haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

三年级上册语文单元复习资料(字词)第四单元

发布时间:2013-12-17 11:33:01  

第四单元测试卷 班级 姓名

zhēng qí d?u yàn fēn fāng mí r?n liú xīn yàn lì sū xǐng shī dù mì qia guān xi jiāo nan shì yí

( )( ) ( )( )( )( )( )( )( ) ( ) shì yìng zhǎn shì xū yào kūn ch?ng chuán bō zhí wù xu? jiā xiū jiàn lù xù dà zhì nai wài zu? mang

( )( )( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) mang xiǎng qiáng ru? wú lùn shì yàn zhǐ dài zhang shí fēi sàn jī hū dà gài jiǎn shǎo zǔ lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ) yáo yuǎn tuī ca bāo ku? jiǎn chá mí shī yán tú qua qua shí shí chāo cháng jì yì lì běn n?ng zhǔn qua wú wù

( )( )( )( )( )( )( ) ( )( )( )( ) míng tang làng fai jìng piàn kān shǒu dìng shí qīng xián fàng dà jìng xì wēi yua dú suí yì tiáo ji?

( )( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )( ) jiǎn dān xiǎn wēi jìng jǐ lái jǐ qù wēi shēng wù bài fǎng wán jù děng dài dà tuǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

二、写出下列词语的反义词

苏醒——( )舒展——( )干燥——( )密切——( ) 艳丽——( )苦涩——( )抛弃——( )遥远——( )陌生——( ) 希望——( )伟大——( )浪费——( )细微——( ) 简单——( )伟大——( )详细——( )

三.写出下列词语的近义词

绽开——( )艳丽——( )适宜——( )灼伤——( )大致——( )观察——( )希望——( ) 辨认——( )寻找——( )证实——( ) 宝贵——( )抛弃——( )看守——( )清闲——( )

观察——( )随意——( )拜访——( )欣赏——( ) 细微——( )指点——( ) 果然——( ) 详细——( )究竟——( )忿忿——( )

四、形近字组词

却( )脚( )斗( )抖( )陪( )倍( )滴( )摘( )内( )肉( )怒( )恣( )燥( )躁( )湿( )显( )娇( )桥( )播( )插( )致( )到( )论( )轮( )验( )检( )阻( )组( )随(

坊( )调( )凋( )堂( )常( )党( )闭(

五、将四字词语补充完整

( )奇斗( ) ( )( )迷人 欣( )( )放 ( )确( )误 ( )风( )飞 ( )

六、多音字组词

ɡěi( )àn( )ě( )ān(给扇舍鲜ǐ( )ān( )a( )ǎn(

ēn( )ī( ) diào( )ài(

闷 几调待an( )ǐ( )áo( )āi(

七、默写日积月累中的读读背背。 )镜( )闲( )待( 确实( ) 千( )( ))ēi( )ai( )ù( 露)?u( )境( )访( )特( ) 迢 不紧( )( ) )áo( )ào( )?( )ào( ) ) ) )腿( ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com