haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

一年级语文上册拼音练习题

发布时间:2013-10-23 13:38:59  

阶段性知识检测——汉语拼音(1---9)

一、 默写六个单韵母。

二、 按顺序默写二十三个声母。

三、 按要求分类写下来。

a g u t m e r ? p i c o 声母:

四、 照样子写音节。

b—ù→( bù ) zh—è→( ) x—ǜ→( ) d—u—ǒ→( ) n—ǚ→( ) h—u—à→( ) q—ǜ→( ) z—u—ō→( )

五、 把图与对应的音节连起来

1

shīzi

dú shū

shüfü

lu? tuo

六、 看图,选择合适的音节写下来。

shū bàbɑ dàshù gu?qí y?ye

七、 看图,给音节加上合适的声调。

bi yifu da xia hua duo da mi

2

八、 看图把音节补充完整。

īg y l h á ìch zh i 九、 把图与对应的字连起来。

足 金 耳 谷 贝 鸟 龟 鹿 十、 给下面的字选择正确的读音,写下来。

yú má yá h? tǔ mù pí zhú huǒ shí

土 鱼 火 禾 目 石 竹 皮 牙 麻

3

汉语拼音(10----复习)

一、请你帮ɑ、o、e、i、u、?找朋友,组成8个复韵母写在四线三格里。(8分)

二、读一读,按要求分类写下

p iu zi sh w ying ie k yi wu er n u en yuan

声母:

韵母:

整体认读音节:

三、下列音节的标调哪种是正确的,在后面的括号里打“√”。(8分)

xi?( )

shui(

) ú( ) ǔan( )

xíe( ) shuǐ( ) íu( ) ǎn( )

qua( ) ái( ) l?i( ) zhúo( )

qùe( ) í( ) leí( ) zhuō( )

四、填空。(8分)

b—( )→( bái) q—( )→qua x—un→( ) j—?—àn→( )l—?a→( ) ɡ—()—?→gu? ( )—ín→mín x—i—ǎo→( )

五、看图,选音节写下来。(20分)

dú shū mǔjī qìqiú huügǒu yua liàng

bái tù nào zhōng xiān hè chylún lǎo hǔ

4

六、看图选择正确的音节。(8分)

Sh

ǔi

guǒ( ) ǐ qua( )

ǐguǒ( ) x ǐ q?a( )

zh ú zi ( ) m áo( )

z ú zi ( )

七、看图加上声调。(12分)

? miáo( )

dɑbai cai fu wu yuan shenɡguo qi xiao jiao che chi fan zhi shu

八、读一读,找一找,把符合图意的句子和图连起来。(8分)

5

九、把字和音节连起来。(10分)

卧 zu? 舟 mài

坐 nán 麦 shǐ

南 h?u 矢 chǐ

前 w? 齿 gy

后 qián 戈 zhōu

十、读儿歌,回答问题。(用拼音回答)(3分)

wǒ yào shànɡ xu? le

wǒ yào shànɡ xu? le , wǒ jiù yào jìn xu? xiào, yī jiü r?n dōu ch?nɡ wǒ xiào. y?u ?r yuán lǐ zhynɡ h?nɡlí küi le y?u ?r yuán, zài xu? xiào yào zhynɡ sün 在幼儿园里争 ,在学校里争 。

6 huü,hǎo。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com