降 生 命 垂 危 风 雨 同 舟

第五单元

chú fáng cì wei chù sheng yí tǐ

厨 房 刺 猬 畜 生 遗 体

wǎn lián zhì jìng ài fǔ tuán jù

挽 联 致 敬 爱 抚 团 聚

qíng jié jì xing bǎo cún yīn àn

情 节 记 性 保 存 阴 暗

dī wēi hán yì shēn ào xiáng xì

低 微 寒 意 深 奥 详 细

kū shòu shì shì

枯 瘦 逝 世

wén zhāng ké sou míng huǎng huǎng shī shēng tòng kū

文 章 咳 嗽 明 晃 晃 失 声 痛 哭

hú lún tūn zǎo zhāng guān lǐ dài mǎ mǎ hu hǔ

囫 囵 吞 枣 张 冠 李 戴 马 马 虎 虎

huǎng rán dà wù běi fēng nù háo cōng cōng máng máng

恍 然 大 悟 北 风 怒 号 匆 匆 忙 忙

bǎo jīng fēng shuāng yīn qín shī yè jiǒng xiāng

饱 经 风 霜 殷 勤 失 业 窘 相

hòu shi miáo tou miàn kǒng qīng shì

厚 实 苗 头 面 孔 轻 视

dǒu rán jiān kǔ ruǎn mián mián

陡 然 艰 苦 软 绵 绵

niú máo xì yǔ jié jié ba bā dà bìng xīn yù

牛 毛 细 雨 结 结 巴 巴 大 病 新 愈

第七单元

sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ

塑 料 饼 干 节 奏 乐 谱

jí xiáng qǐ pàn jí sù rì kòu

吉 祥 企 盼 急 速 日 寇

huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn

华 贵 英 武 气 概 伤 感

cāng máng shí bēi yì yáng dùn cuò xiāng yī xiāng suí

苍 茫 石 碑 抑 扬 顿 挫 相 依 相 随

jiāo zào bù ān màn bù jīng xīn jiǔ bié chóng féng

焦 躁 不 安 漫 不 经 心 久 别 重 逢

héng zāo bú xìng zhèn ěr yù lóng yù xuè bó shā

横 遭 不 幸 震 耳 欲 聋 浴 血 搏 杀

chǔ bèi gān cuì shī zōng xián guàng

储 备 干 脆 失 踪 闲 逛

juān kè yuán gù àn dàn

镌 刻 缘 故 黯 淡

xiāo shòu zhī jué kōng luò luò guāng tū tū

消 瘦 知 觉 空 落 落 光 秃 秃

lěng qīng qīng zhí gōu gōu bù gān luò hòu

冷 清 清 直 勾 勾 不 甘 落 后

qiān fāng bǎi jì kū xiào bù dé cháng tú bá shè 千 方 百 计 哭 笑 不 得 长 途 跋 涉

dà yáo dà bǎi wú yǐng wú zōng

大 摇 大 摆 无 影 无 踪

第八单元

pú xiě yōu jìng là zhú shī míng

谱 写 幽 静 蜡 烛 失 明

chún shǔ mò shēng qīng yōu qín jiàn

纯 属 陌 生 清 幽 琴 键

táo zuì sū xǐng fēi bēn jì lù

陶 醉 苏 醒 飞 奔 记 录

lái yīn hé shà shí jiān wēi bō lín lín

莱 因 河 霎 时 间 微 波 粼 粼

tàn fǎng

探 访

jiāo shè fēng cǎi fù yuē dàn yǎ

交 涉 风 采 赴 约 淡 雅

zhuō mō chèn tuō huàn jué shēn yuǎn

捉 摸 衬 托 幻 觉 深 远

jiàng shēng mó fǎng shēn duàn zào jiù kàng yì

降 生 模 仿 身 段 造 就 抗 议

fēng dù liàn jiù yì lì yǒu zhāo yí rì

风 度 炼 就 毅 力 有 朝 一 日

dà yáng bǐ àn bù jiě zhī yuán àn wú tiān rì

大 洋 彼 岸 不 解 之 缘 暗 无 天 日 yǎn mào jīn xīng yì fǎn cháng tài wéi suǒ yù wéi

眼 冒 金 星 一 反 常 态 为 所 欲 为

shǔ qù hán lái bú zài huà xià

暑 去 寒 来 不 在 话 下

qiè qiè sī yǔ wú yán yǐ duì

窃 窃 私 语 无 言 以 对

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com