haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版小学语文三年级上册拼音填汉字

发布时间:2013-11-05 13:42:25  

人教版小学语文三年级上册拼音填汉字

1、píng bà chuān dài zhāo hū hú dié kǒng què wǔ tóng zhōng cū zhuàng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fèng wěi zhú dǎ bàn huān chàng piāo yáng jìng lǐ hào qí yóu xì gǔ lǎo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ) zhāo yǐn rè nào jié bái yáo huàng wán shuǎ shǐ jìn róng máo

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( )

zhè xiē jiǎ zhuāng diào yú shèng kāi guān chá huā bàn hé lǒng shǒu zhǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yǒu qù cháo dài yī běn zhèng jīng yǐn rén zhù mù

( ) ( ) ( ) ( )

3、fēng dǐng sì hū bái fà cāng cāng zán men fèn lì biàn zi yǒng qì ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jū rán hū rán zhōng yú jué xīn lì liàng pá shān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5、yǎng wàng jiāo wài sàn bù xiōng pú miàn bāo zhā huò zhě

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kě xī gǎn kuài dī tóu chéng shí huān kuài yán hán zì yán zì yǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

kěn dìng guǒ rán huān bèng luàn tiào

( ) ( ) ( )

6、tū rán chē liàng cè shēn àn dòng lì kè rén xíng dào zhào xiàng jī

( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )

dǎ liang jì zhě zhuǎn gào bǎi nòng zhǔn bèi jiāo juǎn mì shū zá zhì shè

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

7、zhù míng zhuō mí cáng qí guài dì zhì xué jiā yán yán shí shí lì shǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhuàn lái zhuàn qù xìng qù píng zhěng zhuān mén chéng guǒ wò chuáng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qiāo qiāo duǒ shǎn tuī dòng lǚ xíng kǎo chá qín lǐng yí jì yán jiū

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) zhèn jīng jì lǜ wò chuáng biàn dì chā huā

( )( )( )( ) ( )

9、cù jìn shēn rù jì yì yì kǒu tóng shēng xiāng féng jiā jié jiā bèi yáo yuǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )

10、jīng xīn xī wàng yī rán fēi wǔ pīn mìng bēn pǎo dǒu dòng xún zhǎo

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( ) mò fáng jì xù dà jīng shī sè qiān hū wàn huàn chuí tóu sàng qì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11、qīng liáng shì zi jiā jǐn liú yì xiān zǐ shàn zi bō luó yán rè

( ) ( )( )( )( )( )( )( ) qì wèi yóu piào xiāng tián liáng shuǎng liáng shí yáng shù fēng shōu

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) yì méi yā lí yóu liàng liàng

( ) ( ) ( )

13、zhēng qí dòu yàn fēn fāng mí rén zhí wù xué jiā guān xì mì qiè

( ) ( ) ( ) ( )

kūn chóng chuán bō yàn lì jiāo nèn liú xīn sū xǐng shī dù shì yí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shì yìng zhǎn shì xū yào xiū jiàn lù xù dà zhì nèi wài qiáng dà měi mèng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )

14、zhǔn què wú wù què què shí shí wú lùn shì yàn zhǐ dài zhèng shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fēi sàn jī hū dà gài jiǎn shǎo zǔ lì yáo yuǎn tuī cè bāo kuò jiǎn chá

( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )

mí shī yán tú chāo cháng jì yì lì běn néng

( )( )( )( )( )

15、míng táng làng fèi jìng piàn kān shǒu dìng shí qīng xián fàng dà jìng ( )( )( )( )( )( )( ) xì wēi yuè dú suí yì tiáo jié jiǎn dān xiǎn wēi jìng jǐ lái jǐ qù ( )( )( )( )( )( )( )

wēi shēng wù bài fǎng wán jù děng dài yuǎn jìn wén míng xiāng jù xué wèn ( )( )( )( )( )( )( ) fēng chén pú pú nà mèn yíng hòu děng hòu zhǐ jìng zhǎng jìn qǐng jiào ( )( )( )( )( )( )( ) jìng zhòng pǐn xíng bǎo liú chuán shòu shān qiū yǔ zhòu hēi àn shàng shēng ( )( )( )( )( )( )( )( )

xià jiàng qì xī sì zhī jī fū xuè yè bēn liú bù xī mào shèng zī rùn liáo kuò ( ) ( )( )( )( )( )( ) ( ) ( ) chuàng zào shè jì cān jiā xióng wěi quán bù héng kuà chuàng jǔ jiǎn qīng chōng jī lì ( ) ( )( )( )( )( )( )( )( ) zhòng liàng jié shěng jiān gù měi guān shí lán lán bǎn jīng měi tú àn xiàn chéng ( )( )( )( )( )( )( )( )( )

qián zhǎo huí shǒu yáo wàng shuāng lóng xì zhū cái gàn bǎo guì yí chǎn ( )( )( )( ) ( )( )( )

21、zhōng duàn chǔ jiāng gū fān fēng jǐng yōu měi wù chǎn fēng fù wǔ guāng shí sè ( )( )( )( )( )( ) gāo dī bù píng gè zhǒng gè yàng chéng qún jié duì piāo piāo yáo yáo qiān qí bǎi guài ( )( )( )( )( ) yú yè gōng rén sì jiǎo cháo tiān zǔ zǔ bèi bèi shēn lán xìng huáng jiāo cuò lǎn yáng yáng ( )( )( )( )( )( )( ) pī jiǎ wēi wǔ yán sè xíng zhuàng mào mì féi liào jì huà jiǎn dōng xi ( )( )( )( )( )( )( )( )

23、chōu chū nèn lǜ huì chéng xīn shǎng mì mì céng céng dǎng zhù shì xiàn ( )( )( )( )( )( )( ) xiàn chū kě kǒu xiān nèn míng guì yào cái yòu sōng yòu ruǎn shé tou shōu cán ( )( )( )( )( )( ) ( )( ) fǎn yìng guā fēng jìn pào jí hé zhāo jià jǐn zhāng gù rán wū guī zì wèi ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) pào kǒu tǎn kè jìn gōng hé èr wéi yī zhàn chǎng dà xiǎn shén wēi shǒu cì ( )( )( )( ) ( )( )( ) luàn chéng yī tuán cháng chù shèng lì zhě cháng máo dùn pái shǒu chí yì bān ( )( )( )( )( )( )( ) bīng xié fǔ tóu shǒu jù wán yì miǎn de qiǎng zǒu nán guò suàn shù shì bīng ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) dāng chū suí biàn réng rán dí rén tái jiē suǒ yǐ dǒng de wā tǔ wū zi hòu tuì ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )

chū cì guǎn dào jiāo ào ào màn qiān xū shén qì nǎo nù xiāng tí bìng lùn lǐ huì ( )( )( )( )( )( )( )( )( )

huāng liáng jīng yà guāng jié pǔ sù jià zhí xīng fèn táo cí zuǐ jiǎo chǎo jià gǎn jī ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) gǎn shòu pěng zhe zhǎng shēng wén jìng yuàn yì zī shì lún liú qíng kuàng ( )( )( )( )( )( )( )( )

zhù shì rè liè chí jiǔ píng xī qíng xù jiǎng shù pǔ tōng huà dòng tīng màn tūn tūn ( )( )( )( )( )( )( ) ( )( ) gǔ lì tóu qiú chéng gōng shì yàn jiào yù jiā píng zi shéng zi dài biǎo chá bēi ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) wēi xiǎn shùn lì rú shí bù jiǎ sī suǒ jī dòng huò dé guān xi zán liǎ dǔ zhù ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) jǐ yǔ shì tàn xīn yì zhù fú tián mì dān xīn kuān yù qián xī tí xǐng

( )( )( )( )( )( )( )( )( ) xìng gāo cǎi liè àn shì cāi cè lì jí kǎ piàn pàn wàng xiǎn rán yōng bào ( )( )( )( )( )( )( )( ) rén ài tóng qíng tǐ tiē mǎi mài táng guǒ

( )( )( )( )( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com