haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

五上拼音专项训练

发布时间:2013-11-25 12:32:03  

拼音专项训练

zhüo pɑi dün yōu jí qia jù pà huán jìnɡ zh? qù ɡuünɡ ɡù ( )( )( )( )( )( )( ) kǒnɡ pà chōnɡ zú lǐ y?u wū yán qí shí zh?chynɡ ɡǔ lì ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( ) huán rào yú la ɡǎn tàn zhōu y?u s? kǎo pǐn wai piàn duàn

( ) ( )( )( )( )( ) ( ) hū l?a yì yì fünɡ shì yōu fünɡ piüo b? w?i dú dùn shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cí xiánɡ x? hɑn lí bi? dà dǐ j?nɡ shen pǐn ɡ? línɡ hún

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ɡǔ qì mín zú qì ji? m? nàn q? línɡ jìnɡ yù bì jìnɡ

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) suǒ wai shū lǐ shuüi lǎo zhyn cánɡ shǒu juàn huá qiáo mù qián

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shànɡ a bǔ rǔ tuì huà chuí zhí j?nɡ yàn pàn duàn tüi shynɡ

( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ta zhynɡ sh?u mìnɡ zhyn ɡuì jí cù bào jǐnɡ dào qia fàn zuì

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) xián yí j?n shǔ yín hánɡ tú zhǐ jí shǐ ɡu? dìnɡ chuünɡlián

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bǎo chí zào y?n fai shuǐ jí zhōnɡ chǔ lǐ duì fu yán zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qí jì fù jìn bǔ lüo yú tr hu? yìnɡ jù lia shànɡ ɡōu

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) cüo z?nɡ bǎi tuō yú süi zhynɡ biàn jiǎo ji? qǐ qiú zuǐ chún

( ) ( )( ) ( )( )( )( ) jǔ sànɡ lǚ tú y?u hu? ɡào jia shí jiàn yán ɡ? yǒnɡ jiǔ

( ) ( )( )( )( )( )( ) qǐ shì shōu hu? fyn fù zhà y?u pián yi kt ɡuì shí liu

( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ài mù fyn biàn tǐ miàn dì zhan hùn luàn ün dùn x? rì

( )( ) ( )( )( ) ( ) ( ) fai xū jiün dìnɡ wü ju? ju? wànɡ bào zhà tàn x? byi t?nɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) chàn dǒu yōnɡ bào züo ɡüo qua shí zì háo t?nɡ xit jìnɡ yǎnɡ

( )( ) ( ) ( )( )( ) ( ) qí miào chū bǎn xì jù yán lì línɡ ɡǎn chuànɡ zu? yuán quán

( )( )( )( )( ) ( ) ( ) jǐnɡ ɡào tí xǐnɡ qí tú jǐn shan bǎ w? jí duün duàn yán

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ɡū liànɡ sǔn sh? diàn tánɡ h?nɡ wti q?n rù xiüo huǐ ɡu? bǎo

( )( )( ) ( ) ( )( )( )

hu? jìn jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù ran wù qí qū sh? tǐ

( ) ( )( ) ( )( )( )( )

zhuì lu? báo zi ch?u han tiào wànɡ háo mài yuǎn zhynɡ diǎn lǐ

( ) ( )( ) ( )( )( )( ) wti yuán xi? shünɡ wài b?n huì jí àn zhào yù dìnɡ pái lia

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) bō lànɡ bào fü dàn shynɡ fan d?u zhuünɡ yán xuün ɡào huün hū

( )( )( ) ( )( )( ) ( ) diàn niǔ sù lì zhün yǎnɡ sù jìnɡ piüo fú xuǎn jǔ qí b?nɡ

( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ɡüo cháo cì xù ɡuünɡ mínɡ b? wù ɡuǎn ɡ?nɡ chǎnɡ dǎnɡ

( )( ) ( ) ( ) ( ) q?nɡ p?n dà yǔ háo bù y?u yù n?nɡ shū shàn huà fynɡ q?xut yü

( ) ( ) ( ) ( ) dǐnɡ tiün lì dì d? t?u zh? jiy ün rán wú yànɡ ǒu duàn s? lián

( ) ( ) ( ) ( ) yín ɡuünɡ shǎn shǎn xiǎo x?n yì yì bù r?nɡ zhynɡ biàn y? y?bù sht

( )( )( )( ) huün shynɡ xiào yǔ p? làn bù kün mǎn huái xìn x?n yì rú jì wǎnɡ

( )( )( ) ( ) jǔ shì w?n mínɡ zh?nɡx?nɡ ɡǒnɡ yua línɡ l?nɡ t? t?u tínɡ tái l?u ɡ?

( )( )( ) ( ) sh? qínɡ huà yì tiün nán hǎi bti qí zhyn yì bǎo mǎn qiünɡ nù huǒ

( ) ( )( ) ( ) zhǎn d?nɡ ji? tit wàn shuǐ qiün shün sì miàn bü fünɡ pái shün dǎo hǎi

( ) ( ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com