haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

三年级上册一二单元看拼音写词语练习

发布时间:2013-12-13 15:35:49  

三年级上册一二单元看拼音写词语练习 班级 姓名 shuānɡjiǎnɡ bǎo tǎ zhōu w?i měi bú shanɡ shō

u

sǎi shuǐ yú kuài pái duì diào chá qiánɡjiǎ

o

cí diǎn cōnɡ minɡ tū rán qiān yán jìnɡ xiù

ra lia jīnɡ tāo pāi àn yán shí yīn yua

shí jìnɡ bái shuānɡ tínɡ b? ch?u sī qiāo qiɑ

o

sū zhōu ch?nɡ shì sì yuàn nào zhōnɡ huī sa

shí xiàn xínɡ tài ɡa yì shū s?nɡ shēn tǐ

fanɡ shànɡ ɡuǒ zhī huānɡ dǎo lián mián qǐ fú

dǒu d?nɡ bō w?n huánɡ d?u rán shāo yín hu

ī

yáo línɡ shān lǐnɡ mánɡ mɑnɡ sù yǒu w?i rà

o

mián yánɡ lěnɡ dàn y?u rú ɡ? wài bō tā

o

piāo fú yǎn yìnɡ yì bān mìnɡ lìnɡ f

chū cì qí miào chún jìnɡ shì xiàn h

bù rěn shuǐ jīnɡ jiàn sha shanɡ dì zu

chuānɡ lián r?nɡ máo zú qiú jiànɡ lu?

zhǔ fù shā m? mí hu? ní tǔ hu

fù yǒu yì wai shēn chánɡ ān pái y

yí bì rú xǐ mínɡ ji? yìnɡ chan r

ànɡ jià

ú pō

? ɡōnɡ

ɡōnɡ zu?

ānɡ liánɡ

ìnɡ zhà

o

?nɡ qiú

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com