haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

三年级S版语文上册看拼写词语

发布时间:2013-11-17 08:58:02  

三年级S版语文上册看拼写词语

1 bō w?n yǎng t?u fün gǔn byn t?ng qín sh? z?u chū yú fün

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shuì jiào chuün suō zhàn küi tüo tiün bō làng

( ) ( ) ( ) ( )

2 mào zi shün pō shuǎ nào huüng zhüng zhú gün lán zi cán zhù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wú kt nái h? t?ng t?ng kuài kuài q?zuǐ bü sh?

( ) ( ) ( )

3 y?u xìi r?ng yì mù wǎn piüo y?u shàn zi fǘ guüng ru? shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sǎn lia x? yáng fyi yua jiüo ào q?ng cha t?u míng cuìru?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yuán rùn sì sàn fyn fyi

( ) ( )

4 xiüng yuy yǒu qǜ xiōng htn jià shǐ jǐng gào w?n s?búd?ng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 shün qua qǔ chū ktn dìng nài x?n cüi xiǎng fù jìn guün chá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6 lín jū yìng k? chù jiǎo dǎn xiǎo jì xù nǎo dài dǐng duün

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bù miǎn shú x? xún shì wai jù tuì suō

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

7 mào mì xún zhǎo h?u zi yt zhū hài pà m?i huü lù gū lū lū

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pū gu? qù hú jiǎ hǔ wyi bàn xìn bàn yí dà yáo dà bǎi

( ) ( ) ( ) ( )

sh?n qì hu? xiàn dōng zhüng x?wàng 8 xún lu? yì wài jiū jìng jiüo jí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9 qí shǒu cün guün kyjì tōng gu? huídá qí yì yǔ yǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cháng gu? fyng dù zhyn zhyn jiǎ jiǎ wàng ch?n m? jí xū xū shíshí

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xuǎn z? qiün ràng mǐn ji? y?u yù b?n b?n yǒu lǐ zìzh?zh? míng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

nán yǐ yìng fù háo bù qiün ràng yǔ yǐ jiū zhang qí güo yìzhüo

( ) ( ) ( ) ( )

wú kt nài h? y?u yù bù ju? yáng xiàng bǎi chū shün qi?ng shuǐ jìn

( ) ( ) ( ) ( )

wú fǎ wǎn huí shyn shì fyng dù

( ) ( )

10 ào mì táng wū x? yǐn xuán zhuǎn chü zhe là zhú t?u zài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

y?u xiǎo diǎn rán sìzhōu x?n líng mù bùzhuǎn j?ng yìlián chuàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11 xiōng dì zhuō ch?ng mì táng zhù míng zhün ch?ng biüo btn guǐ liǎn gài zi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) rtn bú zhù xìng qù bǔ zhuō tián zi zi dōng byn x? pǎo huü huü l? l? shí shíka ka sì miàn büfüng

( ) ( )

12 züo güo zhu? zhuàng huǎng rán dà wù xi?ng xi?ng rán shüo

( ) ( ) ( ) ( )

14 jǐng sa xiù lì y?u qí zyng tiün lǒng zhào mí màn máng máng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

biàn huàn wú cháng qiün z? bǎi tài yún zhy wù zhào liúlián wàng fǎn chán rào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhy dǎng t?ng yún jià wù shùn x? wàn biàn

( ) ( ) ( )

15 guǎng ku? guüng máng líng düng bù jǐn ün xián ǒu tr mù mín qí mǎ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hu? wú bǎi líng niǎo shün dün dün huü sàn fü

( ) ( ) ( ) ( )

16 sha jì xi?ng wti chuàng jǔ ji? chū sàn lu? zhuō mí cáng jiǎo jiàn

( )( )( )( )( )( )( ) 17 zuàn shí hàn züi jiüo kt yán fang y? d? zuǐ biün q?ng liáng xū yào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

y? bün diüo xia quán yǎn xiǎo x?n yì yì yǒu qì wú lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

18 zh?fù fai y?ng shì fǒu chōu xua zhōng yú r?ng rán fù chū zhuàn quün

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qua ran zhang zh?ng qí shì xiüng y? w?i mìng jiàng lín w?i y? yǒng qì ju? dìng

( )( )( ) ( )( ) ( ) ( ) 19 xǐhuün mti f?ng gy bo sh? t?u y? fú wyi wyi chàn dǒu m? lǜ sa xiào m?mi

( ) ( ) ( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) kùn hu? zhyn x? hu? m?ng m?ng

20 lǜ yíng yíng lǎn yáng yáng d? liū liū xiào yín yín pào huǒ lián tiün ( )( )( )( ) ( ) 21qún zh?ng p?i t?ng wài b?n lìjí fù shüng cí xiáng dyng j? x?n t?ng t?ng zhì ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) q?ng p?n dà yǔ jiàn bù jú zhǐ b?n b?n yǒu lǐ zhüo shǒu zhì yì

( ) ( ) ( ) ( )

22zhyn guì zhuǎn yí huán jìng wán qiáng jiün kǔ yǐ z? qíng kuàng ji? shtng ( )( )( )( )( )( )( )( ) máo zhǔ xí dǎng zhōng yüng han bù d? dài tì zhan fan r?n x?n wán zhtng wú quy

( )( ) ( ) ( )( )( ) 23dú shū nián jì shuü zǐ quàn zǔ y?piün fú hào liú x?n chyng zàn cōng míng

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) míng lia qián máo ch?ng jì g? wài xu? wan huǒ mào sün zhàng

( ) ( )( )( )( )

24 xiün nan yíng yǎng xiào hy hy ch?ng x?n ch?ng yì

( )( )( )( )

26 bí zi zhǐ zhy shū chàng lia r?n chì bǎng wù m?ng m?ng n?ng n?ng de ( )( ) ( )( )( ) ( )( ) lí míng máng rán shyng pà ra t?ng t?ng

( ) ( ) ( )( )

27c?ng j?ng kǎn dǎo jiǎn shǎo ku? dà dà liàng gyn zhen yün cōng xiüo sh? ( )( )( )( )( )( )( )( ) büo ku? yù yù cōng cōng wǎn zhuǎn q?ng cha jiàn dǐ jiü jiü hù hù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

28zìháo j?ng rǎo gǎn kǎi yōu rán zì d?

( )( ) ( ) ( )

29bǎi shǒu sh?u r?u gǔ lì duō yú má fán fǎn fù bǐ jiào x?n xǐ ài dài guün qia

( ) ( ) ( )( )( )( ) ( ) ( ) ( )( ) chuün liú bù x? sì miàn bü füng

( )( )

30lái lì yì cháng xiōng mtng chú x? duǒ bì chuǎng jìn zhüng tiy yào wǔ yáng wyi

( )( )( ) ( )( ) ( )( )( qì yǔ bù fán l?ng zh?ng bì nàn ün rán wú yàng dyng huǒ tōng míng

( ) ( ) ( )( ) ( ) 31xuün huá hy chì zhuüng mú zu? yàng gōng zhang wú s?

( ) ( ) ( ) ( )

32bái bái pàng pàng dōng yáo x? huàng q?ng h?ng zào bái wüng yáng dà hǎi

( ) ( ) ( )( ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com