haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

谢伟红看拼音写词语二下(小学二年级下册语文)

发布时间:2013-10-23 11:37:52  

看拼音写词语(二年级下册)

第一单元字词卷 姓名

tuō xià jiě d?ng xiǎo xī mián huā mián bai tàn chū

tián yě yě wài duǒ yǔ jiě dá bīng d?ng yáo t?u

duǒ kā

i wai

lái

kū ya

shāo huǒ

zhù sù

ya

sǔn

yá h

ū hǎn

hōng d

?ng dì di

jiāo hu

ā zhōng diǎ

n

wēi xi

ào xia

xie

zhuī

gǎn sh

ū diàn f

àn diàn shāo huài

cài yuán

qīng cài

sh

ān gāng shì

jia

biān jia

hū huà

n huàn xǐng

cǎo yá

ge gǔ

tou ch

ōu chū zhōng yú

ān jìng

tǎng xià

r?u ch

ōu shuǐ ní

ng jìng 1 kū huáng guāng r?ng

zhú s

ǔn hǎn ji

ào gu

ǎi wān

jiàn

jiàn ān

níng

第二单元字词卷 姓名

quán shuǐ qīng quán tiān rán guǒ rán ji? guǒ tuán ji?

gǔ f

an

gān cuì qīng cuì shuǐ tǎ dù juān

l?i yǔ dǎ l?i

mí lù rù mí

shuǐ dī dī lu?

tuō qǐ pū mia

m? rì fēn fāng

shang lì lì y?ng

mào yǔ gǎn mào

l?i shēng xū yào nián mài shū shu fēng lì l?i fēng sǎ mǎn ní nìng sǎ shuǐ líng hu? líng shēng ru? xiǎo fāng xiāng xià tiān yīng gāi mō yú wǎ piàn xià jì xià tiān gāi xiào m?n líng 2 zú jì xiān fēng ní tǔ zhōu m? dā ying yīng dāng cuì ru?

第三单元词语卷 姓名

hǎi dǎo kāi zhǎn shā jīn ēn r?n gǎn ēn jiàn sha

shā bù huán rào huán bǎo rào wān yǐn yuē yǐn xíng

yuē huì ji? shěng mào shang shang kāi jiàn lì fēng shang

jì ji? liú niàn xìng shù mì fēng shān pō mào mì

zhāi xià wú gu? dìng shàng zú g?u shān gōu dā chē

huā mì xìng zi bǎo liú gōu tōng yí shù huā shù

gōu huà fang huáng wáng fǔ gù gōng dǎ bàn xi?ng wěi

wěi dà

shǎn shu?

huī huá

ng guāng huī du

? bǎo xi

?ng zhuàng

du? zǒu

dān yī

i dān d

ān yuán jù

l?ng

ēn qíng

zhù sh?

u cháng sh?u b

ǎi shù

pō shuǐ

ta bi

? q

í ta

jìng ài

jìng

lǐ xi

ān měi xi

ān huā jiǎ

o xià

fēng dù

3

第四单元词卷 姓名

lìng wài zhì qì t?ng zhì tí mù

wan tí

shuǐ

tí wan

màn huà

màn y?u

lǎng dú

qíng lǎ

ng kāi l

ǎng

r?

ng rán yī

ng gu?

shǐ

y?ng yī

ng yǔ

y?u pi

ào fāng shì

zhuàn d?

ng zhǎ yǎn

ch?

n jiù

míng xiǎn

hǒng pi

àn hē

shuǐ piàn r

?n f

āng biàn chē

piào zhě

ng lǐ yīng xi?ng

ka dā

o qiú

zhù xíng sh

ì wū

yún qǔ

yì qí g

ān gāng s

ī sī

xiàn xiǎn yǎn

tāo 4 qǐ

ng qiú

?r qiě

biàn lì

hū r

án ch

?n lia

第五单元词语卷 姓名

chuāng wài chuāng hù shí zhēn dǎ zhēn

huǒ lú

xiāng lú

shā

n lǐng míng ji

ào ju?

duì ju

? jì ju

? mì

ju? wàng

yín h

? yín h

áng yān huā

chōu y

ān

mào yān

liú làng

h?

liú

liǔ shù

liǔ zh

ī bā

o hán hán

xiào xià

chuí

chuí liǔ

ch?n zh?ng y

ā lì

táo p

ǎo táo

yōu yua

cǎi h?ng

zhī zhū

chán míng

hú luàn

qì y

ā zh

an yǔ

chuí dǎ

luàn

yán shí

xià ji

ǎo yìn

dà lù

ng tiě bǎ

o bai m

ái m? wù zhì zhì liàng shēn h?u hǎi dǐ páo gēn páo kāi h?u zh?ng í 5

第六单元词语卷 姓名

xiōng dì shāng r?n jīng shāng tú mǒ yōng jǐ pái jǐ

gǒng shǒu

gǒng qiáo y

áo huàng piā

o dàng pī

píng pī

gǎi

ju?

dìng ji

à qián

wù jià

jià

g?u wù píng b

ǐ līn

qǐ shuǐ

tǒng tí

ng chē cōng m

íng huà

ng dàng bō

li p

? suì jì xù bào dá jiāo ào xìn fēng huá bīng shōu shi bào zhǐ p? huài dǎ suì ào màn lián xù fēng bì

6

g?u mǎ

i gē

bo shí qǐ

bào gào guāng huá

第七单元词语卷 姓名 l?u tī kěn dìng nǎo jīn t?u nǎo

pí j

īn j

īn gǔ

xiǎ

o gǒu lí

ng l?ng

tī zi

l?

u dào

z

āo gāo jī

ng yà

jiāo tá

n tán huà

yǐn

dǎo zhǐ

yǐn

ch?n lia

xī y

ǐn li

a chē

mì fē

ng qiāo m?n

qiāo dǎ

fù jì

n jiē

jìn

jìn chù

tán

lùn sh

ǒu h?u sh

ǒu wai

shǒ

u hù diū

shī

diū r?

n jiāo

jí sh

āo jiāo sh

ōu fai

f

ai y?ng

làng fai

kàn wà

ng xī wà

ng jì

suàn dǎ

suàn

yīn cǐ

shù zhuā

ng f?i li

ào cǐ

shí mù

zhuāng f?

i pàng

huī

sa huī

ch?n t

ǎo yàn b

īng lěng bī

ng d?ng dàn

k?

yā dàn ? dàn qī fu qī yā fù miàn chì bǎng

7

第八单元词语卷 姓名

shǔ shù zuān yán shuì jiào jù lí xiāng jù lí kāi

sháo zi yù mǐ yán tǎo zuàn shí zhēn guì qì y?u

jiǎn chá tuán ji? miàn tuán chì z? pái chì z? guài

fù z? yán ra fā yán kuā jiǎng kuā zàn jiǎng pǐn

lǐng jiǎng diào chá y?u huà jiā y?u táo wáng sǐ wáng

liú wáng nài xīn nài lì n?ng nài mí yǔ mí dǐ

chuán rǎn t?ng lai lai bi? yán hán hán lěng hán jià

yán g? chuán qí rǎn sa gǎn rǎn r?u lai

huá dēng gāo zhào chuān liú bù xī guāng cǎi du? mù

huàn rán yì xīn

wǔ guāng shí s

a sì miàn bā

fāng l?i shēng dà

zu? fēn fāng p

ū bí yǐn yǐn yuē yuē

8

shù mǔ mào shang xiào r?ng mǎn miàn ch?n diān diān

jīn bì huī huá

ng

9

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com