haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

四年级上册语文期中复习题

发布时间:2013-11-06 12:43:36  

1、拼音练习

kuān ku? báo wù lǒng zhào fai t?ng bēng t?ng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yī jiù hūi fù càn làn zhú gān gūi lǜ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fang xì zhào yào shù shāo jìng jì bái mang mang ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ru? yǐn ru? xiàn h?ng guàn jiāng miàn huā hùi

( ) ( ) ( )

qí t?u bìng jìn màn tiān juǎn dì zhan jìng

( ) ( ) ( )

Jūn yún ch?ng di? k?ng xì ya bǐng chù jiǎo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) h?ng jì zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yǐn cáng xuǎn z? zhù zhǐ d?ng xu? r?u ru? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sōu suǒ qīng xi? píng tǎn pá tǔ kuān chǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yǐn r?n zhù yì háo bù kě xī suí yù ?r ān

( ) ( ) ( )

yáng yì yǔ xǔ w?i qiáng l?ng dōng gū dú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xùn chì fù gài níng shì lěng kù yú kuài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chāi chú shang xià fá mù gào shì pái ( ) ( ) ( ) ( ) huǒ la la m?i y?u dēng xiān huā shang kāi

( ) ( ) ( )

lǜ shù ch?ng yīn xiān guǒ piāo xiāng

( ) ( )

kuáng fēng dà zu? xuě huā fēi wǔ

( ) ( )

cǎo cuì huā kāi tiě qiāo zhuài zhù sā huǎng ( ) ( ) ( ) ( ) gāo ào zhang zh?ng jīng jù zī wai tǎng ru? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shì h?u pí qì z? bai lín jìn xìng g?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ran píng tān wán jìn zhí gǎo zhǐ m?i huā ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

diē dǎo kāi pì jú cù bùān háo bù xiāng ràng

( ) ( ) ( ) ( ) yī rì sān cān c?ng r?ng bù p? yáng cháng ěr qù

( ) ( ) ( )

kōng kōng rú yě g?ng yǎng bù zhōu bù shang qí fán

( ) ( ) ( )

jià zī shí zú bǐng xī níng shì biàn huà duō duān

( ) ( ) ( )

zhī sh? huā lu? kuáng fai qī cǎn táo qì ( ) ( ) ( ) ( ) qiān zī bǎi tài r?n jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá

( ) ( ) ( )

lián lián fēi pù tāo tāo jiāng shuǐ yù yù cāng cā

ng

( ) ( ) ( )

huǎng huǎng hū hū zu? w? bù ān xiāo m? shí guāng

( ) ( ) ( )

bù kě sī yì jīng sh?n dà zhan wǎng fai xīn jī

( ) ( ) ( )

hào rú yān hǎi kū zhī bài ya qín qín kěn kěn

( ) ( ) ( )

bang bang tiào tiào kě lián bā bā yǐn háng dà jiào

( ) ( ) ( )

màn tiáo sī lǐ zì yoú zì zài sh?n qì b? b?

( ) ( ) ( )

rú yuàn rú sù chan qí bù bai ch?ng shān jùn lǐng

( ) ( ) ( )

jǔ shì wú shuāng xiǎng yù shì jia shēn cái kuǐ wǔ

( ) ( ) ( ) 2、成语填空

诗( )画( ) 异( )珍( ) 形( )不( )

雕( )画( ) 舒( )平( ) ( )然(

)得

悲( )离( ) 水( )不通 高( )错( )

以身( )( ) 鱼( )之( ) ( )血( )心

( )恶如( ) 大义( )( ) ( )怒( )言

完好无( ) 精( )力( ) ( )( )交错

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com