haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学语文二年级上册总复习之多音字1

发布时间:2013-09-20 10:15:13  

小学语文二年级上册总复习之多音字

1、都:① dōu(都是)② dū (首都) 2、为:① w?i (认为)② wai (因为)

3、降:①jiànɡ (降落)② xiánɡ (投降) 4、背:① bēi(背着)② bai(背心)

5、兴:① xìnɡ(高兴) ② xīnɡ(兴奋) 6、长:① zhǎnɡ (长大)② chánɡ (长江)

7、乐:① la (快乐)② yua (音乐) 8、曲:① qū ( 弯曲 ) ② qǔ (歌曲)

9、相:① xiānɡ (相信)② xiànɡ(相片) 10、难:① nán(困难) ② nàn(难民)

11、还:① hái (还有)② huán(还书) 12、种:① zh?nɡ(种田)② zhǒnɡ(种子)

13、发:① fā (发现) ② fà (头发) 14、转:① zhuàn(转动) ② zhuǎn(转身)

15、干:① ɡān (干净) ② ɡàn(干活)16、教:① jiāo(教书) ② jiào(教学)

17、漂:① piào(漂亮) ② piāo(漂流) 18、宁:① níng(安宁) ② nìng(宁可)

19、当:① dānɡ(当时) ② dànɡ(上当)20、传:① chuán(传达) ② zhuàn(传记)

21、角:① jiǎo(角落)② ju? (主角)22、假:① jiǎ (假如) ② jià (放假)

23、好:① hǎo (好人) ② hào (好学)24、少:① shǎo(多少) ② shào(少年)

25、行:① xínɡ(行动) ② hánɡ(银行)26、处:① chù(到处) ② chǔ (处方)

27、朝:① cháo(朝向) ② zhāo(朝阳)28、中:① zhōnɡ(中间) ② zh?nɡ(打中)

29、重:① zh?nɡ(重要)② ch?nɡ(重做)30、奔:① bēn (奔跑) ② ban (投奔)

31、空:① kōnɡ(天空)② k?nɡ(空白)32、觉:① jiào(睡觉) ② ju? (自觉)

33、倒:① dǎo(倒下) ② dào(倒水)34、应 :①yīng (应该) ②yìng (答应)

35、分:① fēn (分开) ② fan (水分39、看:①kān (看守) ②kàn (看见)

40、弹:① tán(弹琴) ② dàn(子弹)

36、没:① m?i(没有) ② m? (埋没

37、和①h? (和平) ②huo(暖和)38、卷:① juàn(卷子) ②juǎn(卷尺)

41、大dái(大夫)dà(大小)42、藏zàng(宝藏)cáng(躲藏)

43、场chǎng(市场)cháng(场院)44、了le(到了)liǎo(了却)

45、舍shě(舍得)sha(宿舍)46、落lu?(落后)là(落下)

47、脏zāng(弄脏)zàng(心脏)48、得d?(得到)de(觉得)děi(只

得)

49、着zháo(着急)zhu?(着陆)zhe(看着)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com