haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

五年级语文上学期全册词语盘点

发布时间:2013-11-28 11:20:34  

五年级语文上学期全册词语盘点(带拼音)

第 一 组

chǎo cài tiě guō jī è zhòu wén fàn wǎn

( )( ) ( )( )( )

bàn lǚ bèi sòng biān xiě tān lán tōng shùn kě kào ( )( ) ( )( )( ) ( ) péi yǎng qí mǎ bǐ yù xīn fēi nà hǎn

( )( ) ( )( )( )

bǎo lǎn guò yǐn bào cháng bó zá kuì zèng cí shí ( )( ) ( )( )( ) ( ) duàn liàn jiè jiàn jī cháng lù lù gǔn guā làn shú ( )( ) ( )( )

liú guāng yì cǎi jīn jīn yǒu wèi tiān cháng rì jiǔ ( ) ( )( )

rú zuì rú chī fú xiǎng lián piān hú lún tūn zǎo ( ) ( )( )

bù qiú shèn jiě bēi huān lí hé qiān cháng guà dù ( ) ( )( )

rú jī sì kě bù yán ér yù qiān piān yí lǜ ( ) ( )( )

bié chū xīn cái yǔ zhòng bù tóng dà xiǎn shēn shǒu ( ) ( )( )

xīn ān lǐ dé niàn niàn bú wàng ǒu xīn lì xuè ( ) ( )( )

第 二 组

yōu fāng piāo bó wéi dú dùn shí cí xiáng ( )( ) ( )( )( )

xī han lí bié dà dǐ jīng shen pǐn gé líng hún ( )( )( )( )( ) ( )

mái zàng chóu méi kǔ liǎn yú sāi shèn zhì chóu duàn ( )( ) ( )( )( )( ) lèi yǎn méng lóng gǔ qì mín zú qì jié mó nàn ( )( ) ( )( )( )( ) qī líng jìng yù bì jìng suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo ( )( )( )( )( )

zhēn cáng shǒu juàn huá qiáo néng shū shàn huà ( )( )( )( )

fēng qī xuě yā dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié ( )( )( )

pō fù shèng míng diàn wū bǐng xìng juàn liàn zī tài ( )( )( )( )( )

mí rén zhì shǎo lín jū chéng shu wán zhěng yóu qí ( )( ) ( )( )( )( ) tí qián bō wén gān hé fú xiàn chán chán ē nuó ( )( ) ( )( ) ( )

wǔ zī shuǐ bō lín lín diǎn zhuì páng xiè cháo shī ( )( )( )( )( )

liú tōng shū fu yìn xiàng liáng sōu sōu yú shù ( )( ) ( ) ( )( ) hé pàn qiān zhàng dēng

( )( )

第 三 组

mù qián shàng è bǔ rǔ tuì huà chuí zhí

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jīng yàn pàn duàn tāi shēng tè zhēng shòu mìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhēn guì jí cù bào jǐng dào qiè fàn zuì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xián yí jīn shǔ yín háng tú zhǐ jí shǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

guī dìng chuāng lián bǎo chí zào yīn fèi shuǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jí zhōng chú lǐ duì fu yán zhì qí jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bó wù guǎn ān rán wú yàng ǒu duàn sī lián guāi qiǎo

( ) ( ) ( ) ( )

xùn liáng qīng xiù jiǎo jiàn jī jǐng duǒ cáng

( ) ( ) ( ) ( )

zhuī zhú qiáng liè xī liú jǐng jué chù dòng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ruì lì cuò zá tái xiǎn xiá zhǎi mián qiǎng zhē bì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

rán ér miàn lín kē lì lái yuán fēn liè piāo fú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xuē ruò róu hé xìng néng yī fù wěn dìng zhāo huī

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dān diào gǔ wǎng jīn lái páng rán dà wù qì xiàng wàn qiān

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jīng yú féi zhū guò lǜ dù pí fèi bù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gāo ǎi yú qí zhān tiē

( ) ( ) ( )

第 四 组

fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìng jù liè

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shàng gōu cāo zòng bǎi tuō yú sāi zhēng biàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiǎo jié qǐ qiú zuǐ chún jǔ sàng lǚ tú

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yòu huò gào jiè shí jiàn yán gé yóng jiǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qǐ shì shōu huò fēn fù zhà yóu pián yi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kě guì shí liu ài mù fēn biàn tǐ miàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yín guāng shán shǎn xiǎo xīn yì yì bù róng zhēng biàn

( ) ( ) ( )

yī yī bù shě jué zé huán bào hé ǎi mèng xiǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sù jìng qiǎo miào shǎn xiàn dìng gòu yuē dìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gào cí tiǎo bō rú qī kāi mù jī fā

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiǎn yì yì cháng cōng lóng yǐn yuē

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fán mào péng sōng shāng hài suǒ xìng xì nì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

péi bàn yán jiǎn zā zuǐ liú xiè yī lài

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xīng luó qí bù dà xǐ guò wàng xīn líng shóu qiǎo

( ) ( ) ( )

yuán yuán bú duàn luò yì bù jué shòu yòng bú jìn

( ) ( ) ( )

qīng sōng zì zai bú dòng shēng sè

( ) ( )

第 六 组

dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì fèi xū

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiān dìng wā jué jué wàng bào zhà tàn xī

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bēi tòng chàn dǒu yōng bào zāo gāo què shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zì háo téng xiě jìng yǎng qí miào chū bǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xì jù yán lì líng gǎn chuàng zuò yuán quán

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jǐng gào tí xǐng qí tú jǐn shèn bǎ wò

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jí duān duàn yán huān shēng xiào yǔ pò làn bù kān

( ) ( ) ( ) ( )

mǎn huái xìn xīn yì rú jì wǎng pí bèi máng lù

( ) ( ) ( ) ( )

mián tiǎn chù mō cán rěn xū ruò zhǐ jiào

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gǔn tàng hòu huǐ jiān sè tuō tà mó liàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mán yuàn lěng mò shī hún luò bó zhèn ěr yù lóng

( ) ( ) ( ) ( )

dà chī yì jīng dié dié bù xiū xuě shàng jiā shuāng

( ) ( ) ( )

lái rì fāng cháng tǎn tè bù ān liáo shèng yú wú

( ) ( ) ( )

第 七 组

gū liàng sǔn shī diàn táng hóng wěi qīn rù xiāo huǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

guī bǎo huī jìn jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù rèn wù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qí qū shī tǐ zhuì luò báo zi chóu hèn tiào wàng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

háo mài jǔ shì wén míng zhòng xīng pěng yuè líng lóng tī tòu

( ) ( ) ( ) ( )

tíng tái lóu gé shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi

( ) ( ) ( )

qí zhēn yì bǎo mǎn qiāng nù huǒ zhǎn dìng jié tiě

( ) ( ) ( )

tíng bó gáng kǒu zhēn zhì chóng gāo jìng yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tǒng zhì zhún xǔ lǐ táng nóng hòu kòu wèn qí zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qí gān jǐ liang chà nà xiāo yān gú suǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shāng hén tòng kǔ lǐ pào zhā gēn xuán yá jué bì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tóng chóu dí kài lín wēi bú jù yǒng wǎng zhí qián

( ) ( ) ( )

qián pū hòu jì lì wǎn kuáng lán zhōng liú dǐ zhù

( ) ( ) ( )

dà yì lǐn rán háo qíng zhuàng zhì bù qū bù náo

( ) ( ) ( )

pī jīng zhǎn jí fèn fā tú qiáng lì jīng tú zhì

( ) ( ) ( )

zhòng zhì chéng chéng shě shēng qǔ yì rèn zhòng dào yuǎn

( ) ( ) ( )

zài jiē zài lì

( )

第 八 组

yuǎn zhēng dián lǐ wěi yuán xié shāng wài bīn huì jí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

àn zhào yù dìng pái liè bō làng bào fā dàn shēng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fèn dòu zhuāng yán xuān gào huān hū diàn niǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sù lì zhān yǎng sù jìng piāo fú xuán jǔ qí bīng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gāo cháo cì xù guāng míng páng bó nǐ dìng dì yù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xùn zhí bēn fù zūn zhòng chóu chú àn rán cāo láo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yán sù shí niǎn gān rǎo chéng kěn bò ji wéi nán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shèng lì bǎo zhèng tè shū jū shù hún shēn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tiáo zhou jú miàn lè hē hē wàn shuǐ qiān shān

( ) ( ) ( ) ( )

sì miàn bā fāng pái shān dǎo hǎi yè yǐ jì rì

( ) ( ) ( )

duān duān zhèng zhèng

( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com