haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

拼音每课过关测试

发布时间:2013-10-27 11:53:23  

拼音课课通测试 班级 姓名

拼音第三课测试卷 得分:

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个字母、生字为1分。 pà bǎ pú bō mū bà má fà mù bò mà bī bó fà bí fá bǐ pó bì bú fó bǔ bù pā pò mǎ pī pí pū fú fǔ pà fù mǔ pǔ mā pǐ mō pì pǒ mó wǒ mǒ mò mī pá mú bá mí mǐ mì pō fū pù bǒ fā

二、读准词语

bàbɑ māmɑ bó bo bǐ yì bǐ bǔ yú pó po ā yí wū yā yǔ yī wáwɑ yáyǔ

三、认读生字

我 爸爸 妈妈

拼音第四课过关测试卷 得分

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个字母、生字为1分。) tǎ lí tè tī né dǔ dǎ tí tì lǚ lī lē dū dà tú tǔ tù dí tà nú lì nǚ lá dī lè tā nǔ dì nù tǐ nǜ ná dú nǎ lǜ tū dù

nà lǐ nè nī dǐ ní là dē lǔ dá lù lǘ lā là nǐ nì nā lū dé lú

二、读准词语

lǎ bɑ ní tǔ lǜ dì nǎ lǐ lǚ tú dà mǐ tǔ dì mù mǎ dà fó dàdì tǐ yù tí mù fānù nà lǐ mǎ lù

三、认读生字

大地 马 大米 土地

第五课拼音过关测试卷 得分

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为2分。) hé huā héɡé yíɡè hú tu huǒɡuō

ɡuāɡuǒ hǔpò huāduǒ ɡēɡe líhuā huàhuà hámɑ m?ɡu huǒbǎ kuādà lu? tuo huá huá tī bōlu? ɡūɡu

tuōdì ɡuōlú hāmìɡuā wǒɡu? kakǔ huābù kuà bù lu?bo kěwù kahuà

二、认字 荷花 哥哥 弟弟 个人 画画

第六课拼音过关测试卷 得分

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为2分。)

xiàqí jíɡé yì qǐ xī ɡuā ɡuó jiā xí tí qū tǐ xǐ yī fu xì jù yú xiā jī qì bō luó jú huā jì xù xī qí dǎ qì huò qǔ

ɡuò qù fù xí dā jī mù jiā fǎ

jǔ lì qià qià huà jiā xǐ yī jī mǔ jī

二、 认一认 上下 洗衣服 小鸡

第七课拼音过关测试卷 得分:

一、拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。)

zǔmǔ sīɡuā wàzi cíyǔ zǐsa zájì fǎz? luōsuo zīɡ? zǐdì zìmǔ zuhuà jìca ɡēcí jícù zìsī zǔɡu? sījī fù z? cíqì fùsū zǐxì yúcì sùshuō qǐsù cūxì tǔsī súyǔ yāzi sasù dàzì zu?hakǎ huǒsù zìjǐ wūzi zu? cu?

sùdu suǒ yǐ suǒnà duōsuo cābōli

二、认读生字 做贺卡 过不了 快乐

第八课拼音过关测试卷 得分:

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。) zhā huā chēzhá nézhɑ zhémó dǎzhé zhè lǐ dú shé yì zhī shù zhī ɡuǒ zhī

zhī shi zhí bǐ zhú zi qí chē qì chē shǔ shù shù zì rì lì rì chū zhí rì zhuō zi zhì qì zhì xù là zhú shī zú zhù yì

zhuā zhù zhuǎzi zhuó mo dú shū rúɡuǒ

二、 认读生字 日出 读书 骑车 画画 说话

拼音第九课过关测试 得分:

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。)

bái cài chuī làzhu tái shuǐ wū ɡuī huí jiā měi lì bèi shū zāi shù shuǐ huā méi huā lái huí mèi mei hǎi shī cì wei hēi sè chǐ zi kāi qì chē fēi jī ruì lì bái tù pèi dài xǐ ài zhuī zhú péi tǔ ɡuì huā fèi zhǐ fèi huà zuǐ bɑ wěi bɑ bú zài pái duì bēi zi hái zi wěi dà kuài lè nǎi nɑi cāi mí měi shù zì lài shuǐ tǔ duī kāi shǐ mò wěi tài dù xī běi nèi wài

二、 认读生字 你我他 开水 白马 书皮 个子 不在

拼音第十课过关测试 得分:

一、拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。)

xiǎo māo duō shǎo lǐ mào shuǐ niú

dú bào jī huì xiàohuà pí ’ǎo xǐ zǎo hǎo yǒu chī cǎo kǒu shuǐ kě ài xiù lì zhū ròu diào yú rè ’ài ní hǎo mù biāo shōu tiáo yóu xì hòu niǎo xiàlóu tiáo pí

hā bā ɡǒu tǔ dòu liǎo bù qǐ liú shuǐ cǎo mào yōu xiù jiào shī niǎo cháo hǎi ōu huǒ chái huí bào diào qiáo jiǔ niú yì máo xiǎo qiáo xǐ shǒu

二、认读生字 小鱼 可爱 吃草 和好 水牛

拼音第十一课过关测试卷 得分:

一、拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。)

shù yè quē shǎo rì yuè jué zé biè niu xǐ què tiē huà nǚ ér xué xí cè lüè

yuè ér nüè dài xuě bái xué xiào yuè dú cū lüè hú dié hēi yè kē xué yuē sù cí tiě xuě huā ěr jī ér qiě quē fá qié zi yuè qǔ xuē zi ěr duō pí xié jué sè niè shǒu niè jiǎo xǐ yuè dì èr ɡè yuē huì

二、认读生字

大家 飞机 小河 月儿 学校 有趣 入口

拼音第十二课过关测试卷 得分

一、 拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。) Tiān’ān mén lùn tán dān xīn jiǔ tán

zhěn tou jī dàn quàn ɡào guǒ yuán hěn jìn dào tián hàn shān yí cùn lún chuán hūn tiān shén mì wén jù hé nán fēi dà yàn chūnsǔn shān pō bái yún zuǒ yòu chē lún zhēn jiǎ huī chén zhǐ nán zhēn jiě fanɡjūn chèn zhí huānkuài shēn tǐ chèn rè dǎtiě yuán quān zhēn zhū rén shēn qiān bǐ wài bīn shēn qiǎn shén huà bīn bīn yǒu lǐ pīn yīn xuān chuán shēn shǒu pǐn zhì rén mín xì jūn jīn jīn yǒu wèi qún zi qīn rè shī rùn zǎo chén xún zhǎo tūn tūn tǔ tǔ kuān kuò rén qún zūn shǒu pín fán zhuàn bǐ dāo zì diǎn yuán zhū bǐ fān ɡǔn ɡuān kàn pín kùn cè shì juàn mǐn ɡǎn xiě zì běn

二、认读生字

大山 田地 左右 一片 一半 白云 她们

拼音第十三课过关测试卷 得分

一、拼一拼,读一读(评分标准:每个音节或生字为1分。) shuǐ ɡānɡ tái dēnɡ xiónɡ yīnɡ tài yɑnɡ yōnɡ bào chí tánɡ xīn qínɡ yǎn jīnɡ děnɡ dài ɡāng qiánɡ hónɡ xīnɡ ɡōnɡrén ɡān jìnɡ shēnɡ huó cǎi hónɡ tái fēnɡ pín qiónɡ nào zhōnɡ zhuànɡ jī cōnɡ minɡ xiōnɡ měnɡ qián tánɡ jiānɡ shānɡ xīn zhuānɡ jiɑ shànɡshēnɡ ān jìnɡ xiànɡcè ɡuǎnɡdà chénɡmén běi jīnɡ nénɡ ɡàn yánɡɡuānɡ mì fēng tīnɡ jiǎnɡ fēnɡ shōu liànɡ jīnɡ jīnɡ zhènɡ què zhěnɡ qí

chōnɡ fēnɡ qiū ɡāo qì shuǎnɡ

二、读句子

(1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù fēi xínɡ yuán.。

(2)wánɡ hónɡ hé xiǎo mínɡ shì duì hǎo pénɡ you。

(3) zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ!

(4) Xià tiān dào le,xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ kāi lǜ sè de xiǎo sǎn.

(5) yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ

xiànɡ yù pán.

二、 认读生字

老师 文学 花朵 白鹅 一条 雨天 小桥

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com