haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

第一单元巩固题

发布时间:2013-11-19 08:45:06  

第一单元巩固题
二年3班

一、我会变。
? 实- 头 ( 头发 )
? 字- ? 记-( ( ) )

苹-
纷- 刘-


( (


) )

波-
枫- 层-


( (


) )

2013-11-19

二、我会填。
( )( )时节
( )( )丰登

景色( )( )
( )( )飘香

大雁( )( )
( )( )云淡

( )林( )染
( )( )气爽

春( )秋( )
山河( )( )

( )( )冬藏
( )( )神奇

( )( )闪闪
纷纷( )( )
2013-11-19

( )形( )状

( )( )为家

三、我会写。
? 如:许许多多 ____________ ? 如:绿油油 ____________

____________

____________

____________

_____________

2013-11-19

四、写出下列词语的近义词。
? 漂亮( ) 仿佛( ) 勤快( ) 仔细( )

2013-11-19

五、填空。)的灯笼
)的波浪 )
)的脸颊
)的秋天 )
)的火把
)的图画 )

挂起(

露出(

举起(

2013-11-19

六、选字填空。
1、 已 己 以 自( ) ( )经 ( )后 所( )
2、快 块 飞( ) ( )乐 石( ) 一( ) 3、丰 风 枫 ( )收 ( )景 ( )林 轻( )
2013-11-19

七、读拼音写词语。
bō làng diàn dēng zuò yè xiě zì píng guǒ zhuàng lì ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) láo dòng yóu qí qū bié xiě zì jù shí ān quán ( )( ) ( )( )( )( ) zhàn hǎo yǐ jīng zì jǐ jiǎ fāng dà dòu dòu miáo ( )( )( )( ) ( ) ( )
2013-11-19

八、按课文填空。
? 1“梨树挂起_________的灯笼,苹果露出_________ 的脸 颊,稻海翻起______的波浪,高梁举起__________ 的火 把。”秋天这幅美丽的图画是____________________ 画出 来的。 ? 2.蒲公英靠______________传播种子,苍耳靠___________ 传播种子,豌豆靠____________ 传播种子。

2013-11-19

? 3.《赠刘景文》是_____ 朝诗人___________写的。 “ __________________,_______________。”是描写景 物的。“____________________,__________________。” 是诗人对朋友的赠语。

? 4.《山行》是_____ 朝诗人___________写的。这首诗描写 的是____季节的美丽景色。从诗中“__________________” 看出。

2013-11-19

九、默写
? 默写古诗《山行》。

2013-11-19

十、多音字组词。
? chéng( ) ? 盛 ? shèng( ) ? ? dū( ) ? 都 ? dōu( ) ? ? lòu( ) ? 露 ? lù( )
2013-11-19cháng(
zhǎng(

)
) ) ) ) )wéi( wèi(tán( dàn(

十一、近义词与反义词
近义词: ? 尽力—( ? 美丽—( ? 著名—( ? 巨大—( 反义词: ? 美丽—( 升起—( ? 勤劳—( ) 壮丽—( ) 露出—( ) 仔细—( ) ) 直爽—( ) 陡峭—( ) 尤其—( ) ) )

) ) )

露出—( ) 陡峭—( ) 前方

—( ) 巨大—( ) 淡—( )

仔细—( ) 外—( )

2013-11-19


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com