haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

四年级上语文重点字词

发布时间:2013-12-15 16:45:46  

四年级上语文重点字词、日积月累总盘点

一、词语盘点

Kuān kuò bó wù lǒng zhào fèi téng bēng téng yī jiù jìng jì

( )( )( )( )( )( )( ) Huì fǜ càn làn zh gān guī lǜ fèng xì zhào yào shùshāo

( )( )( )( )( )( )( ) bái máng máng ruò yǐn ruò xiàn áng shǒu dōng wàng

( ) ( ) ( )

Fēng píng làng jìng shuǐ tiān xiāng jiē héng guàn jiāng miàn

( ) ( ) ( ) qí tóu bìng jìn màn tiān juǎn dì jūn yún chóng dié kòng xì

( ) ( ) ( )( )( ) Yè bǐng chù jiǎo hén jì zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bǐ

( )( )( )( )( )( )( ) Yǐn cáng xuǎn zé zhù zhái dòng xué róu ruò sōu suǒ qīng xiè

( )( )( )( )( )( )( ) píng tǎn bā tǔ kuān chuǎng yǐn rén zhù yǐ háo bù kě xī

( )( )( )( )( ) Suí yù ér ān yáng yì yǔn xǔ wéi qiáng lóng dōng cǎo cuì huā kāi

( )( )( )( )( )( ) Gū dú xùn chì fù gài níng shì lěng kù yú kuài chāi chú

( )( )( )( )( )( )( )

Shèng xià fá mù gào shì pái huǒ là là méi yóu dēng xiān huā

( )( )( )( )( )(

shèng kāi lǜ shù chéng yīn kuáng fēng dà zuò xuě huā fēi wǔ

) ( )( )( )

Gāo ào zhèng zhòng jīng jù zī wèi tǎng ruò shì hòu pí qì

( )( )( )( )( )( )( )

Zé bèi lín jìn xìng gé rèn píng tān wán jìn zhí gǎo zhǐ méi

( )( )( )( )( )( )( )(

huā diē dǎo kāi pì jú cù bù ān háo bù xiāng ràng yī rì sān cān

)( )( )( )( )( ) Cóng róng bú pò yáng cháng ér qù kōng kōng rú yě gòng yǎng bù

( )( )( )(

zhōu bù shèng qí fán jià zi shí zú bǐng xī níng shì biàn huà duō

)( )( )( )(

duān zhī zhé huā luò pán xuán chéng zhuān chéng qiáng tuì bīng

)( )( )( )( )( ) Bǎo lěi dǎ zhàng hū yìng jiān bǎng zhì huì níng je cháng láng

( )( )( )( )( )( )( )

Zhù zi jiàn zhù shī zi fó xiāng gé qì pò xióng wěi shén qīng qì

( )( )( )( )( )(

shuǎng jīn bì huī huáng yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī jiàn gé

)( )( )( )( )

lǎn duò sú yǔ píng héng lián jié kuà yuè hǎi xiá guì shù cāng

( )( )( )( )( )( )( )(

bái Hóng ruì yí zhì xìng yùn tái wān xí jī qī dài kōng kuàng )( )( )( )( )( )( )( ) zàn tíng shān hóng bào fā qīng bō yàng yàng lǐ suǒ dāng rán tán

( )( )( )( )( hé róng yì píng ān wú shì tū rú qí lái gǔ ròu tóng bāo xuě mài qīn )( )( )( )( qíng bó fù mó fàn xún jǐng chǎo rǎng chéng chù bào fù )( )( )( )( )( )( ) xiōng huái hè cǎi tuī jiàn yǎn liàn shān diào guī fàn zào rè

( )( )( )( )( )( )( ) róng qià Huáng hūn kè tīng dì guó zhǔ yì dēng hóng ju lǜ rè nào

( )( )( )( )( )( ) fēi fán Fēng hé rì lì yào wǔ yáng wēi dé yì yáng yáng zhèn xīng

( )( )( )( )( zhōng huá Gǎi guān chéng dù yī lài jì tuō huàn xiǎng dòng )( )( )( )( )( )( chá lián xi Kǒng lóng xiōng měng gē zi miáo huì qīng yíng )( )( )( )( )( )( ) mǐn jié yuán zǐ hé yīn tè wǎng zhé xué jiā hū fēng huàn yǔ chū

( )( )( )( )( )(

hū yì liào Nóng gēng shè huì téng yún jià wù chéng kòng diàn huà

)( )( )( ) guī gēn dào dǐ xīn xǐ ruò kuáng xíng tài gè yì

( )( )( )

二、日积月累

1. 雾锁山头山锁雾, 。

,因风皱面;

水水山山处处明明秀秀,

,曲曲环环路;,高高下下树。

2. 正月

三月连十里,四月靠短墙,

五月红似火,六月满池塘,

七月头上戴,八月满枝黄,

九月初开放,十月正上妆,

十一月供上案,十二月

3.望子成() 来()去脉 群()无首 ( )飞凤舞

如()添翼 调()离山 骑()难下 照()画() 天( )行空 汗()功劳 ( )到成功 老( )识途

( )刀小试 笨()先飞 呆若木( ) 胆小如( )

,半帘花影月笼纱。(北京颐和园月波楼)

,烟淡烟浓远近秋。(四川青城山真武殿)

,一城山色半城湖。(山东济南大明湖)

(江苏苏州沧浪亭)

5. 过故人庄【 】

6. 。《后汉书》

莫以善下而不为,(刘备)

,毁于随。(韩愈)

,岁月不待人。(陶渊明)

7. 。(牛顿)

,(阿·费尔斯曼)

。(郭沫若) 四字词的近义词 生龙活虎 惊天动地

七拼八凑 胡言乱语

欢天喜地 察言观色

高瞻远瞩 左顾右盼

调兵遣将 粉身碎骨

狂风暴雨 旁敲侧击

千辛万苦 眼疾手快

生龙活虎 惊天动地

七拼八凑 胡言乱语

欢天喜地 改朝换代

道听途说 半斤八两 胡言乱语 千变万化 万紫千红 姹紫嫣红 花红柳绿 狂风暴雨 旁敲侧击 鸡鸣狗吠 狼心狗肺 虎背熊腰 獐头鼠脑 千辛万苦 眼疾手快 生龙活虎 先来后到 不知不觉 粗枝大叶 跋山涉水 天造地设 七零八落 兴国安邦 翻山越岭 百依百顺 背井离乡 和颜悦色 冰天雪地 严寒酷暑 救死扶伤

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com