haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

四上看拼音写词语

发布时间:2013-12-15 12:42:59  

第一单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:____________

lànɡ cháo mínɡ chēnɡ shí yán yào yǎn sān zhī jiǎnɡ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lǒnɡ zhào jìnɡ jì kuān ku? báo wù fanɡ xì zhào yào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dān b? mēnɡ piàn niǎo l?nɡ ch?n jiù yún chan měnɡ ɡǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhú ɡān huī fù yī jiù fai t?nɡ càn làn bái mánɡ mánɡ

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ɡuī lǜ shù shāo f?nɡ bǔ chuán jiǎnɡ k?nɡ xì yán ɡuān zhan

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) màn tiān juǎn dì fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ ru? yǐn ru? xiàn

( ) ( ) ( ) ánɡ shǒu dōnɡ wànɡ shuǐ tiān xiānɡ jiē h?nɡ ɡuàn jiānɡ miàn

( ) ( ) ( ) qí t?u bìnɡ jìn qiān zī bǎi tài mánɡ mánɡ r?n hǎi

( ) ( ) ( ) m?nɡ m?nɡ xì yǔ bēn t?nɡ xī qù quán sh?n ɡuàn zhù

( ) ( ) ( ) ánɡ shǒu tǐnɡ xiōnɡ hǎi ku? tiān kōnɡ yì zhū r?nɡ shù

( ) ( ) ( ) r?n shān r?n hǎi r?n shēnɡ dǐnɡ fai yì nián yí dù

( ) ( ) ( )

第二单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:____________

jūn yún ch?nɡ di? k?nɡ xì ya bǐnɡ chù jiǎo h?n jì ( )( )( )( ) ( ) ( ) zhú jiàn xiū xiǎnɡ zhù zhái yǐn bì yǐn cánɡ xuǎn z? ( )( )( )( ) ( ) ( ) zhù zhǐ d?nɡ xu? r?u ru? sōu suǒ qīnɡ xi? pínɡ tǎn ( )( )( )( ) ( ) ( ) pá tǔ kuān chanɡ yǐn r?n zhù yì háo bù kě xī suí yù ?r ān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) là r?u liǔ àn huā mínɡ shān ch?nɡ shuǐ fù hào rú yān hǎi

( ) ( ) ( ) ( ) ji? bái nínɡ jìnɡ zu? w? bù ān wā ju? pāo qì ya bǐnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jiāo l?nɡ huái yí pū chuánɡ pá shān hǔ m? mínɡ qí miào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chù jiào ǒu yù pínɡ jūn hún rán bú ju? qīnɡ ɡu? qīnɡ ch?nɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ɡān zào jiǎn pǔ pāo t?u l?u miàn xiāo m? shí ɡuānɡ bù kě sī yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

第三单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:___________

yánɡ yì yǔn xǔ w?i qiánɡ l?nɡ dōnɡ

( ) ( ) ( )( ) fù ɡài nínɡ shì lěnɡ kù yú kuài ( ) ( ) ( )( ) fá mù ɡào shì pái huǒ là là m?i y?u dēnɡ( ) ( ) ( ) ( ) lǜ shù ch?nɡ yīn xiān ɡuǒ piāo xiānɡ xuān nào

( ) ( )( ) kuánɡ fēnɡ dà zu? xuě huā fēi wǔ p? sǔn ( ) ( ) ( ) cǎo cuì huā kāi xiān huā shanɡ kāi zēnɡ tiān

( ) ( ) ( ) r?n xìnɡ lěnɡ kù liǎn jiá yì wù

( )( )( )( ) m? zhànɡ ɡū dú xùn chì chāi chú

( )( )( )( )ɡēnɡ dì chà yì shanɡ xià

( )( ) ( )

第四单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:___________

ɡāo ào zhanɡ zh?nɡ jīnɡ jù zī wai tǎnɡ ru? shì h?u ( )( ) ( )( )( )( ) pí qì z? bai lín jìn xìnɡ ɡ? tān wán jìn zhí ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ɡǎo zhǐ m?i huā diē dǎo kāi pì jú cù bù ān ( )( ) ( )( )( )( ) háo bù xiānɡ rànɡ yí rì sān cān c?nɡ r?nɡ bú p? ( ) ( ) ( ) yánɡ chánɡ ?r qù kōnɡ kōnɡ rú yě ɡōnɡ yǎnɡ bù zhōu ( ) ( ) ( ) bú shanɡ qí fán jià zi shí zú bǐnɡ xī nínɡ shì ( )( ) ( ) biàn huà duō duān zhī zh? huā lu? t?u jǐnɡ lì hài ( ) ( ) ( ) ( ) dūn xià huà sh? tiān zú diē diē zhuànɡ zhuànɡ lín jū ( )( ) ( )( ) zhuā yǎnɡ yán lì wǎn cān yǐn liào ɡōnɡ yīnɡ ( ) ( ) ( )( )( ) ɡ? ɡ? bú rù pínɡ zhanɡ tān xīn zhí wai jù lia

( )( ) ( )( )( ) là m?i kāi tiān pì dì zhuànɡ fān jìn zhí jìn z? ( )( ) ( )( )

第五单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:___________

pán xuán ch?ng zhuān ch?ng qiáng tún bīng b?o lěi

( ) ( ) ( ) ( )( ) d? zhàng hū yìng jiān b?ng zhì huì níng jiē

( ) ( ) ( ) ( )( ) cháng láng zhù zi jiàn zhù gōng diàn cōng yù

( ) ( ) ( ) ( )( ) y?n yìng zhū h?ng dī àn diāo ka shī zi

( ) ( ) ( ) ( )( ) f? xiāng g? qì p? xi?ng w?i jīn bì huī huáng

( ) ( ) ( )

sh?n qīng qì shu?ng y?n y?n yuē yuē zī tài bù yī

( ) ( ) ( )

第六单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:___________

jiàn g? l?n du? sú y? píng h?ng lián jiē

( ) ( ) ( ) ( )( ) kuà yua h?i xiá guì shù cāng bái h?ng rùn

( ) ( ) ( ) ( )( ) yí zhí xìng yùn tái wān xí jī qī dài

( ) ( ) ( ) ( )( ) kōng kuàng zàn tíng shān h?ng bào fā

( ) ( ) ( )

qīng bō yàng yàng l? su? dāng rán tán h? r?ng yì

( ) ( ) ( ) píng ān wú shì tū rú qí lái g? r?u t?ng bāo

( ) ( ) ( ) xuě mài qīn qíng

( )

第七单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:___________

b? fù m? fàn xún jǐnɡ chǎo rǎnɡ ( ) ( ) ( ) ( ) ch?nɡ chǔ bào fù xiōnɡ huái ha cǎi ( ) ( ) ( ) ( ) tuī jiàn yǎn lián shān diào ɡuī fàn ( ) ( ) ( ) ( ) zào ra r?nɡ qià huánɡ hūn ka tīnɡ ( ) ( ) ( ) ( ) dì ɡu? zhǔ yì dēnɡ h?nɡ jiǔ lǜ ra nào fēi fán ( )( )( ) fēnɡ h? rì lì yào wǔ yánɡ wēi d? yì yánɡ yánɡ ( ) ( )( ) zhan xīnɡ zhōnɡ huá

( )

第八单元看拼音写词语

班级:____________姓名:_________ 得分:___________

ɡǎi ɡuān ch?nɡ dù yī lài jì tuō ( ) ( ) ( )( ) huàn xiǎnɡ d?nɡ chá lián xì kǒnɡ l?nɡ ( ) ( ) ( ) ( )xiōnɡ měnɡ ɡē zi miáo huì qīnɡ yínɡ ( ) ( ) ( ) ( )mǐn ji? yīn ta wǎnɡ yuán zǐ h? zh? xu? jiā( ) ( ) ( )( hū fēnɡ huàn yǔ chū hū yì liào n?nɡ ɡēnɡ sha huì( )( )( ) t?nɡ yún jià wù ch?nɡ k?nɡ diàn huà xínɡ tài ɡa yì( )( )( )ɡuī ɡēn dào dǐ xīn xǐ ru? kuánɡ

( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com