haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

一上jqx课件

发布时间:2013-09-21 10:02:54  

今天,我们要跟随一位小导游去旅行,她是谁呢?

小ü妹妹看到了什 么?

j

记样子:鸡啄蝴蝶jjj

小ü妹妹又看到了什么?

q
气球拖线qqq 左上半圆qqq 像个九字qqq

小熊拿出了什么?

刀切西瓜xxx

像个叉叉xxx

j q

x

j i
注意同i区别

qgp
注意同g、p区别

x

x-i→xi
x-ī→xī x-ǐ→xǐ

x-í→xí x-ì→xì

j—i→ji
j-ī→jī
j-ǐ→jǐ

j-í→jí j-ì→jì

q-i→qi
q-ī→qī q-í→qí q-ì→qì

q-ǐ→qǐ

j—i—ɑ→jiɑ
jiā jiá jiǎ jià

q—i—ɑ→qiɑ
qiā qiá qiǎ qià

x—i—ɑ→xiɑ
Xiā

xiá xiǎ

xià

jī jī jī jī jī jī 叽 叽 叽, 叽 叽 叽,
yī ar sān sì wǔ liù qī

一 二 三 四 五 六 七,
qī zhī xiǎo jī xī xī xī

七 只鸡 嘻 嘻 嘻,

qī liù wǔ sì sān ar yī

七 六 五 四 三 二 一。

小ü妹妹今天认识了哪些人呢?

j
声 母

q x

小ü真想和jqx交上朋友,可是,jqx非常调皮,他 们说小ü必须脱掉帽子才能在一起。

jq

小ü见了jqx, 去掉两点还读ü

jqx真淘气, 从不和u在一起, 他们和ü来相拼, 见了帽子就摘去

j-ü →ju

jū jú jǔ jù

q-ü qu →
qū qú qǔ qù

x-ü →xu
xū xú xǔ xù

规律:
j q x 不 和 u 相 拼.
j q x 与 ü相 拼 时 ü上 两 点 要 省 略.

j q x 与ü相拼时ü上两点去掉后 仍然读ü,千万不能读u.

j—ü→ju l—u → lu q—ü→qu l—ü → lü x—ü→xu n—u → nu n—ü → nü

Xià qí
下 棋

Xǐ yī fu

洗衣服
Xiǎo jī

小鸡

dā jīmù 搭积木

xià qí

下棋

x? yī fu

洗衣服

dā jī mù

搭积木

Xiǎo jī 鸡 小

爸爸和叔叔在下棋。 妈妈在洗衣服。 我在搭积木。 妹妹在喂小鸡。

下 洗 衣 服 鸡

zài
xiǎo huánɡ huān huān páo pɑo jī, xǐ tǔ,
hēi yì jī, qǐ.

在 一 起
xiǎo xǐ zài

小 黄 鸡 ,小 黑 鸡, 欢 欢 喜 喜 在 一 起。
zhuō zhuo chó nɡ,

刨 刨 土,捉 捉 虫,
qīnɡ cǎo dì shànɡ zuò yó u xì .

青 草 地 上 做 游 戏。

ji jiɑ

qi

xi xiɑ

ju 下

qu 洗

xu 衣 服

qiɑ
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com