haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

六年级上册第七单元基础测试

发布时间:2013-12-11 12:36:02  

六年级上册第七单元基础测试

sù liào bǐng gàn yua pǔ yā yì cu? zh? tuì sa qīn nì

( )( )( )( )( )( )( )

xiē lu? jí xiáng cuō zuǐ zhù cún yān cōng jiāo zào zhà le yíng

( )( )( )( )( )( )( ) pī dí rì k?u xiāng jiāo zhú tǒng pí gé kē shuì cuān chū lái

( )( )( )( )( )( )( ) kàng fèn lā jī mó suō bào bì kū qì tiě gǎo tuǒyuán xíng

( )( )( )( )( )( )( )

zāo yù b? shā shí bēi mù yù yōng rén háo jiào duō suō

( )( )( )( )( )( )( ) diàn jì duó bù jiē zòu qǐ pàn jí sù mái zàng zhan wáng

( )( )( )( )( )( )( ) chuǎn xī níng zh?ng huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn cāng máng

( )( )( )( )( )( )( ) chǔ bai gàn cuì shī zōng xián guàng juān kè yuán gù àn dàn

( )( )( )( )( )( )( ) xiāo shòu zhī jiào kōng luò luò guāng tū tū lěng qīng qīng zhí gōu gōu

( )( )( )( ) ( )( )

( )扬顿挫 相依相( ) 焦( )不安 ( )不经心 久别重( ) 横( )不幸 ( )耳欲聋 浴血( )杀 不( )落后 千方百( )

( )笑不得 长途( ) 大( )大摆 无影无( ) 有( )有色

( )足观看 高空盘( ) ( )仰遗容 盘旋( )飞 威风( ) 排山( )海 ( )不可当 优( )游( ) ( )血迹 英勇( )迈

( )不成声 清碧( ) ( )有神 激( )悲壮 体力不( ) 目不( ) 慢( )

马诗 (唐)李贺

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com