haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

汉语拼音音节练习表

发布时间:2013-09-18 19:48:36  

汉语拼音音节表(一)

bü bá bǎ bà bō b? bí bǐ bì bú bǔ bú pá pà pō p? p? pí pù mǎ m? me mǐ mǔ fá f? fǔ dá dǎ dà d? dǐ dù tǎ ta tí tǔ tù nǎ ne nǐ nǔ nù nǚ lǎ là la lí lǐ lǔ lù lǘ lǚ gá gy gǔ kǎ kt ka kǔ kù hü h? ha hǔ jí jǐ jú jǔ qí qǐ qú qǔ qù xǐ xū xǔ zhǎ zhà zha zhǔ zhù chá cha chú chǔ chù shǎ sh? sht shú shǔ ra rú rù zá zú zǔ cü ca cū sǎ sa sù yá wá wǎ wǒ yǐ yì wú wù wǔ yú yú zhí zhì ch? chǔ shí shì rì zǐ zì cí cì s? sǐ bǐ bǎi bài byi bti pái pài p?i pai mǎi mài m?i mti mai fyi fai dǎi dǎi dti dùi tái tài tuì tuǐ nǎi nǎi nti lái lài l?i lai gǎi gài gti guì guǐ küi hái hài hyi h?i h?izhüi zhǎi zhu? chu? chuí chüi chài chuí shüi shuí shuì ruǐ ruì zài z?i zuǐ zuì cüi cǎi cài süi sài suí wti wai báo bào pǎo pōu müo mǎo fǒu düo dào dōu diū táo tào t?u tōu tào náo nǎo nào

(二)

niú niǔ lǎo láo lǒu l?u liú liǔ gào hǒu h?u jiǔ jiù qiú xiù zhüo zhào shào zhōu cháo chǎo chǒu ch?u shüo shǎo cüo shǒu sh?u rǎo rào r?u zǎo zào zǒu z?u cǎo sǎo sào sǒu yüo yǎo yào y?u y?u y? yt ya yua bi? bia piy pit mia di? tiy tit nia n?a lia l?a jiy jia jit ju? jua qit qi? qia quy qu? qua xi? xit xia xuy xut ?r tr ar bün bǎn byn ban b?n bìn pūn pàn p?n p?n màn m?n mín fán fàn ftn fan dūn dùn tín tǎn tūn nán nàn nan nín lán lín lún lùn gǎn gàn gyn gǔn kàn ktn kǔn kùn hán hǎn htn han hún hùn jǐn jìn jūn jùn qín qún x?n xìn xún xùn zhàn zhtn zhǔn chǎn ch?n chūn chún shün shàn shyn sh?n shùn rán rǎn r?n rùn zán ztn zūn sūn cūn c?n cūn cùn sün sàn syn yán yàn wán wǎn w?n wan yín yìn yǐn yún yùn jūn jùn qún xún xùn bǎng páng máng füng fǎng dǎng táng náng láng gǎng

(三)

Káng háng zhüng zhǎng cháng chàng shǎng shàng ràng zàng cáng sǎng yáng wáng btng p?ng m?ng mang f?ng dtng t?ng n?ng ltng gang kyng h?ng zhang ch?ng shang r?ng zang c?ng yíng yǐng bǐng bìng píng míng mìng dǐng tíng níng líng jǐng qíng qǐng xíng xìng d?ng t?ng tǒng n?ng n?ng l?ng gǒng g?ng kǒng h?ng Zhōng zh?ng ch?ng r?ng zǒng c?ng s?ng yǒng biǎn biàn biǎo jiü pián piàn piüo piào mián miàn miáo kuà miào diǎn diàn diào tián tiáo tiào kuǎ nián niàn niǎo lián liàn liǎo diǎ liǎ jiǎ jiǎn jiànjiǎo jiào qià qián qiǎn qiáo qiǎo xiü xià xiün xiàn xiǎo xiào guü guà huü huá huà zhuü zhuǎ chuà shuǎ guüi guài kuài huài zhuài chuài shuüi shuǎi shuài duǎn duàn tuán nuǎn luǎn luàn guǎn kuün huün huàn zhuǎn zhuàn chuán chuün shuün shuàn ruǎn zuǒ zuün zuàn cuàn duǒ du? tu? nu? hu? huǒ

suàn lu? gu? gu? ku? zhu? zhuō chu? shu? ru? zu? zu? cu? suǒ juǎn juàn quün quàn quǎn xuàn xuán xuǎn jiǒng qi?ng xi?ng

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com