haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版五年级上册语文词语盘点日积月累大复习(1)

发布时间:2013-11-30 13:45:33  

五年级上册 词语盘点 班级 姓名

第一单元读读写写

zhāo pái dān yōu jí qiè jù pà huán jìng zhī qù

) guāng gù kǒng pà chōng zú lǐ yóu wū yán qí shí

) zhī chēng gǔ lì huán rào yú lè gǎn tàn zhōuyóu

) sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fāng shì

) qīng pén dà yǔ háo bù yóu yù jī chánɡ lù lù

) )

读读记记

tān lán tōnɡ shùn kě kào péi yǎnɡ qí mǎ bǐ yù

) xīn fēi nà hǎn bǎo lǎn ɡuò yǐn bào chánɡ bó zá

) kuì zènɡ cí shí duàn liàn jiè jiàn xīn ān lǐ dé ǒu xīn lì xuè

) () () gǔn guā làn shú liú guāng yì cǎi jīn jīn yǒu wèi tiān cháng rì jiǔ () () () () rú zuì rú chī fú xiǎng lián piān hú lún tūn zǎo bù qiú shèn jiě () () () () bēi huān lí hé qiān cháng guà dù rú jī sì kě bù yán ér yù

() () () () qiān piān yí lǜ bié chū xīn cái yǔ zhòng bù tong dà xiǎn shēn shǒu ( ) () () ( ) niàn niàn bú wàng

()

— - 1 - —

第二单元读读写写

yōu fāng piāo bó wéi dú dùn shí cí xiáng xī han

) lí bié dà dǐ jīng shén pǐn gé ling hún gǔ qì

) mín zú qì jié mó nàn qī líng jìng yù bì jìng

) suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo zhēn cáng shǒu juàn huá qiáo

) néng shū shàn huà fēng qī xuě yā dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié

() () () () 读读记记

diàn wū bǐnɡ xìn juàn liàn zī tài mí rén zhì shǎo

) lín jū chénɡ shu wán zhěnɡ yóu qí tí qián chán chán

) ē nuó wǔ zī lín lín bō wén ɡān hé diǎn zhuì

) pánɡ xiè fú xiàn cháo shī liú tōnɡ shū fu yìn xiànɡ

) liánɡ sōu sōu pō fù shènɡ mínɡ xiānɡ piāo shí lǐ shǒu wànɡ xiānɡ zhù

() () () () 默写三首古诗词。

《泊船瓜洲》王安石

《秋思》张籍

《长相思》纳兰性德

— - 2 - —

第三单元读读写写

mù qián shàn gè bǔ rǔ tuì huà chuí zhí jīng yàn

) pàn duàn tāi shēng tè zhēng shòu mìng zhēn guì jí cù

) jǐng bào dào qiè fàn zuì xián yí jīn shǔ yín hang

) tú zhǐ jí shǐ guī ding chuāng lián bǎo chí zàoyīn

) fèi shuǐ jí zhōng chǔ lǐ duì fù yán zhì qí jì

) bó wù guǎn ān rán wú yang ǒu duàn sī lián

() () ()

读读记记

guāi qiǎo xùn liánɡ qīnɡ xiù jiǎo jiàn jī jǐnɡ duǒ cánɡ

) zhuī zhú qiánɡliè xī liú jǐnɡ jué chù dònɡ ruì lì

) cuò zá tái xiǎn xiá zhǎi mián qiǎnɡ zhē bì rán ér

) miàn lín kē lì lái yuán fēn liè piāo fú xuē ruò

) róu hé xìnɡ nénɡ yī fù wěn dìnɡ zhāo huī dān diào

) gǔ wǎnɡ jīn lái pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiān

() () ()

— - 3 - —

第四单元读读写写

fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìng jù liè shàng gōu

) cāo zòng bǎi tuō yú sāi zhēng biàn jiǎo jié qǐ qiú

) zuǐ chún jǔ sang lǚ tú yòu huò gào jiè shí jiàn

) yán gé yǒng jiǔ qǐ shì shōu huò fēn fù zhà yóu

) pián yi kě guì shí liu ài mù fēn biàn tǐ miàn

) yín guāng shǎn shǎn xiǎo xīn yì yì bù róng zhēng biàn yī yī bù shě

() ( ) () () 读读记记

jué zé huán bào hé ǎi mènɡxiǎnɡ sù jìnɡ qiǎo miào

) shǎn xiàn dìnɡ gòu yuē dìnɡ gào cí tiǎo bō rú qī

) fán mào pénɡsōnɡ shānɡhài suǒ xìnɡ xì nì péi bàn

) yán jiǎn zā zuǐ liú xiè xìn lài

xīng luó qí bù dà xǐ guò wàng xīn ling shǒu qiǎo yuán yuán bú duàn

() ( ) () () luò yì bù jué shòu yòng bú jìn qīng sōng zì zài bú dòng shēng sè

() ( ) () ()

— 4 —

— 5 —

第六单元读读写写

dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì fèi xū jiān ding

) wā jué jué wàng bào zhà tàn xī bēi tong chàn dǒu

) yōng bào zāo gāo què shí zì háo téng xiě jìng yǎng

) qí miào chū bǎn xì jù yán lì ling gǎn chuàng zuò

) yuán quán jǐng gào tí xǐng qí tú jǐn shèn bǎ wò

) jí duān duàn yán huān shēng xiào yǔ pò làn bù kān mǎn huái xìn xīn

() () () () yì rú jì wǎng liáo shènɡ yú wú

()()

读读记记

pí bèi mánɡlù mián tiǎn chù mō cán rěn xū ruò

) zhǐ jiào gǔn tànɡ hòu huǐ jiān sè tuō tà mó liàn

) mán yuàn lěnɡmò shī hún luò bó zhèn ěr yù lónɡ dà chī yì jīnɡ

) dié dié bù xiū xuě shànɡ jiā shuānɡ lái rì fānɡchánɡ tǎn tè bù ān

)

— 6 —

第七单元读读写写

gū liáng sǔn shī diàn táng hóng wěi qīn rù xiāo huǐ

) guī bǎo huī jìn jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù rèn wu

) qí qū shī tǐ zhuì luò báo zi chóu hèn tiàowàng

) háo mài jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè líng long tī tòu

() () () () ting tái lóu gé shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo

() () () () mǎn qiāng nù huǒ zhǎn dīng jié tiě

() () 读读记记

tínɡbó gánɡkǒu zhēn zhì chónɡgāo jìnɡ yì tǒnɡ zhì

) zhún xǔ lǐ tánɡ nónɡ hòu kòu wèn qí zhì qí ɡān

) jǐ liɑnɡ chà nà xiāo yān ɡú suǐ shānɡ hén tònɡ kǔ

) lǐ pào zhā gēn xuán yá jué bì

) 日积月累133页

tong chóu dí kài lín wēi bú jù yǒng wǎng zhí qián qián pū hòu jì

() () () () lì wǎn kuáng lán zhōng liú dǐ zhù dà yì lǐn rán háo qíng zhuàng zhì

() () () () bù qū bù náo pī jīng zhǎn jí fèn fā tú qiáng lì jīng tú zhì

() () () () zhòng zhì chéng chéng shě shēng qǔ yì rèn zhòng dào yuǎn zài jiē zài lì

() () () () — 7 —

第八单元读读写写

yuǎn zhēng diǎn lǐ wěi yuán xié shāng wài bīn huìjí

) àn zhào yù dìng pái liè bō làng bào fā dàn shēng

) fèn dòu zhuāng yán xuān gào huān hū diàn niǔ sù lì

) zhān yǎng sù jìng piāo fú xuǎn jǔ qí bīng gāo cháo

) cì xù guāng míng gòng chǎn dǎng wàn shuǐ qiān shān

() () () () sì miàn bā fāng pái shān dǎo hǎi

() ()

pánɡbó nǐ dìnɡ dì yù xùn zhí bēn fù zūn zhònɡ

) chóu chú àn rán cāo láo yán sù shí niǎn ɡān rǎo

) chénɡkěn bǒ qí wéi nán shènɡlì bǎo zhènɡ tè shū

) jū shù hún shēn tiáo zhou jú miàn lè hē hē

) yè yǐ jì rì duān duān zhèng zhèng

() ()

各单元日积月累:

1、一日无书,( 、读书( ),下笔( )。( )

3、书犹药也,( )。

4、( ),白首( )。5、读书有三到,谓( )。

6、( )切切故乡情。 — 8 —

7、( ),游子久不至。8、落叶他乡树,( )。

9、( ),年年相见在他乡。10、江南( ),( )11、世上无( ),只怕( )。

12、( )看究竟,处处( )。

13、( ),( )十事( )。

14、( ),万事( )。

15、宝剑( ),梅花( )。

16、歇后语

外甥打灯笼——( )舅 小葱拌豆腐——( )青( ) 孔夫子搬家——( )书 四月的冰河——( )冻( )上鞋不用锥子——( )针( ) 隔着门风吹喇叭——( )鸣(

17、兄弟( ),朋友( )。

18、孝( ),不在于( )。

19、( ),不敢( );( ),不敢( 20、非( ),非( )。

21、抄写

同仇敌忾 临危不惧 勇往直前 前仆后继 力挽狂澜 中流砥柱 大义凛然 豪情壮志 不屈不挠 披荆斩棘 奋发图强 励精图治 众志成城 舍生取义 任重道远 再接再厉 顶天立地 昂首挺胸

22、抄写 卜算子 咏梅 (课本154页)

23、七律 长征 — 9 — )

— 10 —

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com