haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

六年级上册语文词语盘点拼音

发布时间:2013-10-29 12:01:28  

六年级上册语文词语盘点拼音

第一单元 词语盘点

qīng shuǎng yín sòng chàng hè pù bù dǒu qiào tǐng bá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shēn qū jīng zhì yùn hán ào mì xiá kè jìng mì

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

zhuī suí xiǎo xiàng qiào lì hōng kǎo yīn yùn yǎn zòu

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

tàn suǒ qín miǎn màn yóu qīn wěn dé gāo wàng zhòng

( ) ( ) ( )( ) ( )

jīn jīn lè dào bié yǒu shēn yì zuǒ chōng yòu zhuàng

( ) ( ) ( )

yì wèi shēn cháng páng rán dà wù xíng sè cōng cōng

( ) ( ) ( )

shén qí yōu yǎ biàn rèn qīng xīn huān yuè qīng cuì

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

níng jù è zuò jù qí miào wú bǐ bù jū yì gé nián guò huā jiǎ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第二单元 词语盘点

jié chū xiū zhù shè jì shī gōng zǔ náo kòng zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hōng dòng jiān jù yì rán chǎn píng miǎn lì è liè

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ní jiāng chà dào zhēn zhì bì miǎn méng lóng qī liáng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yǐn yòng qiáng liè jū yōng guān xuán yá qiào bì

( ) ( ) ( ) ( )

kuáng fēng nù háo rě rén jī xiào qǐn bù ān xí sī cháo qǐ fú

( ) ( ) ( ) ( )

kě jiàn yì bān kān cè tiáo jié chén mèn fēn xiǎng fú yǎng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chūn jié rè liè gāng jìng lǐng lǜe fù sū xiān qū mí liàn

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhuāng diǎn jīng tàn bì kōng rú xǐ bō tāo qǐ fú shuǐ luò shí chū

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第三单元 词语盘点

shū shì gē bǎn mián qiǎng bào yuàn qīng tīng xiān qǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kuí wú sī pò dǎo méi yán sù yōu lǜ shén shèng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yōu yōu zhuāng zhòng yí shì bào qiàn liū zǒu jiè yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhuī wèn huāng táng shēng wàng gē shě shī lín lín

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xīn jīng ròu tiào zì yán zì yǔ zì zuò zì shòu féng féng bǔ bǔ

( ) ( ) ( ) ( )

dà chī yì jīng cán jí shòu xuē kuān hòu zhāng huáng jié lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tài rán qiǎng zhì máng rán quàn zǔ jiāo huáng zháo mí ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

xiū lǐ rú yuàn liú lián wàng fǎn shēn wú fēn wén liū zhī dà jí

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shí zhǐ lián xīn nù mù yuán zhēng xìng gāo cǎi liè nài xīn

( ) ( ) ( ) ( )

第四单元 词语盘点

yáo wàng jīng yíng zī yuán kuàng wù ēn cì jié zhì kū jié

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

làn yòng wēi xié zhǐ wàng shè xiǎng yí mín pò suì mù dǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shèng jié jùn mǎ xióng yīng chán chán huí dàng zī rùn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sōng zhī bǎo guì zī yǎng yīng ér juàn liàn hé ǎi kě qīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shǎn shǎn fā guāng bēi jù zhì lǐ guī sù dàng yàng lǐng wù

( ) ( )( )( )( ) ( )

tāo tāo bù jué yí xiè qiān lǐ fēn zhì tà lái shì wài táo yuán

( ) ( ) ( ) ( )

cóng tiān ér jiàng shàn dài fēng yǔ tóng zhōu shēng mìng chuí wēi

( ) ( ) ( ) ( )

第五单元 词语盘点

chú fáng cì wei chù sheng yí tǐ wǎn lián zhì jìng ài fǔ

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

tuán jù qíng jié jì xing bǎo cún yīn àn dī wēi hán yì

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

shēn ào xiáng xì kū shòu shì shì wén zhāng ké sou

( )( ) ( ) ( ) ( )( )

míng huǎng huǎng shī shēng tòng kū hú lún tūn zǎo

( ) ( ) ( )

zhāng guān lǐ dài mǎ mǎ hu hǔ huǎng rán dà wù běi fēng nù háo (

( )

cōng cōng máng máng bǎo jīng fēng shuāng yīn qín shī yè

( ) ( ) ( ) ( )

jiǒng xiāng hòu shi miáo tou miàn kǒng qīng shì dǒu rán

( ) ( ) ( ) ( )( )( )

jiān kǔ ruǎn mián mián niú máo xì yǔ jié jié ba bā

( ) ( ) ( ) ( )

第七单元 词语盘点 ) ( ) ( )

sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ jí xiáng qǐ pàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

rì kòu huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn cāng máng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yì yáng dùn cuò xiāng yī xiāng suí jiāo zào bù ān juān kè

( ) ( ) ( ) ( )

jiǔ bié chóng féng héng zāo bú xìng zhèn ěr yù lóng

( ) ( ) ( )

yù xuè bó shā shí bēi jí sù màn bù jīng xīn xián guàng

( ) ( ) ( ) ( )

chǔ bèi gān cuì shī zōng lěng qīng qīng zhī jué

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yuán gù àn dàn xiāo shòu kōng luò luò kū xiào bù dé

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

guāng tū tū qiān fāng bǎi jì zhí gōu gōu bù gān luò hòu

( ) ( ) ( ) ( )

cháng tú bá shè dà yáo dà bǎi wú yǐng wú zōng

( ) ( ) ( )

第八单元 词语盘点

pú xiě yōu jìng là zhú shī míng chún shǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qín jiàn táo zuì sū xǐng fēi bēn jì lù lái yīn hé

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shà shí jiān mòshēng qīng yōu fù yuē zhuō mō

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

wēi bō lín lín tàn fǎng jiāo shè fēng cǎi dàn yǎ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chèn tuō huàn jué shēn yuǎn jiàng shēng mó fǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shēn duàn zào jiù kàng yì fēng dù liàn jiù yì lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yǒu zhāo yí rì dà yáng bǐ àn bù jiě zhī yuán àn wú tiān rì

( ) ( ) ( ) ( )

yǎn mào jīn xīng yì fǎn cháng tài wéi suǒ yù wéi shǔ qù hán lái

( ) ( ) ( ) ( )

bú zài huà xià qiè qiè sī yǔ wú yán yǐ duì diāo liáng huà dòng

( ) ( ) ( ) ( )

qiǎo duó tiān gōng dú jù jiàng xīn yǐn rén rù shèng

( ) ( ) ( )

gǔ sè gǔ xiāng yú yīn rào liáng bú luò kē jiù

( ) ( ) ( )

yǎ sú gòng shǎng měi bú shèng shōu kuài zhì rén kǒu

( ) ( ) ( )

qǔ gāo hè guǎ miào bǐ shēng huā yáng chūn bái xuě

( ) ( ) ( )

bǐ zǒu lóng shé bù tóng fán xiǎng bié jù yì gé

( ) ( ) ( )

bǎi zhé bù huí yá yá xué yǔ dà bìng xīn yù

( ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com